Työilmapiiri - SecMeter

Sisältöön

Työilmapiiri

Yritysturvallisuus > Johtaminen
Hyvälle työilmapiirille on keskeistä mm. työyhteisössä vallitseva luottamus ja avoimuus. Useissa tutkimuksissa nämä piirteet on mainittu myös parhaiten menestyvien yritysten ominaisuuksina.

Työilmapiiri ei korreloi suoraan tuottavuuden kanssa. Työilmapiiri korreloi ainakin jossain määrin laatuun ja laatu edelleen tuottavuuteen.

Yritysturvallisuuteen liittyvät kehittämispäätökset tulisi tehdä sitouttamalla koko työyhteisö niiden taakse. Muutoin seurauksena saattaa olla, ettei henkilöstö sisäistä turvallisten toimintatapojen ja palveluprosessien saumatonta yhteenkuuluvuutta.

Turvallisuuskulttuuri muodostuu ja toteutuu työn suorituspaikalla. Hyviä tuloksia voidaan odottaa vain, jos työilmapiiri on hyvä.

Yritysturvallisuuteen liittyvien käytänteiden ja prosessien tulee olla laillisia, eettisesti ristiriidattomia, avoimia, julkisia, henkilöstön hyväksymiä ja vailla epäluuloja herättäviä salailun elementtejä. Turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tulee myös itse toimia lakeja kunnioittaen ja ennen kaikkea eettisesti oikeudenmukaisesti.

Yrityksen menestyksekäs johtaminen edellyttää myös tietoa mitä yrityksen sisällä tapahtuu. Lähiesimiehen tulee keskustella päivittäin alaistensa kanssa ollakseen selvillä heidän elämänolosuhteista. Henkilöstöllä voi olla monenlaisia työyhteisön ilmapiiriä kuormittavia ongelmia. Tavanomaisia ongelmia ovat esimerkiksi

 • työuupumus
 • sairaus
 • lähiomaisen kuolema, sairaus tai vammautuminen
 • perheongelmat
 • katkeruus työyhteisöä kohtaan
 • turhautuminen jne.

Ongelmien seuraukset heijastuvat selvästi työyhteisön ilmapiiriin ja tuloksentekokykyyn. Asioiden kulkuun tulee puuttua ajoissa. Esimiehen tulee huomata alaisissaan negatiivisen muutoksen merkit, joita ovat esimerkiksi

 • motivaatiotason lasku
 • ilmapiirin heikentyminen
 • työn laadun ja tuottavuuden lasku
 • poissaolojen lisääntyminen
 • ylitöiden määrän kasvu
 • irtisanoutumisten lisääntyminen.

Työpaikan ilmapiiritutkimukset eivät kaikissa tapauksissa anna todellista kuvaa työyhteisön tilasta, koska tyytymätön työyhteisön jäsen saattaa kokea ryhmäpainetta ja varovaisuusperiaatettaan noudattaen tuo työyhteisöstään esiin vain positiivisia piirteitä. Toisaalta ilmapiirimittauksen jälkeen voi tapahtua esimerkiksi organisointeja, jotka murentavat työntekijöiden turvallisuuden tunteen luoden täysin uuden tilanteen.

Työmotivaatio voi heikentyä ja murtaa sidoksia esimerkiksi työssä tylsistymisen seurauksena. Syynä voi olla urakehityksen näköalattomuus ja lähiesimiesten osoittama arvostuksen puute. Useimmat meistä haluaisivat omalle työlle arvostusta ja tunnustusta, vahvistuksen siitä, että työstä on oikeasti hyötyä. Tavanomaisia motivaation murskaajia ovat lisäksi huutaminen ja haukkuminen, irtisanomiset, salailu ja alipalkkaus.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön