Eettiset ohjeet - SecMeter

Sisältöön

Eettiset ohjeet

Yritysturvallisuus > Johtaminen
Etiikkaa voidaan luonnehtia elämäntaidoksi, jossa korostuu rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja luottamus.

Eettisessä ajattelussa tärkeintä ei ole päämäärän saavuttaminen, vaan kuinka päämäärään pyritään.

Asenteellisesti terve organisaatio kasvaa päämäärää tavoiteltaessa, ei päämäärän täyttyessä.

Eettisesti kestävä lopputulos merkitsee kaikkien osapuolten tyytyväisyyttä.

Johtamiseen ja päätöksentekoon liittyy aina moraalinen ja eettinen näkökulma.

Tämän näkökulman huomiotta jättäminen voi johtaa yrityksen maineriskien realisoitumiseen.

Mitä on maine?
Asiakkaiden osoittama luottamus yritystä kohtaan muuntuu maineeksi, kun nykyisyys muuttuu historiaksi. Yrityksen nykyinen maine on näin ollen seurausta menneisyydessä asetettujen tavoitteiden toteumasta ja saa sisältönsä asiakkaiden kokemusten perusteella kerrotuista tarinoista.

Yrityksen riskienhallintaprosessin näkökulmasta konkreettisia riskienhallintatoimenpiteitä ei yleensä suunnitella ja kohdisteta nimenomaisesti turvaamaan mainetta. Riskienhallintaprosessin näkökulmasta maineriskeihin liittyvien hallintatoimenpiteiden tulee kohdistua tulevaisuudessa päämääräksi asetettujen tavoitteiden toteutuman varmistamiseen.

Yrityksen maineen muodostavat tyytyväiset ja tyytymättömät asiakkaat kokemansa palvelun perusteella. Asiakkaiden luottamus voi vaarantua, jos esimerkiksi

 • palvelun laatu ei vastaa asiakkaan tarpeita
 • asiakkaat pettyvät annettuihin palvelulupauksiin.

Julkisuuskriisi on jonkin epäsuotuisan tapahtuman tai tilanteen aiheuttama käännekohta, jossa yrityksen maine voi heikentyä tai vahvistua. Julkisuukriisin hallinta voi onnistua vain oikean viestintästrategian tuloksena. Julkisuuskriisejä voi aiheutua, jos esimerkiksi

 • johtavassa asemassa oleva henkilö syyllistyy sisäpiiririkokseen
 • henkilöstö toimii epärehellisesti tai epäeettisesti
 • yrityksen johtaminen on huonoa
 • organisaatio laiminlyö ympäristövelvoitteita
 • yrityksen tiedottaminen ei ole totuudenmukaista tai on salailevaa.

Johtamisen ja päätöksenteon tulee tuottaa substanssivaikutusten ohella myös oikeudenmukaisuuden kokemuksia. On ymmärrettävä miltä päätökset näyttävät moraalisessa ja eettisessä tarkastelussa.

Tietyillä toimialoilla on katsottu, että liiketoiminnan tulos on niin keskeinen arvo, ettei sen yhteydessä ole syytä jakaa tyylipisteitä. Jatkuvat oikeuskanteet ja mediasota kilpailijoiden välillä ovat rutiininomaisia prosesseja.

Yrityksessä voidaan ajautua tilanteeseen, jossa liikejuristien tehtävänä on keskittyä ainoastaan kanteiden nostamiseen, siihen kuinka lakia kierretään, ei siihen, kuinka lakia noudatetaan.

Sopimusjuristit saattavat joutua keskittymään yksinomaan siihen, kuinka vastuista voidaan irtisanoutua, ei siihen, kuinka niistä voidaan pitää kiinni.

Näissä tilanteissa viestintä- ja lakiosastojen tehtäväksi jää lopulta selittää asiat parhain päin ja siivota tapahtumien jäljet julkisuudesta. Viestintäyksiköiden keskeisenä huolenaiheena on, että yrityksen maine heikkenee tavalla tai toisella. Tämän johdosta viestintäyksiköt harjoittelevat kriisiviestintää ja ovat valmiina toimimaan suotuisan käänteen aikaansaamiseksi.

Oikeudenkäyntiä saatetaan käyttää taktisena keinona kilpailijayhtiön pakottamiseen (markkinahäirikkö) yhteistyöhön. Oikeudenkäynnit kuluttavat kilpailijayhtiön resursseja ja saattavat olla erityisesti aloittavalle yritykselle ylivoimainen rasite.

Jokaisen työyhteisön jäsenen tulisi omaksua eettisesti oikea toimintatapa. Sen sijaan, että tunnetaan lainsäädäntöön sisältyvät "porsaanreiät", tulee tietää mikä on oikein ja mikä väärin.

Eettisesti kestäviin toimintatapoihin sitoutumisen tulee tapahtua jo työntekijän perehdyttämisvaiheessa. Seuraavassa luetellaan eräitä keskeisiä liike-elämän eettisiä ohjeita:

 1. Lainkuuliaisuus on ainoastaan vähimmäisvaatimus. On toimittava myös eettisesti oikeudenmukaisesti.
 2. Koko yrityksen laatu on riippuvainen henkilökohtaisesta laadustasi.
 3. Toimi sopusoinnussa yleisten moraalin perusperiaatteiden kanssa.
 4. Ilmaise muille perusarvosi ja toimi niiden mukaan.
 5. Ole lojaali myös aikaisempaa työnantajaasi kohtaan.
 6. Kilpaile rehdisti ja reilusti.
 7. Älä puhu pahaa kilpailijoista tai heidän palveluistaan.
 8. Puhu asioista, ei ihmisistä.
 9. Älä levitä harhaanjohtavaa tietoa.
 10. Osoita kiinnostusta myös muiden työtä ja hyvinvointia kohtaan.
 11. Noudata hyvää kauppatapaa.
 12. Ole hienotunteinen.
 13. Myönnä virheesi.
 14. Älä esitä asioita tarkoituksenmukaisesti väärässä valossa.
 15. Kohtele yhteistyökumppaneita reilusti ja tasapuolisesti.
 16. Älä edellytä yhteistyökumppaneiltasi vastavuoroisuutta.
 17. Ole yhteistyökumppaneita kohtaan lojaali.
 18. Älä paljasta asiakkailta saatuja tai yrityksen luottamuksellisia tietoja.
 19. Kanna vastuuta omasta työstäsi.
 20. Ole rehellinen itseäsi ja muita kohtaan.

Case ”Finnair julkisti totuudenvastaista tietoa
Itä-Ukrainan separatistien ammuttua alas Malaysia Airlinesin matkustajakoneen Itä-Ukrainassa lähellä Venäjän rajaa, päätyi Finnair julkaisemaan tiedon, jonka mukaan yhtiön lentokoneet eivät ole käyttäneet Ukrainan ilmatilaa kevään 2014 jälkeen. Tätä tietoa yhtiö ehti levittää sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Lukijoiden parissa heräsi heti epäilyjä tiedotteen totuudenmukaisuudesta. Tieto ei voinut yksinkertaisesti pitää paikkaansa, koska Finnair lensi päivittäin useita kertoja Ukrainan ilmatilan yli. Finnairin tiedotus ei näyttänyt tietävän sitä mitä kansalaiset tiesivät.

Finnairin tiedottamisesta nousseen julkisen kohun myötä yhtiö joutui korjaamaan tiedotteensa sisältöä ja myöntämään, että yhtiön antama tieto ei pitänyt paikkaansa. Finnair tiedotuspäällikkö selitti julkisuudessa tarkistaneensa tiedon kolmeen kertaan ja vielä toisen henkilön tarkistaneen tiedon kolmeen kertaan. Lopulta syylliseksi tiedotusmokaan kerrottiin epätarkka sisäinen tiedonvälitys. Asian tultua julkisuuteen Finnair päätti nopeasti, ettei se käytä kahteen päivään Ukrainan ilmatilaa. Lähteet: (hs.fi 18.7.2014, iltalehti 18.7.2014, iltsanomat.fi 18.7.2014)

Case ”Lemminkäinen sitoutui maksamaan työntekijälle palkkaa vankeusajalta”
Lemminkäinen vakuutti tukevansa ympäristörikoksiin ”muuttuneiden tulkintojen” tai inhimillisten erehdysten vuoksi” syyllistyneitä työntekijöitään. Lemminkäinen sitoutui maksamaan mahdolliset oikeudenkäyntikulut, sakot, oikeuden määräämät korvaukset ja myös palkan ehdottoman vankeusrangaistuksen ajalta, jos joku sen henkilöstöstä syyllistyy ympäristörikokseen.

Lemminkäisen sisäisten raporttien mukaan Tuusulan asfalttitehtaan jätemäärät ylittävät kymmenkertaisesti ELY-keskukselle ilmoitetut määrät. Keskusrikospoliisi ryhtyi selvittämään, oliko asiassa syytä käynnistää esitutkinta.
Aiemmin Lemminkäistä on epäilty mm. kirjanpitorikoksesta liittyen keskustapuolueelle annettuun vaalituksen ja osallistumisesta Suomen asfalttimarkkinoita hallitsevaan kartelliin 1994–2002, jonka tarkoituksena oli mm. estää Suomen asfalttimarkkinoiden toimiva kilpailu. Lähteet: (iltalehti.fi 2.9.2013, Iltalehti 3.9.2013, yle.fi 29.9.2009, 3.9.2013)

Case ”Pöyry Management Consulting”
Keskusrikospoliisi päättää syyskuuhun 2012 mennessä, aloittaako se esitutkinnan Pöyryn tytäryhtiö Pöyry Management Consulting osalta. Yhtiö joutui keskiviikkona 20.6.2012 maailmanpankin ei-vastuullisten yritysten listalle kolmen vuoden määräajaksi tarjoamillaan "sopimattomilla eduilla" ja väärillä laskuilla. Kyseessä oli yksittäinen lahja maailmanpankin työntekijälle Itä-Aasiassa vuonna 2009.

Maailmanpankki muodostuu kansainvälisestä jälleenrakennus- ja kehityspankki IBRD:stä (International Bank for Reconstruction and Development), kansainvälisestätä kehitysjärjestö IDA:sta (International Development Association) ja kolmesta maailmanpankkiryhmään (WBG) kuuluvasta muusta organisaatiosta. Maailmanpankin tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja edistää maailmanlaajuista kestävää kehitystä. Lähde: (vm.fi 13.7.2012)

Rikostarkastaja Jaakko Christensen totesi, että poliisi on kuullut asiassa joitakin ihmisiä ja meneillään on mahdollista esitutkinnan aloittamista koskeva harkinta. Poliisi on selvitellyt juttua jo kahden vuoden ajan maailmanpankin luovutettua tietoja tapauksesta.

Pöyryn mukaan tapaus liittyy tytäryhtiön tekemään yksittäiseen maailmanpankin projektiin. Yhtiön mukaan kyse ei ole lainvastaisesta toiminnasta. Yhtiön lakiasiainjohtajan mukaan Pöyryllä ei ole asiassa mitään aihetta olla yhteydessä poliisiin. Pöyry toteaa sijoittajasivuillaan mm. "Laatu ja rehellisyys ovat osa kaikkea toimintaamme".

Työeläkevakuuttaja Ilmarinen on Pöyryn toiseksi suurin osakkeenomistaja. Ilmarinen kertoi pyytäneensä Pöyryn johdolta selvityksen epäselvyyksistä ja ulkopuolisen konsulttiyhtiön arviota, oliko asiassa tapahtunut rikettä. Lähteet: (mtv3.fi 27.6.2012, taloussanomat.fi 27.6.2012, 28.6.2012, kaleva.fi 12.7.2012, kauppalehti.fi 12.7.2012, hs.fi 12.7.2012, poyry.com 13.7.2012)

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön