Kameravalvonta - SecMeter

Sisältöön

Kameravalvonta

Yritysturvallisuus > Toimitilaturvallisuus
Kameravalvonnan käyttöä ja toteutusta sääntelee Euroopan tietosuojaneuvoston ohje 3/2019 henkilötietojen käsittelystä videolaitteilla. Versio 2.0 annettu 29. tammikuuta 2020. Edellä mainittujen lakien lisäksi rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi salakatselu ja -kuuntelu.

Salakatselua on oikeudeton teknisellä laitteella tapahtuva katselu tai kuvaaminen kotirauhan piiriin kuuluvissa paikoissa.

Tunnistettavia henkilöitä kuvaavan valvontakameran tallenteet muodostavat henkilörekisterin, jonka käsittelystä on säädetty tietosuojalaissa (5.12.2018/1050).

Mikäli valvontakameroiden kuvainformaatiota ei tallenneta eikä henkilötietoja muutoinkaan kerätä valvontakameroiden avulla, tietosuojalakia ei sovelleta.

Suomessa oli 2000-luvun toisella vuosikymmenellä Britannian jälkeen Euroopan toiseksi tihein valvontakameroiden verkosto.

Valvontakamera

  • Valvontakamera on käyttöolosuhteiden mukaisesti valittu still- tai videokamera.
  • Rikosvalvonnassa tulee aina käyttää tallentavia kamerajärjestelmiä.
  • Kamerateknologiassa on siirrytty analogisesta tallennustavasta digitaaliseen.

Kameroissa käytetään herkkiä ja kestäviä CCD -kennoja. Digitaalisuus mahdollistaa mm. usean valvontakuvan esittämisen monitorin kuvaruudulla.

Aluevalvonnassa on tärkeätä noudattaa ristiinvalvonnan periaatetta. Kameroihin on saatavana valvonta-automatiikkaa lisääviä laitteita, kuten pimeänäkölaitteita, kääntömoottoreita ja erityyppisiä liikeilmaisimia. Käyttötarkoituksensa mukaan valvontakamerat jaetaan seuraavasti:

  • piilokamera
  • kohdevalvontakamera
  • aluevalvontakamera.

Periaatteita
Kameravalvonta on pääsääntöisesti sallittua, jos siihen on saatu valvonnan kohteina olevien henkilöiden nimenomainen suostumus. Oikeudettomasti kotirauhan tai julkisrauhan suojaamassa paikassa oleskelevilta henkilöiltä lupaa ei tarvita.

Työnantajan suorittama kameravalvonta on oltava avointa. Kameravalvonnasta on ilmoitettava näkyvällä tavalla kaikissa tiloissa, joihin valvontakameroita on sijoitettu.

Tallennettu kuva ja ääni ovat henkilötietoja, jos yksityishenkilö on niistä tunnistettavissa. Kuvatallenteiden säilytysajan pituudesta riippumatta kameravalvontaa suorittavaa yritys on rekisterinpitäjä, jota koskevat tietosuojalaissa (5.12.2018/1050) säädetyt velvollisuudet.

Valvontakameroiden sijoittelu
Valvontakameroiden kuvasektorit tulee kattaa kaikki keskeiset asiakaspalvelualueet. Paras tulos saavutetaan ristiinvalvonnalla. Ristiinvalvonnalla eliminoidaan normaalisti kameravalvonnan ulkopuolelle jäävät kuvakulmat.

Ristiinvalvonnalla saadaan koko alueesta yksi tai useampia valvontakuvia. Vikaantumistilanteissa kamerat myös varmistavat toisiaan. Mikäli kameraa yritetään kääntää, vahingoittaa tai varastaa, tallentaa toinen kamera tapahtuman.

Julkiset alueet ja tilat
Julkisilla paikoilla tapahtuvasta kameravalvonnasta ei tarvitse ilmoittaa, vaan valvonta voi tapahtua salaisesti. Julkisia alueita ovat alueet ja tilat, joihin yleisöllä on vapaa pääsy, esimerkiksi katualueet, aitaamattomat pihat, puistot, pankkisalit, myymälät, muut liikehuoneistot, ravintolat, hotellien aula- ja vastaanottotilat, virastojen asiakaspalvelutilat, sairaaloiden vastaanottotilat ja vierailutilat jne.

Suljetut julkiset alueet
Suljettuna olevilla julkisilla alueilla ja tiloissa (esimerkiksi suljettuja yleisöltä normaalin aukioloajan päätyttyä tai poikkeuksellisesti muusta syystä) on kameravalvonta sallittua, mutta siitä on ilmoitettava henkilökunnalle, joka saattaa työskennellä suljettuna olevassa tilassa ylitöiden tai esimerkiksi siivouksen puitteissa.

Suljetut alueet
Alueet, joihin yleisöllä ei ole vapaata pääsyä, mutta joissa esimerkiksi työskennellään jatkuvasti. Kameravalvonta on sallittua, mutta edellyttää ilmoittamista henkilökunnalle ja niiden osalta suostumusta, jotka altistuvat valvonnan kohteeksi pidempään tai toistuvasti.

Kameravalvontaa ei saa kohdentaa työntekijän valvontaan työpaikalla, kuten esimerkiksi työntekijöiden henkilökohtaisessa käytössä oleviin työhuoneisiin.

Kameravalvonta voidaan kuitenkin kohdentaa tiettyyn työpisteeseen, jos valvonta on välttämätöntä mm. työntekijän oman turvallisuuden tai terveyden varmistamiseksi, omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi.

Rajatut alueet
Työpisteet, joissa suoritetaan asiakaspalvelua esimerkiksi kassapisteet ja hotellin vastaanotto. Kameravalvonta edellyttää työpisteissä toimivien henkilöiden suostumusta.

Piha-alueet
Aidatulla piha-alueella kameravalvonta on sallittua, mutta edellyttää ilmoitusta. Valvonnasta ei tarvitse ilmoittaa, jos ulkopuolisilla on mahdollisuus oleskella pihalla.

Jos piha-alueiden kameravalvonta aloitetaan työajan päätyttyä ja porttien sulkemisen jälkeen, ei kameravalvonnasta tarvitse ilmoittaa.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön