Muutosjohtaminen - SecMeter

Sisältöön

Muutosjohtaminen

Yritysturvallisuus > Johtaminen
Eri toimialoilla tapahtuvien muutosten seurauksena yritysten on kyettävä sopeuttamaan toimintaansa säilyttääkseen kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa.

Tuottavuuden ja työelämän laadun parantaminen ovat jatkuvia prosesseja. Jatkuva muutos aiheuttaa haasteita yrityskulttuurille.

 • Keittäminen merkitsee muutosta.
 • Kehittyminen merkitsee muuttumista.
 • Kehittyminen tapahtuu vain siinä tahdissa kuin ihmiset kykenevät sen vastaanottamaan.


Ongelmat ovat ystäviämme
Muutoksen johtamisessa avainsana on ratkaisukeskeisyys. Ongelmia ei ole, on vain yhteisiä tavoitteita, jotka pyritään saavuttamaan ideoimalla ratkaisuja yhdessä. Voimavarojen suuntaaminen menneisyyden tapahtumiin aiheuttaa negatiivisen kierteen, joka lukkiuttaa asenteet ja vie energian muutosmyönteisyydeltä. Voimavarojen suuntaaminen tulevaisuuteen aiheuttaa positiivisen voimaannuttavan kierteen, joka tukee muutosmyönteisyyttä ja luo pohjan yrityksen kehittämiselle.

Yrityskulttuuri elää muutoksessa mukana, mutta sen mukautuminen vallitseviin toimintaolosuhteisiin on suuri haaste, koska muutos koskettaa koko henkilöstöä. Yrityskulttuuria voidaan verrata laivan ruoriin. Sen avulla ohjataan yritystä. Suurta laivaa ei käännetä hetkessä. Jos ruori ei käänny, on ennemmin tai myöhemmin liian suuri kivi edessä.

Radikaaleja yrityskulttuurin muutospaineita aiheuttavat fuusiot, ulkoistukset ja sisäiset organisaatiomuutokset. Vähäisempiä muutospaineita aiheuttavat esimerkiksi uusien kehittyneiden työvälineiden ja -menetelmien käyttöönotto.

Turvallisuuslinjauksia on tarkistettava aina olosuhteiden muuttuessa. Turvallisuuslinjausten muutostarpeen laajuus on riippuvainen siitä, kuinka turvallisuustyö on yrityksessä organisoitu.

Asiakkaat toimivat valikoivasti ja hankkivat keskeiset liiketoimintaratkaisunsa hyvämaineisilta yrityksiltä. Keskeisten palveluiden toimivuus saattaa olla riippuvainen usean yhteistyökumppanin toiminnasta. Tästä syystä asiakkaat ulottavat oman turvallisuuskulttuurinsa tarkastelun myös yhteistyökumppaneidensa tapaan toimia.

Menestyvälle yhteistoiminnalle on tunnusomaista mm. yhteistyökumppaneiden turvallisuuskulttuurin yhteneväisyys. Jäljempänä esitetyt periaatteet tukevat luotettavan palvelun kehittämistä. Turvallisuusvaatimusten ennakoiva kehittäminen tuo vahinkojen ja häiriöiden vähenemisen myötä myös kustannussäästöjä.

Lähtötilanteen selvitys

 • Palveluun kohdistuvien uhkien ja vaaratekijöiden tunnistus.
 • Lakien, asetusten ja säännösten asettamien vaatimusten tunnistus.

Suunnittelu

 • Palvelun turvallisuudelle asetettavat tavoitteet.
 • Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja menetelmät.

Toimeenpano

 • Turvallisuustyön organisointi.
 • Kehittämistehtävien kohdentaminen ja määrittely.
 • Kehittämissuunnitelman vahvistaminen.
 • Tietojen ja tietojärjestelmien tärkeysluokituksen vahvistaminen.

Kehittämistoimenpiteiden ohjaus
Kehittämistoimenpiteiden ohjausasiakirjoja ovat esimerkiksi:

 • Riskienhallintapolitiikka
 • Riskienhallintasuunnitelma
 • Tietoturvapolitiikka
 • Vakuutuspolitiikka
 • Vakuutussuunnitelma

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön