Lojaliteetti - SecMeter

Sisältöön

Lojaliteetti

Yritysturvallisuus > Johtaminen
Työsopimuslain mukaan työntekijän on oltava lojaali työnantajaa kohtaan. Lojaliteetti ei ole kuitenkaan juridinen ongelma, vaan työnjohdollinen ongelma. Juridiikka ei voi näin ollen ratkaista ongelmaa.

Yritysturvallisuus ei ole yksinomaan juridiikkaa, matematiikkaa, tietotekniikkaa, mittareita, koulutusta ja ohjeistusta. Yritysturvallisuus on viimekädessä henkilöstöön kulminoituva ongelma. Inhimillisillä tekijöillä on ratkaiseva rooli yritysturvallisuuden toteutumiselle. Yritykselle epälojaali henkilö voi ohittaa yritysturvallisuuskontrollit melko vaivattomasti.

Lojaliteetti tarkoittaa työyhteisön arvoihin perustuvaa sitoutumista. Sitoutuminen on tapa, jolla suhtaudutaan työpaikkaan ja työn tekemiseen. Sitoutuminen ilmenee mm. työntekijän motivoituneisuutena, aktiivisuutena ja halukkuutena kehittää työtä.

Perinteisesti on ajateltu, että esimiehen tehtävä on varmistaa alaistensa työnteon edellytykset ja ylläpitää alaistensa työmotivaatiota. Työntekijöiden lojaliteetti työnantajaa kohtaan voi mittausten valossa näyttää päällisin puolin hyvältä, mutta käsitys asioiden oikeasta tilasta saattaa osoittautua kuitenkin vääräksi. Järkevän vaihtoehdon ilmaannuttua työntekijä onkin valmis katkaisemaan sidoksensa työnantajaan ja vaihtamaan työpaikkaa.

Pelko murentaa työntekijöiden lojaliteetin ja motivaation. Yritysturvallisuuden jalkauttaminen pelon ilmapiiriin on yhtä järkevää, kuin veden kantaminen kaivoon. Yritysturvallisuuden osa-alueiden kehittäminen ei saa itsessään edistää tai syventää työyhteisön pelon ilmapiiriä. Mikäli työyhteisön ilmapiiri on huono, tulee ensin toteuttaa työilmapiiriin kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Sitoutumiseen liittyy useita sitouttavia tekijöitä eli sidoksia. Työnantajan ja työntekijän välille syntyy sidoksia mm. yhteisistä arvoista, pitkästä ja haastavasta työsuhteesta, mahdollisuudesta kehittää ammattitaitoa, molempien työn arvostuksesta, tasavertaisuudesta ja hyvästä työnteon hengestä. Nykyisessä kilpailuyhteiskunnassa työyhteisöä sitouttaville tekijöille on kuitenkin vaikea löytää tilaa.

Kilpailu kiihdyttää muutosvauhtia lyhentäen tuotteiden ja organisaatioiden elinkaarta. Muutosvauhdin kiihtyessä on haasteellista ylläpitää kilpailukykyä perinteisesti tekemällä kaikki tarvittava itse. Yrityksen ulkoistamistarpeet ja lojaliteetin ylläpito ovatkin ristiriitaisia intressejä.

Muutostilanteissa yrityksen hallussa oleva tuotannontekijä saattaa muuttua nopeasti epäkurantiksi tulosta rasittavaksi virheinvestoinniksi. Tilanteessa korostuu paitsi yritysostojen ja määräaikaisten lisenssien, yhteistyösopimusten sekä kumppaniverkostojen joustavuus, myös henkilöstön jaksaminen.

Kaupallisesti hyödynnettävä tieto on yrityksen pääomaa ja hinnoiteltu tuotannontekijä, joka ei ole yleisesti saatavilla. Kaupallisesti hyödynnettävän tiedon kehittyminen vie yleensä aikaa edellyttäen hyvää ilmapiiriä, innovatiivista luovuutta (oivalluksia), suosiollisia olosuhteita ja kehittämisresursseja.

Kaupallisesti hyödynnettävää tietoa voidaan eräin edellytyksin vaihtaa, ostaa, myydä ja vuokrata, mutta ei lainata kuten esimerkiksi koneita. Lainattua tietoa on mahdotonta palauttaa takaisin omistajalleen.

Lojaliteettisidosten murruttua henkilö voi aiheuttaa nykyiselle tai aikaisemmalle työnantajalleen monenlaista vahinkoa kopioimalla tai luovuttamalla yrityssalaisuuksia kilpailijan käyttöön tai hyödyntämällä yrityssalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja uudessa työpaikassa työnantajan tietämättä.

Tieto voi kävellä hetkessä kilpailevaan organisaatioon tai levitä globaalisti Internetin välityksellä koko toimialan hyödynnettäväksi. On verrattain tavanomaista, että työntekijät kopioivat itselleen sen tiedon, jonka he ovat työtehtävissään saaneet haltuunsa ja jonka katsovat parantavan omaa kilpailukykyään työmarkkinoilla.

Kopiointi tehdään yleensä jo hyvän sään aikana niin, että irtisanoutumisilmoituksen yhteydessä toimeenpantavalla käyttövaltuusrajoituksella tai välittömällä työntekovelvollisuuden päättämisellä ei ole tässä vaiheessa enää käytännön merkitystä. Työntekijän normaalia työntekoa irtisanoutumisaikana tulee rajoittaa vain, jos on konkreettisia syitä odottaa uhkaavaa yrityssalaisuusrikosta.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön