Terrorismi - SecMeter

Sisältöön

Terrorismi

Yritysturvallisuus > Terrorismi
Kansalaisyhteiskunta ja oikeusvaltio ovat olemassa sen kaikkia yksilöitä varten. Kansalaisyhteiskunnan rapautuminen ja taloudellisen vallan keskittyminen hyväosaisille voi johtaa yhteiskunnan sosiaaliryhmien eriarvoistumiseen ja heikoimpien sosiaaliryhmien epäoikeudenmukaiseen kohteluun.

Anarkismi on eräs tapa pyrkiä korjaamaan yhteiskuntajärjestelmän epäoikeudenmukaisuutta. Anarkistisen toiminnan tunnus on A-kirjaimesta muodostuva ympyröity merkki, joka juontuu sanoista "anarkismi on järjestys" (AO, Anarchism is Order). Anarkismia (kreik. arkhos) voidaan pitää terrorismin "pikkuveljenä".

Anarkismilla ja terrorismilla on samat yhteiskunnalliset juuret. Terrorismia ja anarkismia yhdistää se, että radikaalit vaikuttamiskeinot ovat lain vastaisia ja kohdistuvat laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan.

Anarkismi eroaa terrorismista erityisesti siinä, että sen keinovalikoimiin ei ole toistaiseksi kuulunut siviiliväestön tappaminen. Anarkismi poikkeaa terrorismista myös siinä, että se ei ole yhtä tiukasti johdettua ja organisoitua, vaikka toimintaa voidaankin pitää operatiivisesti suunnitelmallisena.

Anarkismin demonisointi on hurskautta, koska jokaisessa ihmisessä elää radikaaleihin tekoihin valmiin anarkistin siemen, joka voi nousta pintaan omakohtaisesti koetun vääryyden tai muun teon seurauksena, johon järjestäytynyt yhteiskunta ei tarjoa ratkaisua.

Anarkismi
Anarkismi on aatesuunta, jonka perinteisenä pyrkimyksenä on täydellinen vapaus järjestäytyneen yhteiskunnan pakkovallasta. Vahva demokraattinen kansalaisyhteiskunta sietää anarkismia, mutta ei suvaitse sen radikaaleja vaikuttamiskeinoja. Näin ollen laillisen yhteiskuntajärjestyksen näkökulmasta radikaaleilla anarkismin vaikuttamiskeinoilla ei ole oikeutusta, vaikka tavoitteet olisivatkin oikeutettuja.

Aktivismi on anarkismin muoto, joka ei sulje pois moraalisesti hyväksyttyjen päämäärien saavuttamista myös anarkistisin keinoin, kuten kansalaistottelemattomuuden avulla. Aktivismin ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja ovat mm. tasa-arvon edistäminen, sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen, feminismi, antifasismi, ympäristönsuojelu ja eläinsuojelu.

Anarkismia ja aktivismia voidaan luonnehtia organisoitumisen näkökulmasta "vapaaksi joukkotoiminnaksi". Anarkisti- ja aktivistijärjestöt ovat pääsääntöisesti vapaasti organisoituneita löyhiä yhteenliittymiä, joiden operatiivinen toiminta perustuu suoraan vaikuttamiseen ja kansalaistottelemattomuuteen.

Suomessa ekoanarkistisella toiminnalla on pyritty vaikuttamaan mm. yrityksiin ja niiden toimintatapoihin. Ekoanarkismin tavoitteena on luoda ekologisesti kestävä yhteiskunta. Ekoanarkistit suuntaavat toimintansa sellaisia yhteiskunnallisia rakenteita ja taloudellisia toimijoita vastaan, joiden he katsovat tavalla tai toisella koituvan ympäristölle vahingoksi.

Anarkistien tuhotyöt ovat Suomessa kohdistuneet pääsääntöisesti omaisuuteen tai yritysten tuotantolaitoksiin. Tuhotyön kohteilla on usein jokin looginen linkki anarkistien ajamaan asiaan, kuten esimerkiksi eläin- tai ympäristönsuojeluun.

Case ”Uhkailu”
Osmo Soininvaara kirjoitti kotisivuillaan supon uhanneen häntä aikoinaan ikävillä vihreitä koskevilla paljastuksilla, jos liike astuu teollisuussabotaasin tielle. Uhkausta ei koskaan toteutettu, koska vihreä liike ei sekaantunut sabotaaseihin. Lähde: (soininvaara.fi11.6.2013)

Terrorismi
Pohjoismaiden turvallisuuspoliisien johtajat pitivät vuonna 2018 islamistista terrorismia merkittävimpänä terrorismin uhkana Pohjoismaissa. Syyriaan ja Irakiin lähteneistä vierastaistelijoista on noin 600 palannut Pohjoismaihin. Lähde: (TV1 Ykkösaamu 27.1.2018 supon päällikkö Antti Pelttarin haastattelu)

Terrorismilla tarkoitetaan organisoitua ja suunnitelmallista valtion tai kansainvälisen järjestön painostamista siviileihin kohdistuvalla väkivallalla. Terrorismi on juridinen termi lainsäädännössä (RL 34 a luku) määritellyille väkivallanteoille ja niitä tukeville toiminnoille. Terrorismia on myös terrorismin edistäminen toimenpitein ja sen rahoittaminen. Lain mukaan henkilöllä on terroristinen tarkoitus, jos tarkoituksena on:

 • aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa,
 • pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion hallitus tai muu viranomainen taikka kansainvälinen järjestö tekemään, sietämään tai jättämään tekemättä jotakin,
 • oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa valtiontaloudelle tai valtion yhteiskunnallisille perusrakenteille; tai
 • aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa kansainvälisen järjestön taloudelle tai sellaisen järjestön muille perusrakenteille.

Terrorismin organisoija (auktoriteetti) antaa yleensä ennalta julistuksen toiminnan tavoitteista ja niihin liittyvistä painostuskeinoista (uhkavaatimus). Ennalta annettu julistus liittyy olennaisesti terrorismiin, koska median on kyettävä terroriteon jälkeen tunnistamaan teon taustalla olevat voimat ja poliittiset tavoitteet.

Terroriteoille on tunnusomaista, että teon organisoinut osapuoli ilmoittautuu teon tekijäksi ja ottaa teosta vastuun. Pimeäksi jääneellä terroriteolla ei ole vastaavaa propaganda-arvoa, eikä teko edistä päämääränä olevaa tavoitetta.

Yksittäisen terroriteon vaikutukset ovat pitkäkestoisia, koska teko ylläpitää terrorismin uhkaa. Terrorismin vaikuttavuus perustuukin suoraa tuhovaikutusta pitkäkestoisimpiin pelkotilareaktioihin ja niiden aiheuttamiin jatkoreaktioihin.

Hallitukset syyllistyvät terroritekoihin
Ennen 9/11 terrori-iskua pahin lentoliikenteessä läntisellä pallonpuoliskolla tapahtunut terroriteko oli Fidel Castroa vastustavien kuubalaisten CIA:n avustuksella 6.10.1976 toteuttama terrori-isku. Kaksi ajastettua pommia oli asetettu Cubana Airlines lentoyhtiön Douglas DC-8 koneeseen lennolle 455 Barbadoksesta Jamaikaan. Terrori-iskussa kuoli kaikki koneessa olleet 73 henkilöä, 57 kuubalaista, 11 guyanalaista ja 5 pohjoiskorealaista henkilöä.

EU:n parlamentti nimesi Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi
EU:n parlamentti hyväksyi 23.11.2022 päätöslauselman, jossa Venäjä nimettiin terrorismia tukevaksi ja terrorismin keinoja käyttäväksi valtioksi. Päätöslauselmaa perusteltiin Venäjän joukkojen ja sitä tukevien tahojen hyökkäystoimilla siviilejä vastaan Ukrainassa. Päätöslauselman mukaan Venäjä on syyllistynyt lukuisiin hirmutekoihin ja julmuuksiin, tuhonneet siviili-infrastruktuuria ja rikkoneet muilla tavoin kansainvälisiä lakeja.

Nimitys oli toistaiseksi symbolinen, koska EU:lla ei ollut oikeuskäytäntöä julistuksen tukemiseksi. Tämän johdosta EU:n parlamentti vaati EU:ta ja sen jäsenmaita säätämään tarpeelliset lait ja lisäämään sitten Venäjän näiden valtioiden listalle. Samalla vaadittiin neuvostoa lisäämään EU:n terroristilistalle puolisotilaallisen Wagner Groupin, 141. motorisoidun rykmentin (ns. ”Kadyrovin kaarti”) ja muut Venäjän rahoittamat aseelliset ryhmät ja joukot. Lähde: (europarl.europa.eu Lehdistötiedote 23.11.2022)

Venäjän duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Leonid Slutski luonnehti EU:n parlamentti päätöslauselmaa merkityksettömäksi. ”Minkäänlaista oikeudellista merkitystä tällä ei ole. Julkilausuma on sumuverhoa Kiovan sotarikosten peittelemiseksi.” Lähde: (hs.fi 23.11.2022)

Yksilöterrorismi (Lone Wolf)
Yksilöterrorismilla tarkoitetaan terrori-iskua, joka on suunniteltu ja toteutettu itsenäisesti toimivan henkilön toimesta. Minkä hyvänsä tiedustelupalvelun on erittäin vaikea hankkia tiedustelutietoa terrorijärjestön ulkopuolella toimivan henkilön suunnitelmista ja aikeista.

Terrorijärjestöjen ulkopuolinen itsenäisesti toimiva henkilö pystyy valmistelemaan ja toteuttamaan tekonsa niin, ettei terroriteon suunnittelu ja valmistelu kiinnitä ennalta viranomaisten huomiota.

Autoiskujen toteuttaminen on yksittäisille terroristeille helppoa. Mitä suurempi ja painavampi auto on kyseessä sitä suurempaa vahinkoa "niittokone" voi aiheuttaa väkijoukossa. Ajoesteet ovat tehokas keino estää ajo päin rakennusta tai väkijoukkoa.

Terrorismi ruokkii itseään
Terrorismi aiheuttaa yhteiskunnassa epävakauden kierteen heikentämällä olennaisesti kansalaisten elämän laatua. Terrorismin vaikutukset ulottuvat kaikille elämänaloille, sananvapauteen, poliittisiin ja uskonnollisiin järjestelmiin, talouselämään (kansainvälinen kauppa, vapaa kilpailu) ja kansalaisiin (matkustavien henkilöiden turvallisuuteen).

Hyvinvointia tuottavat yritykset arvioivat maariskejään, eivätkä etabloidu tai tee investointipäätöksiä terrorismista kärsiviin maihin. Talouskasvua ei synny, lainsäädäntö ei kehity, julkiset palvelut romahtavat, itsesensuuri lisääntyy, koulutustaso laskee, luonnonvaroja ei kyetä hyödyntämään, osaavaa henkilöstöä ei ole rekrytoitavissa, yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja epäkohdat kärjistyvät, yleinen tyytymättömyys nostaa päätään, syntyy uusia radikaaliryhmiä.

Terrorismin hiljainen nousu 1990-luvulla
Kylmän sodan päättyminen johti usean terrorijärjestön toiminnan hiipumiseen. Todellisuudessa terrorismi kuitenkin lisääntyi jyrkästi 1990-luvulla useissa arabi- ja muslimimaissa (Algeria, Egypti, Pakistan, Saudi-Arabia, ym.).

Äärijärjestöjen toiminta aktivoitui ja kansainvälistyi kaikkialla. Esimerkiksi Italiassa äärivasemmistolainen Punainen prikaati eli hiljaiseloa lähes 20 -vuotta, kunnes 20.5.1999 järjestö murhasi Roomassa juristi Massimo D'Antonan kotinsa edustalla.

Useat autopommihyökkäykset lisäsivät terrori-iskujen vaarallisuutta. Nairobissa USA:n suurlähetystöä vastaan tehdyssä iskussa terroristit käyttivät kuorma-autoa. Seuraukset olivat tuhoisat.

Ensimmäinen tavallisuudesta poikkeava terrorihyökkäys tapahtui vuonna 1995 Tokion metrossa. Uskonnollisen ääriliikkeen jäsenet myrkyttivät sariinikaasulla pahimpaan ruuhka-aikaan metroasemalla liikkuneita ihmisiä.

Ekoterrorismi nosti päätään ja koetteli yrityksiä kaikkialla Euroopassa. Useat organisaatiot Suomessa ja ulkomailla joutuivat tehostamaan turvallisuusjärjestelyitään nimenomaan ekoterrorismin pelossa.

Kansainvälistymisen jatkuessa, oli yritysturvallisuudesta vastaavien henkilöiden aiempaa tärkeämpää huomioida myös kansallisen ja kansainvälisen terrorismin uhat.

Terrorismin uhka-arviointi
Suomessa ei käytetty terrorismin uhkatasoa kuvaavia värikoodeja tai asteikkoja ennen vuotta 2017. Suojelupoliisi arvioi ja kuvasi terrorismin uhkaa muodollisten luokitusten sijaan vapaan sanallisen kuvauksen avulla. Supo siirtyi kesäkuussa 2017 neliportaisen terrorismin uhkatason käyttöön. Uhkatasojen tarkoituksena on antaa selkeä kuva siitä, millainen terrorismin uhka Suomeen kohdistuu ja onko uhkatasossa tapahtunut muutosta aiempaan arvioon verrattuna. Ensimmäinen uusi uhkatasoarvio annettiin 14.6.2017, jolloin uhkataso oli 2. "Kohonnut". Tason määrittelyssä huomioidaan

 • saatavilla oleva tiedustelutieto
 • terroristijärjestöjen tai niihin kytköksissä olevien henkilöiden ja ryhmien toimintakyky sekä motivaatio
 • mahdollisten iskusuunnitelmien aikajänne.

Lähde: (supo.fi Kansallisen turvallisuuden katsaus 5.12.2019)

Supon uhkatasoluokittelu

 1. Matala (Low)
 2. Kohonnut (Elevated)
 3. Korkea (High)
 4. Erittäin korkea (Severe)

Yhdysvallat (National Strategy for Homeland Security) luopui 2011 terrorismin uhkatasoa kuvaavien värikoodien käytöstä, jotka olivat seuraavia:

 • Vihreä (Low)
 • Sininen (Guarded)
 • Keltainen (Elevated)
 • Oranssi (High)
 • Punainen (Severe).

Nykyisin Yhdysvalloissa käytetään ainoastaan kahta normaalistasosta poikkeavaa luokitusta, jotka ovat seuraavat:

 • Kohonnut (elevated)
 • Välitön (imminent).

Britanniassa (Englanti, Skotlanti, Wales) on käytössä Pohjois-Irlannista peräisin oleva viisiportainen terrorismin uhkaluokitus, joka on seuraava:

 • Matala (Low - an attack is unlikely)
 • Kohtalainen (Moderate - an attack is possible but not likely)
 • Huomattava (Substantial - an attack is a strong possibility)
 • Vakava (Severe - an attack is highly likely)
 • Kriittinen (Critical - an attack is expected imminently)

Ruotsissa terrorismin uhka-arviosta päättää Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) (National Centre for Terrorist Threat Assessment). Käytössä on viisiportainen terrorismin uhkaluokitus, joka on seuraava:

 • Ei uhkaa (inget hot)
 • Matala uhka (lågt hot)
 • Kohonnut uhka (förhöjt hot)
 • Korkea uhka (högt hot)
 • Erittäin korkea uhka (mycket högt)

Terrorismintorjunnan kohdehenkilö
Kohdehenkilöillä on konkreettisia yhteyksiä terroristijärjestöihin tai muita terrorismiin liittyviä tekoja, kuten esimerkiksi henkilöiden värväys tai terrorismin rahoittaminen.

Kohdehenkilöiden profilointiin liittyviä indikaattoreita

 • Henkilö tai yhteisö kannattaa väkivaltaa, väkivallan uhkaa, tai voimankäyttöä tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Henkilö tai yhteisö on ilmaissut velvollisuudekseen tukea väkivaltaa tai terrorismia yllyttämällä tai muutoin kehottamalla.
 • Henkilö tai yhteisö tukee tai puoltaa kansainvälisten terroristijärjestöjen tavoitteita.
 • Henkilö tai yhteisö tarjoaa taloudellista tai muuta aineellista tukea terrorismista tunnetulle tai epäillylle taholle.
 • Henkilö tai yhteisö hankkii aineita tai laitteita, joita voidaan käyttää räjähteiden valmistamiseen.
 • Henkilöllä tai yhteisöllä on verkostoyhteyksiä terrorismista epäiltyjen tahojen kanssa esim. yhteydenottoja sähköpostiosoitteisiin ja yhteisöllisiin (sosiaalisiin) medioihin tai toistuvaa kansainvälisten terrorijärjestöjen www-sivujen selailua.
 • Yhteisö on yrittänyt rekrytoida henkilökuntaa terrorismia tukevista tai sen puolesta puhuvista henkilöistä.
 • Henkilöllä on perhesiteitä tai yhteyksiä henkilöihin, joita epäillään terrorismista tai sen kannatuksesta.

Terroristijärjestöt internetissä
Terroristijärjestöt ovat havainneet, että Internet on tehokas väline eri puolille maapalloa hajautuneiden terroristisolujen toiminnan organisoinnissa ja johtamisessa. Terroristit käyttävät Internet-yhteyksiä myös haittaohjelmien levittämiseen ja toteutettavat hyökkäyksiä yhteiskunnan laillisia instituutioita vastaan.

Tavoitteena on iskeä kriittiseen palveluinfrastruktuuriin ja lamauttaa hyökkäysten kohteena olevat tietojärjestelmät. Terroristijärjestöjen intresseissä ei kuitenkaan liene suoranainen hyökkäys Internet -verkkoa vastaan.

Internetin kautta jaeltiin mm. salausohjelmaa nimeltä Mujahideen Secrets 2. Kyseessä oli viimeisin versio ohjelmasta, joka salaa Internet -liikenteen niin, ettei viranomaisilla ole juurikaan mahdollisuuksia jäljittää terrori-iskujen organisoijia. Ohjelmassa käytetään erittäin vahvaa 2048-bittistä salausta.

Terrorihankkeiden paljastamiseksi turvallisuuspalvelut käyttävät myös itse vastaavan tyyppisiä vakoiluohjelmia. Viranomaiset uskovat pääsevänsä vakoiluohjelmien avulla epäiltyjen henkilöiden tai järjestöjen tietokoneille ja saavansa tiedustelutietoa terroristien suunnitelmista ja operaatioista.

Vaarana on kuitenkin, että kansalaisten ja yritysten tietokoneet jäävät internetissä käytävän sodankäynnin jalkoihin. Haittaohjelmien torjunnasta muodostuisi tulevaisuudessa selektiivistä haittaohjelmien suodatusta.

Terrorismintorjunta Suomessa
Suomeen saatiin terrorismilainsäädäntö vuonna 2003. Terrorismintorjuntaan panostettiin vuonna 2004, jolloin supon operatiivisen linjan alle perustettiin terrorismintorjuntaan erikoistunut yksikkö. Yksikön tehtävänä on terrorismin sekä siihen liittyvien toimintojen paljastaminen ja torjunta. Terrorismintorjunnan yksikkö suorittaa myös toimialaansa liittyvän esitutkinnan. Lähde: (Suojelupoliisin ohjesääntö 1.10.2005, Dnro 418/05)

Terrorismintorjunta nousi WTC-iskun jälkeen kaikkialla maailmassa tiedustelupalvelujen yhteiseksi kansainväliseksi haasteeksi. Tilanne johti esimerkiksi supon osalta kansainvälisen tiedonvaihdon kolminkertaistumiseen vuoteen 2012 mennessä. Lähde: (Turvallisuusalan neuvottelupäivät TN28, ylitarkastaja Tuomas Portaankorva, supo 9.5.2012)

Supon tavoitteena on, että riskihenkilöiden pääsy Suomen maaperälle onnistutaan estämään. Parhaiten tämä tavoite saavutetaan eteen työnnetyn puolustuksen avulla. Vuonna 2009 supo päätti tehostaa ennakoivaa terrorismintorjuntatyötä. Supo suunnitteli lähettävänsä työntekijöitä ulkomaille terrorismintorjunnan tehtäviin Suomen suurlähetystöjen yhteyteen.

Supon ajatuksena oli tehostaa terrorismintorjuntaa eteen työnnetyn puolustuslinjan avulla, estämällä potentiaalisten terroristien pääsy Suomeen jo heidän hakiessa viisumeita tai oleskelulupia. Toimintaa varten supo haki noin 1,7 miljoonan euron määrärahaa 15-20 työntekijän palkkaamista varten. Kuuden kuukauden eteen työnnetty puolustus ulkomailla (2 henkilöä 24/7) maksaa noin 250 000 euroa.

Eduskunta hylkäsi määrärahan pysyvien työpaikkojen perustamiseksi Pohjois- ja Itä-Afrikan pääkaupunkeihin. Sen sijaan supo sai vuodelle 2010 noin 300 000 euron määrärahan, jonka turvin se voi lähetettyjen työntekijöiden avulla hankkia kokemuksia ulkomailla työskentelystä.

Eteen työnnetyn puolustuslinjan kehittäminen terroristien lähtömaissa pysyy kuitenkin edelleen supon peruslinjauksena. Lähteet: (hs.fi 19.10.2009, iltasanomat.fi 19.10.2009, MTV3 kello 19:00 uutislähetys, iltalehti.fi 19.10.2009, YLE.fi 19.10.2009, hs.fi 28.2.2010)

Yhdysvaltain terrorismin vastaiseen sotaan liittyneet CIA:n vankilennot Suomen kautta osoittivat, ettei viranomaisilla mm. supolla, Trafilla tai Finavialla ole käsitystä matkustajista, joita kuljetetaan Suomeen ja Suomesta pois diplomaattisen suojan turvin. Tilanne mahdollistaa epätoivottavien henkilöiden mm. terroristien, palkkamurhaajien ja vakoojien maahantulon sekä poistumisen maasta ilman viranomaiskontrollia. Useat valtiot käyttävät mm. tätä mahdollisuutta häikäilemättä hyväksi.

Tiedustelupalvelut seuraavat terrorikoulutukseen hakeutuvia henkilöitä. Suomessa terrorikoulutukseen hakeutuminen ei ole laitonta. Tämän johdosta mm. supoa kiinnostaa millaisen roolin koulutuksesta palaava henkilö saa omassa radikaalissa yhteisössään ja mihin toimenpiteisiin yhteisö on mahdollisesti ryhtymässä.

Äärioikeistolaiset liikkeet
Äärioikeistolaiset liikkeet ovat vakava uhka demokraattisen valtion sisäiselle turvallisuudelle. Supon mukaan äärioikeistolaisen terrorismin uhka on kasvussa myös Suomessa. Äärioikeistolaisessa ideologiassa korostuvat valtion instituutioiden ja vapaan demokraattisen järjestyksen halveksunta. Vihollisuuksien kohteina ovat mm. laillisen yhteiskuntajärjestyksen edustajat ja vähemmistöryhmät.

Saksan poliisi pidätti 25 äärioikeistolaisen löyhästi organisoituneen Reichsbürger-liikkeen (Valtakunnankansalaiset) jäsentä ja tukijaa. "Reichin kansalaiset" ovat henkilöitä, jotka eivät tunnusta Saksan liittotasavaltaa ja sen demokraattisia rakenteita. He kieltäytyvät maksamasta veroja ja ovat usein vastakkain viranomaisten kanssa.

Poliisioperaatio alkoi keskiviikkoaamuna 7.12.2022 Klo 6.00. Erikoisjoukot hyökkäsivät taloon Berliinin Wannseen huvila-alueella ja pidättivät entisen liittopäivien AfD-jäsenen ja Berliinin tuomarin. Kolme minuuttia myöhemmin erikoisjoukot hyökkäsivät Waidmannsheilin metsästysmajaan Bad Lobensteinissa.

Nopea poliisioperaatio jatkui hyökkäyksillä noin 30 muuhun kiinteistöön mm. Baden-Württembergiin, autokorjaamoon ja puusepänliikkeeseen. Poliisi teki kotietsintöjä mm. Baijerissa, Hessenissä, Niedersachsenissa, Itävallassa (Kitzbühel) ja Italiassa (Perugia).
Pidätyksiin osallistui yli 3000 poliisia ja turvallisuusjoukkojen viranomaista 137 eri kohteessa. Poliisi suoritti kotietsintöjä yli 130 kiinteistössä. Kaksi kiinniotoista tehtiin Itävallassa ja Italiassa.

Reichsbürger-liike muodostuu useista ryhmittymistä, joita yhdistää Saksan nykyhallinnon vastustaminen. Ryhmittymät koostuvat noin 20 000 äärioikeistolaisesta, salaliittoteoreetikosta ja asekiihkoilijasta. Ryhmään kuuluu myös entisiä sotilaita ja poliiseja mm. puolustusvoimien erikoisjoukkojen eliittiyksikkö KSK:n jäsen.

Liikkeen jäsenten epäiltiin muodostaneen ryhmän ja suunnitelleen aseellista hyökkäystä Saksan parlamenttiin. Tässä tarkoituksessa ryhmä oli hankkinut kalustoa, rekrytoinut jäseniä ja järjestänyt jäsenilleen ampumakoulutusta.

Ryhmän tarkoituksena oli syrjäyttää Saksan nykyinen hallinto ja korvata se ryhmän haluamalla hallinnolla. Syyttäjän mukaan yksi pidätetyistä oli määrä nimittää vallankaappauksen jälkeen Saksan uudeksi johtajaksi. Hän oli jo yrittänyt ottaa yhteyttä Venäjän viranomaisiin keskustellakseen ”Saksan uudesta järjestyksestä”. Kiinni otettujen joukkoon kuului myös venäläisnainen, jonka tehtävänä epäiltiin olevan yhteyksien pito Venäjän viranomaisiin.

Reichsbürger-liikkeen taustalla epäiltiin olevan salaisia Venäjän Berliinin-suurlähetystön aktiviteetteja. Venäjän mukaan Venäjän diplomaatti- ja konsulitoimistot Saksassa eivät ylläpidä yhteyksiä Reichsbürger-liikkeen jäseniin, terroristiryhmiin tai muihin laittomiin toimijoihin. Lähteet (bild.de 7.12.2022, ts.fi 7.12.2022, mtvuutiset.fi 7.12.2022, yle.fi 7.12.2022, is.fi 7.12.2022)

Terrorismintorjunta on ongelmallista ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi
Avoimessa yhteiskunnassa terrorismin uhkaa ei voida täysin poissulkea yksinomaan lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteillä. Kansalaisten oma valppaus ja kyky tunnistaa terrorismiin viittaavia indikaattoreita ympäristössä voi myös estää terroriteon toteuttamisen. Yksittäisen viranomaisille aiemmin tuntemattoman henkilön suorittama terroriteon valmistelu ja terrori-iskun mahdollisuus ovat aina olemassa.

Suomessa viranomaisille ei ole toistaiseksi annettu riittäviä tiedusteluresursseja ja keinoja jokaisen mahdollisen terroristikytköksen omaavan henkilön operatiivisten toimien valvontaan. Näin ollen terrori-isku on mahdollista myös Suomessa. Iskun todennäköisyyttä ja ajankohtaa on kuitenkin mahdollista arvioida epäsuotuisten kansainvälisten ja kansallisten tilannekuvien suhteen.

Tiedusteluorganisaatioiden ja tiedonhankintamekanismien ylläpito sekä kehittäminen edellyttävät huomattavia henkisiä ja taloudellisia resursseja. On ymmärrettävää, että merkittävät tiedusteluorganisaatiot eivät halua jakaa kaikkia tietoja kumppaneille, jotka toimivat tiedusteluyhteisöjen vapaamatkustajina.

Tiedustelulainsäädäntö tarjoaa viranomaisille uusia välineitä terroriverkoston tai suunnitteilla olevan iskun paljastamiseen. Tämän lisäksi tarvitaan jo käytössä olevien välineiden tehokkuuden kehittämistä, parempaa analyysikykyä, reagointikykyä ja viranomaisten välistä ajantasaista täsmätietojen vaihtomekanismia.

Henkilötarkkailusta yhteiskunnalle merkittävät kustannukset
Ylen A-Studiossa 26.11.2012 haastateltu supon määräaikainen päällikkö Antti Pelttari totesi terroristijärjestöihin yhteyksiä omaavien henkilöiden määrän moninkertaistuneen Suomessa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Lähteet: (yle.fi 26.11.2012, hs.fi 27.11.2012). Vakoilun ja terrorismin torjuminen muodostivat yhdessä noin 65 prosenttia supon 14 miljoonan euron toimintamenoista. Lähde: (Suomen Kuvalehti 27.7.2007)

Supon budjetti oli lähes kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ja kustannusten kasvu jatkui edelleen voimakkaana. Supon budjetti oli noin 10 miljoonaa vuonna 2000, noin 17 miljoonaa vuonna 2010, noin 25 miljoonaa vuonna 2016. Supon merkittävimmät kulut koostuvat kahdesta tehtävästä vastavakoilusta ja terrorismin torjunnasta, jonka osalta painopistealueena on ääri-islamilaisen terrorismin torjunta.

Supon mukaan kuusi kuukautta kestävän henkilötarkkailun kokonaiskustannukset olivat vuonna 2009 noin 140 000 euroa. Tästä summasta päätutkijan osuus oli noin 23 000 euroa, muu tutkijatyö noin 24.000 euroa ja tarkkailun osuus noin 72 000 euroa. Kokonaiskustannus sisälsi myös muita kulueriä.

Vuonna 2011 Supon kertoi Iltalehden artikkelissa, että supon suorittama henkilötarkkailu on luonteeltaan ennalta estävää tiedonhankintaa. Yhden henkilön tarkkailu maksaa noin 250 000 – 300 000 euroa.

Vuonna 2011 Suomessa tarkkailtiin muutamia kymmeniä henkilöitä. Henkilötarkkailun osalta rahaa kuluu pääasiassa henkilö- ja kalustokustannuksiin. Näiden lisäksi tulevat teknisen seurannan kustannukset, kuten operaattoreille maksettavat televalvonnan ja telekuuntelun järjestelyihin liittyvät maksut. Lähde: (Iltalehti 1.4.2011 sivu 17)

Suomeen vuonna 2015 saapuneiden turvapaikanhakijoiden joukossa oli myös Isisin riveissä taistelleita henkilöitä. Supolla ei ollut täsmällistä tietoa näiden henkilöiden määrästä, mutta supon seurannassa olevia kohdehenkilöitä oli noin 300. Heillä oli tai saattoi olla kytköksiä Isisin tai muiden terroristiorganisaatioiden taistelijaryhmiin. Lähde: (yle.fi 3.11.2015)

Supon 14.6.2017 julkaiseman uhka-arvion mukaan terrorismintorjunnan kohdehenkilöiden määrä oli noussut noin 350:een. Kohdehenkilöiden määrässä oli kasvua vuodesta 2012 noin 80 prosenttia. Lähde: (supo.fi uutisia terrorismin uhka-arvio 14.6.2017) Vuonna 2019 terrorismintorjunnan kohdehenkilöiden lukumäärä oli noussut noin 390:een. Lähde: ( Kansallisen turvallisuuden katsaus 5.12.2019).

Vakavien väkivaltarikosten estämiseksi poliisi seurasi vuonna 2017 noin tuhatta kohdehenkilöä. Näistä noin 350 oli terrorismintorjunnan kohdehenkilöitä. Osa tuhannesta seurattavasta henkilöstä oli saapunut Suomeen turvapaikanhakijoina vuoden 2015 jälkeen. Osa oli Suomen kansalaisia. Heidät oli otettu seurantaan KRP:n uhka-arviotoiminnon selvitysten perusteella.

Suomessa oli vuoden 2018 alkupuolella seurannassa 370 kohdehenkilöä. joista neljäsosalla on kokemusta tai koulutusta terroristien riveissä taistelemisesta. Kaikki kohdehenkilöt olivat radikaali-islamisteja.

Ruotsissa vastaavaan aikaan seurannassa oli noin 3000 kohdehenkilöä, joista 2000 oli radikaali-islamistisia ja 1000 muihin ääriliikkeisiin kuuluvia, kuten Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen ja myös vasemmistoanarkistiliikkeisiin kuuluvia. Lähde: (TV1 Ykkösaamu 27.1.2018 supon päällikkö Antti Pelttarin haastattelu)

Seurattavien joukkoon mahtuu monenlaisia huolta aiheuttavia henkilöitä, kuten mm. yksinäisiä susia, mielenterveysongelmista kärsiviä, väkivaltaisesti ajattelevia ja ihmiskunnan vihaajia. Henkilöitä yhdistää riski vakavasta väkivallanteosta. Poliisi voi käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja vain, jos on perusteltu syy olettaa, että henkilö syyllistyy rikokseen. Lähteet: (ts.fi 23.8.2017, hs.fi 23.8.2017)
Suomessa tilanne oli rauhallinen vuoteen 2017 saakka
Supon mukaan Suomessa oleskelee, tai on oleskellut, useita kymmeniä ihmisiä, joilla on, tai on ollut yhteyksiä kansainväliseen terrorismiin. Osa yhteyksistä on ollut mahdollisesti normaalia yhteydenpitoa sukulaisiin. Joukossa oli kuitenkin henkilöitä, joiden tiedettiin kannattavan väkivaltaista radikaalia aatetta. Muutamat henkilöt olivat myös halukkaita osallistumaan aseellisiin taisteluihin kriisialueilla. Lähde: (HS.fi 19.11.2009)

Suomen islamilaisella yhteisöllä on merkittävä rooli radikalisoitumisen ehkäisyssä. Radikaalit ”matkasaarnaajat” eivät ole tervetulleita Suomen islam yhteisön piiriin. Äärinäkemysten kannattajat ovat olleet toistaiseksi yksittäistapauksia.

Supo järjesti median edustajille tiedotustilaisuuden 3.5.2011 klo 10.00 supon tiloissa uuden päällikön Antti Pelttarin johdolla. Tilaisuuden aiheena oli mm. miksi ja miten Suomi on välttynyt terroristisen toiminnan leviämiseltä?

Supo piti terrorismin torjunnan kannalta Osama bin Ladenin kuolemaa myönteisenä uutisena. Supon päällikön mukaan Osama bin Ladenin kuolemasta ei aiheutunut Suomelle konkreettista uhkaa. Suomessa terrorismin tilanne ei ole muuttunut Osama bin Ladenin kuoleman jälkeen.

Supon osastopäällikön arvion mukaan Suomi on välttänyt terrorismilta, koska ”valtion legitimiteetti” tunnustetaan laajalti. Suomen valtion laillisuuspohja nauttii laajojen kansalaispiirien kannatusta. Tärkeätä on, että myös maahanmuuttajat tunnustavat Suomen valtion legitimiteetin.

Supo kertoi seuraavansa tarkoin maailman turvallisuustilannetta. Suomen kohdalla konkreettista uhkaa ei ole, mutta tilanne on muuttumassa. Lähteet: (hs.fi 3.5.2011, nelonen.fi 3.5.2011, mtv3.fi 3.5.2011, ts.fi 3.5.2011)

Vuonna 2014 Suomessa oleskeli yksittäisiä henkilöitä, jotka pyrkivät värväämään netissä ja ostoskeskuksissa nuoria miehiä kriisialueille taistelijoiksi. Supon mukaan Suomesta oli lähtenyt kriisialueille yli 40 miestä ja naista. Joukko koostui 17 eri etnisen taustan omaavasta henkilöstä, johon kuului myös syntyperäisiä suomalaisia.

Terrorismin hiljaiselo päättyi Suomessa perjantaina 18.8.2017 kello 16.02, jolloin poliisi sai ensimmäistä kertaa Suomen rikoshistoriassa tutkittavakseen terroristisessa tarkoituksessa tehtyinä kaksi murhaa ja kahdeksan terroristisessa tarkoituksessa tehtyä murhan yritystä.

Valmiuden nostaminen
Terrori-iskujen jälkeinen valtakunnallisen valmiuden nostaminen liittyy pääsääntöisesti valvonnan ja tarkkailun tehostamiseen. Toimenpiteet ovat mm. seuraavia:

 • rajanylityspaikkojen valvontaa tehostetaan erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentällä
 • valvontaa suurlähetystöjen ympärillä tehostetaan
 • kaupunkien keskeisillä liikennepaikoilla lisätään näkyvää poliisipartiointia
 • tiedustelutoimintaa tehostetaan
 • verkkotiedustelua tehostetaan
 • viranomaisten välistä kansallista ja kansainvälistä valmiutta ja tiedonvaihtoa tehostetaan
 • yleisötapahtumien tarkkailua tehostetaan
 • kentällä samanaikaisesti olevien virka- ja siviilipukuisten poliisipartioiden määrää lisätään
 • siviilipukuiset poliisipartiot liikkuvat aseistettuina.

Nukkujat
Nukkujat ovat terroristi- tai tiedusteluorganisaation kohdemaahan soluttamia tai kohdemaasta värväämiä vakoilijoita tai sabotöörejä. Nukkujat elävät ja toimivat arjessa kuten normaalit kansalaiset, mutta käskyn saatuaan ryhtyvät toimimaan. Ennalta sovittu operaatio antaa nukkujalle aikaa tiedonhankintaan ja suunnitteluun.

Organisoituminen
Nukkujat voivat muodostaa kohdemaassa soluja, jotka organisoituvat verkostoiksi. Verkostot varautuvat yleensä yhden tai useamman henkilön paljastumiseen. Paljastuminen ei kuitenkaan yleensä johda koko verkoston paljastumiseen. Paljastumista välttääkseen verkostot käyttävät peitenimiä ja organisoituvat niin löyhästi, että koko verkoston jäljittäminen on käytännössä mahdotonta.

Verkoston hierarkian yläpäässä on aluejohtaja (nimitykset ovat kuvaannollisia), jonka alaisuudessa voi toimia useampien verkostojen johtajia. Verkoston johtajan vastuulla voi olla useita soluja. Eräissä tapauksissa solut koostuvat saman suvun jäsenistä, joten niihin on erittäin vaikea soluttautua.

Organisaatiohierarkian ylemmällä tasolla oleva henkilö tuntee vain seuraavan alemman tason henkilön henkilöllisyyden ja peitenimen. Henkilöllisyys voi olla myös peitehenkilöllisyys. Värvääjillä on suuri paljastumisriski, johtuen siitä, että värvääjä ja ehdokas tuntevat toisensa jonkin aiemman yhteyden tai sidoksen perusteella. Henkilön liityttyä solun jäseneksi värvääjä lopettaa yhteydenpidon ehdokkaaseen. Ehdokas siirtyy solun johtajan vastuulle.

Organisaation alemmalla tasolla oleva henkilö tuntee vain seuraavan ylemmän tason henkilön peitenimen. Nukkujat tuntevat vain solun johtajan peitenimellä tai ei lainkaan, jolloin nukkuja voi seurata verkoston operatiivisista tavoitteista riippuen ainoastaan sovittua sanomaliikennettä. Kommunikaatio tapahtuu yleensä hierarkkisesti ennalta sovituin salaisin menetelmin esimerkiksi internetin sivustoilla.

Organisoitumismalleja, variaatioita ja niihin liittyviä toimintasääntöjä on useita. Kaaviokuva on rekonstruoitu julkaistuissa lähteissä kuvattujen elementtien perusteella ja edustaa vain perusmallia. Verkostojen erilaisissa organisoitumismalleissa on erotettavissa myös kulttuuritaustaan liittyviä piirteitä. Internet-orientoituneissa soluissa on tyypillistä virtuaalinen erittäin löyhä organisoituminen, jossa osapuolet voivat olla täysin anonyymejä toisilleen. Katso kaaviokuva.

Al-Qaida
Al-Qaida tuli koko maailman tietoon syyskuun 11. päivän terrori-iskujen yhteydessä. Al-Qaidan juuret ulottuvat kuitenkin 1980-luvun lopulle Pakistanin ja Afganistanin väliselle vuoristoalueelle, jossa toimi islaminuskoisia mujahideen-sissitaistelijoita. Kommunistihallintoa vastaan taistelleita muslimisissejä kutsuttiin nimellä mujahideen.

Al-Qaida tarkoitti tukikohtaa, jossa koulutettiin mujahideen-sissejä taistelemaan Neuvostoliiton asevoimia vastaan. Al-Qaidan toimintaa tukivat ja rahoittivat tuolloin mm. Yhdysvallat, Pakistan ja Saudi-Arabia. Vuonna 1986 Yhdysvallat lahjoitti mm. noin 600 Stinger-lähi-ilmatorjuntaohjusta mujahideen-sisseille. Toimintaa organisoi Osama bin Laden Maktab al-Khadamat -peiteorganisaation kautta, joka toimitti aseita, rahaa ja taistelijoita Afganistanin sotaa varten.

Osama bin-Ladenin alkuperäinen tavoite edistää islamin maailmanlaajuista asemaa rauhanomaisesti muuttui, kun hän huolestui Yhdysvaltojen harjoittamasta politiikasta Saudi-Arabiassa ja Lähi-idässä. Osama bin-Laden kääntyi Yhdysvaltoja ja kaikkia heidän liittolaisia vastaan. Hän antoi elokuussa 1986 sodanjulistuksen "kahden pyhän paikan maata miehittäviä amerikkalaisia vastaan.

Vuonna 1988 Osama erosi MAKista ja perusti uuden al-Qaidaksi kutsutun ryhmän, johon liittyi useita MAKin äärijäseniä. Osama bin-Laden johti nyt yhtä mujahideen-taistelijoiden joukkoa, jota ryhdyttiin kutsumaan yleisesti nimellä al-Qaida. Neuvostoliiton asevoimat eivät kyenneet Afganistanissa vastaamaan terrorismiin pohjautuvaan asymmetrisen sodankäynnin haasteisiin ja joutuivat vuonna 1989 perääntymään alueelta.

Nykyisin Qaida nimitystä käytetään itsenäisesti eri maissa toimivista ääri-islamilaisista terroristijärjestöistä ja soluista. Al-Qaidan perustaja Osama bin Laden surmattiin Yhdysvaltojen toimeenpanemassa hyökkäyksessä 2.5.2011. Osama bin Ladenin kuoltua järjestön johtajaksi nousi egyptiläinen lääkäri Aiman al- Al-Zawahiri.

Isis (Islamic State of Iraq and Syria)
Jihadistijärjestö Isis perustettiin Jordaniassa vuonna 1999. Perustaja oli Abu Mus'ab al-Zarqawi. Järjestön tavoitteena oli islamilaisen valtion perustaminen Irakin valtion alueelle. Järjestön operatiivinen toiminta käynnistyi Irakissa vuonna 2003. Tuolloin Isisiä kutsuttiin Irakin al-Qaidaksi. Isis oli aiemmin al-Qaidan Irakissa toimiva alajaosto. Isis irtaantui al-Qaidasta vuonna 2013, jolloin järjestö alkoi toimia Abu Bakr al-Baghdadin johdolla myös Syyriassa.

Isis verkostoitui myös Suomeen. Vuoteen 2015 mennessä Suomesta oli lähtenyt kaikkiaan noin 13 taistelijaa Irakiin. Alempien sosiaaliluokkien kaupunginosissa ja kortteleissa, pakolaiskeskuksissa sekä vankiloissa asuvat työttömät maahanmuuttajanuoret olivat otollisia kohderyhmä Isisin värvääjille. Isis pystyi maksamaan jokaiselle lähtijälle 10 000 - 15 000 euroa. Värvääjät vaativat heitä käymään moskeijassa ja kuiskaavat korvaan "Sinun kaltaistasi sankaria islamilainen valtio tarvitsee". Lähteet: (yle.fi 6.9.2014, länsiväylä.fi 21.3.2015, ts.fi 14.11.2015)

Mujahedin-E-Khalq-järjestö (MEK tai MKO)
MEK profiloitui alkutaipalellaan poliittiseksi järjestöksi, joka perustettiin 1960-luvun alussa vastustamaan Shah Mohammad Reza Pahlavin hallintoa. Nykyisin MEK on luokiteltu terrorijärjestöksi, jonka operatiivinen päätavoite on vastustaa Iranin islamilaista tasavaltaa. Yhdysvallat lisäsi MEK:n terrorijärjestöjen luetteloonsa vuonna 1997.

Ryhmä osallistui Iranissa vuonna 1979 islamilaiseen vallankumoukseen. Ideologisesti MEK on sekoitus Marxismia ja islamilaisuutta. Vuonna 1986 MEK siirsi päämajansa Irakiin, jolta se sai tukea hyökkäyksissä Irania vastaan.
Vuoden 2003 Irakin sodan aikana USA:n joukot tuhosivat MEK: n Irakin tukikohdat. Vuoden 2003 kesäkuussa Ranskan viranomaiset tekivät ratsian MEK:n tiloihin Pariisin ulkopuolella ja pidättivät 60 ihmistä, mukaan lukien järjestön johtajan.

Osa Euroopan parlamentin mepeistä on kampanjoinut Mujahedin-E-Khalq-järjestön poistamiseksi EU:n terroristijärjestöjen listalta. MEK on kansainvälisissä lähteissä liitetty mm. seuraaviin terroritekoihin:

 • 1981 pommi-isku islamilaisen tasavallan puolueen tiloihin, joissa sai surmansa noin 70 korkea-arvoista Iranin virkamiestä.
 • 1992 lähes samanaikaiset hyökkäykset Iranin suurlähetystöihin 13 maassa.
 • 1998 murhasi Iranin vankeinhoitolaitoksen johtajan.
 • 1999 murhasi Iranin Iranin asevoimien pääesikunnan johtajan.
 • 2000 helmikuussa "operaatio Suuri Bahman", jonka aikana tapahtui 12-hyökkäystä Irania vastaan.
 • 2000 hyökkäys presidentti Mohammad Khatamin palatsia vastaan Teheranissa.
 • 2000 ja 2001sarja hyökkäyksiä Iranin hallintorakennuksia vastaan.

Harakat Shabaab al-Mujahidin-järjestö (al-Shabaab)
Somaliassa syntynyt al-Shabaab edustaa Somalian neuvoston islamilaisten tuomioistuinten militanttia siipeä, joka hallitsee suurinta osaa Etelä- ja Keski-Somaliasta, käytännössä kolmea neljäsosaa koko Somalian alueesta.

Al-Shabaab on antanut ylistäviä lausuntoja Osama Bin Ladenista. Järjestö edustaa al-Qaidan päämääriä Somaliassa ja kaikkialla maahanmuuttajien parissa.

Yhdysvallat luokitteli al-Shabaabin terrorijärjestöksi 29.7.2008. Iso-Britannian sisäministeri Alan Johnson antoi vuonna 2010 parlamentin käsiteltäväksi määräyksen, jolla al-Shahaab järjestön toiminta kielletään Iso-Britanniassa. Britannian sisäministeri Alan Johnson kertoo jo antaneensa kieltomääräyksen, joka menee vielä parlamentin hyväksyttäväksi, uutistoimisto AP kertoo.

Kielto tekisi al-Shahaabiin kuulumisesta rikollista Britanniassa ja myös varainkeruu järjestölle kiellettäisiin. Järjestön tilillä on mm. seuraavat pommi- ja itsemurhaiskujen kohteet:

 • Uganda 11.7.2010 jalkapallon MM-finaalin aikana Kampalan iskuissa kuoli yli 70 ihmistä
 • YK:n ruokavarastot Mogadishussa ja sen ympäristössä mm. Beldweynissä
 • useat eri kohteet Keski- ja Pohjois-Somaliassa
 • useat eri henkilöt mm. kansainväliset avustustyöntekijät ja toimittajat.

Järjestö on pyrkinyt aktiivisesti värväämään uusia taistelijoita ulkomailta. Koulutusleireillä taistelijoille on luvattu mm. rahaa ja valtaa.

Supon terrorismintorjunnan yksikön päällikkö vahvisti, että Suomessa oleskelee henkilöitä, jotka ovat olleet yhteyksissä liikkeeseen. Supo seuraa tiiviisti liikkeeseen yhteydessä olevia henkilöitä. Supon operatiivisen toiminnan tavoitteena on estää Suomessa asuvien somalinuorten hakeutuminen al-Shabaabin koulutusleireille ja taistelutoimintaan.

Operatiivinen tiedustelutoiminta on ulotettu Suomen ja Somalian välisiin kauttakulkumaihin, Keniaan ja Etiopiaan ja yhteistyötä tehostettu ulkomaisten tiedustelupalveluiden kanssa.

Terroristikoulutukseen osallistuminen ei ole toistaiseksi Suomen lainsäädännön mukaan rikos. Lainsäädäntöön halutaan kuitenkin pikainen muutos, joka kriminalisoi myös terroristikoulutukseen osallistumisen. Lähteet: (iltalehti.fi 18.7.2010, 22.8.2010, ts.fi 18.7.2010, 4.1.2011, kaleva.fi 4.1.2011, us.fi 1.3.2010, 4.1.2011, aamulehti.fi 4.1.2011)

Säpon mielestä Ruotsin suurin uhka on islamismista kumpuava toiminta
Säpon päällikön Anders Danielssonin näkemyksen mukaan al-Qaidan terroristiverkosto oli heikentynyt merkittävästi viime vuosina. Säpon analyytikko Malena Remben piti mahdollisena, että al-Qaida oli hajoamassa alueellisiin alajärjestöihin. Hajoaminen vaikeuttaisi säpon työtä. Lähde: (iltasanomat.fi 5.9.2011)

Sisäministeriö päätyi selvittämään Interpolin etsintäkuulutusjärjestelmää liittyviä ongelmia. Interpolin etsintäkuuluttamien Iranilaismiesten kiinniotto paljasti kansainvälisessä etsintäkuulutusjärjestelmässä vakavan ongelman. Iranin kansallisen vastarinnan neuvoston NCRI:n edustajien mukaan diktatuuriset valtiot etsintäkuuluttavat ihmisiä poliittisin motiivein.

Iranin kansallisen vastarinnan neuvoston (NCRI) edustajat arvostelivat Suomea siitä, että demokraattinen valtio esti Iranin oppositioliikkeen edustajien vapaan liikkumisen. Tapauksen johdosta Suomen viranomaiset päättivät selvittää löytyisikö Interpolin etsintäkuulutuksista poliittisin motiivein etsintäkuulutettuja henkilöitä. Lähde: (YLE.fi 06.12.2008)

Kysymys lienee terrorismin määrittelyyn liittyvistä ongelmista. Terroristisilla teoilla on yleensä poliittisia päämääriä. Olennaista asiassa on, että terrorismin keinoja ei voi oikeuttaa millään päämäärillä. Tapauksen osalta herää mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Oikeuttaako poliittiseksi oppositiojärjestöksi tai ihmisoikeusjärjestöksi profiloituminen käyttämään terroristisia keinoja päämäärien saavuttamiseksi?
 • Miten kohdellaan henkilöitä, jotka kuuluvat samanaikaisesti rauhanomaisiin poliittisiin oppositiojärjestöihin sekä terroristijärjestöiksi luokiteltuihin vallankumouksellisiin ryhmittymiin?
 • Voidaanko jatkossa kansainvälisiin etsintäkuulutusjärjestelmiin kirjata lainkaan terroristisista teoista etsittyjä henkilöitä?

Pommiterrori
Vuonna 2001 maailma muuttui. Syyskuun 11. päivän terrori-isku New Yorkissa tuhosi World Trade Centerin. Terrori-iskussa kuoli 2605 ihmistä, joista 411 oli pelastustyöntekijöitä. Tapahtumalla oli kaiken tuhon lisäksi valtava psykologinen vaikutus. Isku toi terrorismin kaikkien ihmisten tietoisuuteen. USA:n vastareaktiot muuttivat totuttuja käytäntöjä useilla eri elämänalueilla ja aiheuttivat valtavia kustannuksia ja ongelmia myös yrityksille eri puolilla maailmaa.

USA julisti sodan terrorismia vastaan. Tavoitteena oli saada ympäröivä maailma entistä tiukempaan kontrolliin. USA lisäsi voimakkaasti poliittisia painostustoimiaan myös Euroopassa.

EU oli pakotettu kovan painostuksen alla tiivistämään tiedusteluyhteistyötään USA:n tiedusteluviranomaisten kanssa. Matkustamiseen liittyvät säännökset tiukkenivat äärimmilleen. Kansainvälinen maksu- ja tietoliikenne alistettiin täydelliseen USA:n kontrolliin.

NSA seurasi al-Qaidaa pitkään ennen WTC:n iskua. NSA:n Alec-tiedusteluasema, jonka päällikkönä toimi Michael Scheuer, kuunteli ympäri vuorokauden al-Qaidan jäsenten välistä tietoliikennettä. NSA tiesi jopa Osama bin Ladenin puhelinnumeron ja oli selvillä, että terroristit olivat jo USA:ssa, mutta eivät lainsäädännöstä johtuen voineet ilmoittaa asiaa FBI:lle.

USA tutkii mm. satelliittitiedustelun avulla terroristien mahdollisia asujaimistoja. Satelliittikuvasta voidaan todeta, onko talo kyseisellä hetkellä tyhjillään vai asuttu. Tulkinta voi perustua esimerkiksi satelliittikuvan antamaan informaatioon siitä, ovatko talon pihalla roikkuvat pyykit kuivia vai märkiä. Satelliittikuvien analysoijat päättelevät, että talo on tyhjä, jos pyykit ovat kuivia.

Nokia 3310 pommin sytyttimenä
Terroristit ja rikollisjärjestöt käyttävät mm. matkapuhelimia terroripommien laukaisuissa. Länsi-Australian korkeimman oikeuden käsittelyssä olleessa murhaoikeudenkäynnissä moottoripyöräjengin jäsentä syytettiin Perthin entisen rikospoliisin johtajan autopommimurhasta. Syytteiden mukaan nitraattipommin räjäyttämisessä käytettiin Nokia 3310 - matkapuhelinta.

Tämän johdosta turvallisuuspalvelut saattavat vaatia riskianalyysinsä perusteella matkapuhelinverkon hetkellistä sulkemista valtiovieraiden matkareittien turvallisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi presidentti George W. Bushin vieraillessa Lontoossa turvallisuusviranomaiset vaativat GSM-verkon tukiasemien sulkemista hetkellisesti niillä alueilla, joilla presidentti Bush liikkui. Lähteet: (digitoday.fi 5.9.2003, Suomen Kuvalehti 13.3.2004)

Autopommi
Autopommi omaa Troijan hevosen ominaisuudet. Parkkipaikalla tai autohallissa autoon pakattu pommi ei herätä yleisön huomiota. Supon raporttien mukaan myös Suomessa asuu henkilöitä, jotka ovat saaneet ulkomailla terroristin koulutuksen ja pystyvät rakentamaan helposti minkä hyvänsä pommin.

Tuhoisat terroriteot perustuvat yleensä räjähteiden käyttöön. Autopommissa räjähteiden määrää rajoittaa ainoastaan ajoneuvon koko. Vuonna 1993 New Yorkissa toiminut egyptiläinen ääri-islamilaisen ryhmä toteutti World Trade Centerin pommi-iskun, jossa sai surmansa kuusi ihmistä. Pysäköintihalliin paikoitettuun pakettiautoon oli lastattu n. 700 kiloa räjähteitä.

Tanskan suurlähetystön edustalla Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli useita ja loukkaantui kymmeniä ihmisiä. Lisäksi useita rakennuksia tuhoutui. Useat uhreista olivat paikallisia lähetystön työntekijöitä. Iskun jälkeen Norja evakuoi suurlähetystönsä.

Viranomaiset arvelivat, että itsemurhaiskun syynä olivat Muhammed-pilakuvat. Tanska oli saanut uhkavaatimuksia, joten iskuun oli ehditty varautumaan siirtämällä lähetystön henkilöstöä muualle. Käytetty räjähde viittasi talebaneihin. Räjähteet oli lastattu varastettuun autoon, jossa oli väärennetyt diplomaattikilvet. Lähteet: (HS.fi 2.6.2008, 3.6.2008, CNN.com 2.6.2008)

City-pommi
City-pommi nimitys juontuu pommista, joita terroristit valmistavat itse ja käyttävät kaupunkikohteissa eri puolilla maailmaa mm. vuonna 1993 NY/ World Trade Centeriin kohdistuneessa terroristi-iskussa. ANFO -lyhenne juontuu pommin räjähdysaineena käytetyn ammoniumnitraatin ja dieselöljyn (naftan) sekoituksesta.

Dieselöljy on välttämätön komponentti useimmissa ammoniumnitraatista valmistetuissa pommeissa, koska ammoniumnitraatti on hygroskooppinen aine, joka sitoo itseensä kosteutta ympäröivästä ilmasta. Kosteus tekee puolestaan aineen vaikeasti syttyväksi. Dieselöljy puolestaan estää kosteuden imeytymistä ammoniumnitraattiin. Dieselöljyä on räjähteessä yleensä 6-8 %.

Räjähdevyö ja reppupommi
Triasoni-triperoksidia (TATP) kutsutaan asetoniperoksidiksi. Kyseessä on räjähdysaine, jolle muslimiterroristit ovat antaneet nimen "saatanan äiti", koska kyseessä on herkästi syttyvä erittäin vaarallinen aloiteräjähde. Aine räjähtää helposti iskun, kitkan tai lämmön vaikutuksesta.

Asetoniperoksidipommien rakentaminen on mahdollista, koska valmistukseen tarvittavat kemikaalit ovat kaikkialla yleisesti saatavilla. Asetoni, vetyperoksidi ja rikkihappo ovat räjähteen keskeiset raaka-aineet. Lopputuote on erittäin epästabiili valkoinen kiteinen jauhe.

Terroristit ovat käyttäneet räjähdettä mm. räjähdevöiden ja reppupommien valmistuksessa. Räjähteen raaka-aineita löytyi mm. Barcelonan terrori-iskun tutkinnan yhteydessä. Räjähdettä oli käytetty myös mm. Pariisin ja Brysselin terrori-iskuissa.

Case ”Yhdysvaltain suurlähetystöt järjestävät asemamaissa turvallisuusharjoituksia”
Tuntematon esine auton alla aiheutti suurhälytyksen, joka johti Oslon keskustan evakuointiin tiistaina 31.7.2012 kello 11.58. Poliisi evakuoi ihmiset noin puolen kilometrin laajuiselta alueelta Yhdysvaltain suurlähetystön ja kuninkaanlinnan ympäristöstä.

Hälytys tuli suurlähetystön turvallisuushenkilökunnalta. Poliisin pommiryhmä meni suorittamaan terroripommin purkutehtävää Yhdysvaltain suurlähetystöön Henrik Ibsenin kadulle. Vaara oli ohi kello 13.30. Yhdysvaltain suurlähetystö kertoi unohtaneensa terroriharjoituksessa käytetyn vaarattoman harjoituspommin Yhdysvaltain suurlähetystön auton alle.

Lausunnossaan USA:n suurlähetystö myönsi virheensä ja pahoitteli harjoituspommista aiheutunutta häiriötä. Suurlähetystö painotti harjoitusten välttämättömyyttä lähetystön työntekijöiden, vierailijoiden ja naapurien vuoksi.

Oslon pormestari Stian Berger Røsland vaati Yhdysvaltoja korvaamaan aiheuttamansa operaatiokustannukset. Norjan hallituksen mielestä korvausten vaatiminen tällaisen tapauksen johdosta ei ole Norjan tapa. Lähetystön mukaan mahdolliset vastaukset tulevat Yhdysvaltain hallinnolta Washingtonista, ja se ottaa aikansa. Lähteet: (vg.no 31.7.2012, yle.fi 1.8.2012, hs.fi 1.8.2012, mtv3.fi 1.8.2012)

Case ”Norjan viranomaiset pidättivät kolme miestä epäiltynä pommi-iskun suunnittelusta”
USA:n viranomaiset uskoivat, että miehillä oli yhteyksiä al-Qaidan jäseniin. Suunnitteilla oli vastaavanlainen pommi-isku, joka saatiin estettyä syksyllä 2009 New Yorkissa. Tuolloin kahden Yhdysvalloissa asuvan afganistanilaisen oli tarkoitus räjäyttää reppupommit New Yorkin metrossa. Turvallisuuspalvelu onnistui kuitenkin estämään suunnitelman toimeenpanon.

Kaksi epäillyistä pidätettiin 8.7.2010 aamulla Norjassa ja kolmas epäilty Saksassa. Pidätetyt olivat 30-40 vuotiaita miehiä, joista yksi oli uiguuritaustainen Norjan kansalainen. Kaksi muuta ovat Irakin ja Uzbekistanin kansalaisia, joilla oli Norjan oleskelulupa.

Yhdysvallat ja Norja olivat tarkkailleet miehiä yli vuoden ajan. Miehillä ei ilmeisesti ollut tiedossa vielä valmista iskun kohdetta, mutta he yrittivät valmistaa peroksidipohjaisia pommeja. Viime syksynä kaksi Yhdysvalloissa asuvaa afganistanilaista aikoivat räjäyttää reppupommit New Yorkin metrossa. Suunnitelma paljastui ennen iskun toteuttamista. Lähde: (yle.fi 8.7.2010)

Case ”Sisäministeriö tarkisti supon menettelyn”
Sisäministeriö selvitti, oliko supo tehnyt henkilöstä perusteettoman rikosilmoituksen, jotta saisi Helsingin poliisilta tiedustelutietoa mahdollisista terroristisista hankkeista tai niiden valmistelusta. Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan "esiin ei ole tullut seikkoja, että supo olisi menetellyt virheellisesti. Mutta nyt kun tällainen asia tuli esille, niin tarkastuksen yhteydessä katsotaan myös tämä juttu läpi".

Selvitys liittyi tapaukseen, jossa Pohjois-Afrikassa syntynyt Suomen kansalaisuuden saanut mieshenkilö oli karkotettu Ruotsista terroriepäilyjen takia. Ennen Ruotsin karkotuspäätöstä supo oli tehnyt miehestä rikosilmoituksen Helsingin poliisille. Supon tekemässä rikosilmoituksessa miestä epäiltiin petoksesta. Supo epäili miehen saaneen Kelalta tukea Ruotsissa asuessaan.

Petosjuttua epäiltiin heti supon tekaisemaksi, jotta sille tarjoutuisi mahdollisuus tutkia miehen tietokoneen sisältö. Maailmalla vastaavan tyyppisten tekaistujen rikosepäilyjen käyttö ei ole erityisen poikkeuksellinen tiedustelupalvelujen käyttämä tutkintataktiikka.

Sisäministeriö ei löytänyt sisäisessä selvityksessään supon toiminnasta moitittavaa. Tarkastusraportin mukaan supo ei saanut Helsingin poliisilta materiaalia, johon sillä ei olisi lain mukaan ollut oikeutta. Tarkastus jätti kuitenkin avoimeksi kysymyksen, millä perusteilla supo epäili miehen petollisuutta Kela-asiassa? Lähteet: (YLE.fi 19.11.2009, iltasanomat.fi 19.1.2009, HS.fi 19.11.2009, HS.fi 15.12.2009).

Case ”Brittiläiset islamistiterroristit ovat suurin uhka Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle”
CIA varoitti presidentti Barack Obamaa brittiläisistä islamistiterroristeista. CIA uskoo, että suurimman terrori-iskun uhkan Yhdysvalloille muodostavat Ison-Britannian pakistanilaistaustaiset islamistit, jotka saapuvat Yhdysvaltoihin viisumivapausohjelman puitteissa.

CIA on käyttänyt Britanniassa 18 kuukautta al-Qaidan vastaisen agenttiverkon rakentamiseen. Tiedusteluraporttien mukaan CIA on rekrytoinut ennätysmäärän ilmiantajia Britannian pakistanilaisyhteisöistä tarkkailemaan noin 2 000 MI5:n tunnistamaa terroristiepäiltyä.

MI5:n johtaja Jonathan Evans myönsi tammikuussa 2009, ettei turvallisuuspalvelulla ole yksin riittäviä resursseja valvoa kaikkia terroristiepäiltyjä. Lähde: (Teleghraph 7.2.2009)

Case ”Poliisi otti lentoasemalla kiinni kaksi Interpolin etsintäkuuluttamaa miestä”
Viranomaiset ottivat miehet kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Iranin mukaan miehet kuuluivat terrorijärjestö MKO:hon. Interpol oli etsintäkuuluttanut kaksikon Iranin pyynnöstä. Iran pyysi Suomea luovuttamaan heidät.

Miehet tulivat Suomeen osallistuakseen järjestön johtajan vierailun valmisteluihin. Hänet on kutsunut tänne eduskunnan ihmisoikeusryhmä. Poliisi halusi pidättää kaksikon odottamaan Suomen ratkaisua Iranin luovutuspyyntöön. Käräjäoikeus määräsi kaksikon matkustuskieltoon ja päästi heidät vapaaksi.

Iranin Suomen-suurlähettilään mukaan kaksikolla on korkea asema MKO-järjestössä, jota Yhdysvallat ja Euroopan unioni pitävät terrorijärjestönä. Iranissa miehiä saattaisi uhata kuolemanrangaistus. Lähde: (HS.fi 4.12.2008)

Case "Bajuvaarit"
Itävallassa toimiva äärioikeistolainen "Baijerilainen vapautusarmeija" (bajuvaarit), jonka vuonna 1993 alkanut kirjepommikampanja on haavoittanut vakavasti jo 15 henkilöä. Järjestöä epäillään myös muista ihmishenkiä vaatineista pommi-iskuista.

Vuoden 1997 lokakuussa Itävallan poliisi pidätti Steiermarkin osavaltiossa BBA:n terroristiksi epäillyn miehen, jonka uskotaan tappaneen neljä henkilöä ja aiheuttaneen vakavia vammoja 15 muulle henkilölle. Miehen kotona suoritetussa etsinnässä löytyi valmiiksi viritettyjä pommeja, räjähdysainetta ja pommien rakennussuunnitelmia.

Terroristiksi epäillyn miehen kotoa löytyi myös samanlainen kirjoituskone, jota "Baijerilainen vapautusarmeija" on käyttänyt kirjeidensä laatimisessa. Mies jäi kiinni sattumalta, kun poliisit pysäyttivät hänen autonsa rutiinitarkastusta varten. Noustuaan autosta epäilty painoi vahingossa katkaisijaa, joka räjäytti hänen kädessään olleen pommin. Räjähdys haavoitti epäillyn lisäksi kahta poliisia. Poliisien laittaessa epäiltyä käsirautoihin, he huomasivat, että epäilty oli menettänyt räjähdyksessä molemmat kätensä.
”VERISET PAKETIT” OSA VENÄJÄN TERRORIKAMPANJAA
Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Oleg Nikolenko kertoi perjantain2.12.2022, että useisiin Ukrainan suurlähetystöihin oli lähetetty marras- joulukuun vaihteessa peketteja, joiden sisällä oli eläinten silmiä. Ukrainan suurlähetystöihin oli lähetetty 31 postilähetystä 15 eri maahan. Postilähetysten sarja jäljitettiin Saksaan. Paketit oli lähetetty postitoimistoista, joissa ei ollut videovalvontaa. Lähettäjä oli myös huolehtinut, ettei paketteihin jäänyt DNA-jälkiä.

Paketit muistuttivat Espanjassa havaittuja kirjepommeja. Alustavien tutkimusten mukaan paketit eivät sisältäneet omatekoisia räjähteitä, vaan eläinkudosta. Nesteessä uitettuja ja haisevia paketteja oli lähetetty mm. Ukrainan suurlähetystöihin Espanjaan, Unkariin, Alankomaihin, Puolaan, Kroatiaan, Italiaan ja Tšekkiin Ukrainan Brnon konsulaattiin.

Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban mukaan ”on syytä uskoa, että tämä on hyvin suunniteltu kampanja Ukrainan suurlähetystöjen ja konsulaattien terrorisoimiseksi ja pelottamiseksi. Koska heillä ei ole mitään keinoa pysäyttää Ukrainaa diplomaattisella rintamalla, he yrittävät pelotella meitä. Mutta nämä yritykset ovat turhia". Lähteet: (twitter.com/PolicieCZ/status/1598610359933247488, twitter.com/StratcomCentre/status/1598651208776007681, mtvuutiset.fi 7.12.2022)

TORNIOSSA POMMI-ISKU KOHDISTUI RAJAVARTIOLAITOKSEN AUTOON
Torniossa Putaan kaupunginosassa räjähti yöllä 4.8.2020 noin 00:50 aikaan rajavartiolaitoksen käytössä olleen tunnuksettoman vuokra-auton alla pommi. Vuokrattu henkilöpakettiauto oli ollut pysäköitynä tien reunaan. Räjähdyspaikasta on vain parinkymmentä metriä Aarnintien kerrostaloihin. Lapin poliisi tutki tapausta tuhotyönä ja räjähderikoksena. Lähteet: (poliisi.fi tiedotteet 4.8.2020, is.fi 4.8.2020, yle.fi 4.8.2020, mtv.fi 4.8.2020, iltalehti.fi 4.8.2020)

ESPANJASSA KAKSI TERRORI-ISKUA
Barcelonassa ja Cambrilsissa tapahtui kaksi perättäistä terrori-iskua. Iskuilla oli yhteys toisiinsa. Isis kertoi tehneensä iskut.

Barcelonassa La Ramblan kävelykadulla terroristi ajoi pakettiautolla jalankulkijoiden päälle. Iskussa kuoli 14 henkilöä ja yli 100 loukkaantui. iskun päätekijä 17-vuotias marokkolaistaustainen nuorukainen ehti paeta jalan paikalta. Poliisi otti kiinni kaksi muuta epäilyksen alaista henkilöä.

Cambrilsin rantakaupungissa poliisi ampui seuraavana yönä viisi räjähdysvöin varustettua hyökkääjää heidän ajaessa henkilöautolla jalankulkijoiden päälle. Iskussa loukkaantui seitsemän henkilöä. Lähteet: (yle.fi 17.8.2017, 18.8.2017, hs.fi 17.8.2017, 8.8.2017, mtv.fi 17.8.2017, 18.8.2017, elpais.com 17.8.2017, 18.8.2017)

TEMPPELIAUKION KIRKKO OLI MAHDOLLISESTI TERRORI-ISKUN KOHDE
Poliisin tietoon tulleiden yksilöimättömien seikkojen perusteella oli syytä epäillä, että Temppeliaukion kirkkoon kohdistuisi konkreettinen terrori-iskun uhka. Muutamaa päivää aikaisemmin keskiviikkona 14.6.2017 supo oli nostanut terrorismin uhka-arvionsa ensi kertaa tasolle 2. Kohonnut. Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Tero Haapalan mukaan supon uhka-arvion nostolla ei ollut yhteyttä Temppeliaukion kirkon terrori-iskun uhkaan.

Konkreettisen terrori-iskun uhkan johdosta poliisi käynnisti sunnuntaina 18.6.2017 suuroperaation Etu-Töölössä. Poliisi etsi rikoksesta epäiltyä lähialueelta tuloksetta. Maanantaina 19.6.2017 Temppeliaukion kirkon pääsisäänkäynnin eteen oli sijoitettu betoniesteitä. Lähteet: (poliisi.fi tiedotteet 19.6.2017, is.fi 19.6.2017, 20.6.2017, yle.fi 19.6.2017, 20.6.2017, hs.fi 19.6.2017, 20.6.2017)

LONTOOSSA TERRORI-ISKU
Lontoossa myöhään lauantai-iltana 3.6.2017 tehdyssä terrori-iskussa kuoli seitsemän ja 48 henkilöä loukkaantui. Terroristit hyökkäsivät London Bridgen ja Borough Marketin alueella ihmisten kimppuun.

Hyökkäys käynnistyi valkoisen pakettiauton ajaessa jalkakäytävälle päin ihmisiä London Bridge -sillalla noin 80 km/h vauhtia osuen useisiin jalankulkijoihin, jonka jälkeen kolme hyökkääjää nousi pakettiautosta juosten alueen pubeihin ja puukottaen kaikkia vastaan tulleita. Poliisi ampui terroristit. Isis otti vastuun iskusta. Lähteet: (yle.fi 3.6.2017, 4.6.2017, 5.6.2017, mtv.fi 4.3.2017, 5.6.2017, hs.fi 4.3.2017, 5.6.2017, theguardian.com 5.6.2017)

MANCHESTERISSA TERRORI-ISKU
Maanantaina 22.5.2017 kello 22.33 paikallista aikaa Manchesterin poliisi hälytettiin Manchester Arenalle, jossa oli tapahtunut räjähdys. Kyseessä oli terrori-isku, jonka seurauksena sai surmansa 22 henkilöä, joista osa oli lapsia. Näiden lisäksi iskussa loukkaantui 59 henkilöä, joista 19 kriittisessä oli tilassa. Lisäksi hoitoa oli annettu ainakin 60 muulle lievemmin loukkaantuneille henkilöille.

Isku tapahtui Manchester Arena monitoimihallissa. Manchester Arena on Euroopan toiseksi suurin ja Britannian suurin sisähalli, jonne mahtuu noin 21 000 ihmistä. Konserttia seuraamassa oli arviolta 20 000 henkilöä. Yhdysvaltalainen artisti Ariana Grande oli hetkeä aikaisemmin päättänyt esiintymisensä ja yleisö oli aloittanut poistumisen hallista, kun hallin sisäänkäynnin luona lähellä lipunmyyntipaikkaa räjähti.

Iskun tekijä oli 22-vuotias mies. Hän sai surmansa omatekoisen pommin räjähtäessä. Mies oli syntynyt vuonna 1994 Manchesterissa. Hänen vanhempansa olivat paenneet Libyasta Muammar Gaddafin hallintoa.

Isis ilmoittautui heti seuraavana päivänä iskun tekijäksi. Isis ilmoitti asiasta Amaq-propagandasivustollaan. Isisin mukaan yksi kalifaatin sotilaista vei pommin väkijoukkoon. Lähteet: (yle.fi 23.5.2017, mtv.fi 23.5.2017, hs.fi 23.5.2017)

TUKHOLMASSA TERRORI-ISKU
Kommandopipoon naamioitunut mies kaahasi kuorma-autolla suoraan väkijoukkoon Tukholmassa Drottninggatanilla ja sen jälkeen sisään tavaratalo Åhlensiin perjantaina 7.4.2017 kello 14.53 paikallista aikaa. Kuolleita oli 4 ja loukkaantuneita ainakin 15.

Poliisi kehotti ihmisiä pysymään kotona ja välttämään liikkumista Tukholman keskustassa. Ruotsin kansallisteatteri Dramaten ja Tukholman kaupunginteatteri peruivat illan näytökset. Juna- ja metroliikenne pysäytettiin. Kymmenet tuhannet ihmiset matkasivat Tukholman ydinkeskustasta kotiin jalan.

Naamioitunut mies oli varastanut teossa käytetyn Spendrups-panimon kuorma-auton, kun kuljettaja oli aloittamassa olutlastin purkamisen Drottninggatanin lähellä sijaitsevan ravintolan edustalla. Mies oli noussut auton ohjaamoon ja lähti ajamaan kuljettajan estämisyrityksestä huolimatta. Myöhemmin miehen varastamasta kuorma-autosta löytyi kassi, jossa oli kotitekoinen pommi.

Poliisi otti teosta epäillyn miehen kiinni Märstassa. Kiinni otettu mies oli 39-vuotias. Mies myönsi tehneensä iskun. Tukholman käräjäoikeus vangitsi miehen tiistaina 11.4.2017 todennäköisin syin epäiltynä terrorismirikoksesta. Mies oli osoittanut verkossa sympatiaa terrorijärjestö Isisille mm. julkaisemalla Facebook-sivuillaan Isisiä suosivia propagandafilmejä. Hän oli myös tykännyt kuvasta, jossa näkyi verisiä ihmisiä Bostonin maratonille tehdyn terrori-iskun yhteydessä vuonna 2013.

Poliisi jatkoi tutkimuksia selvittämällä mm.

 • miten mies oli tullut Ruotsiin
 • kuinka kauan hän oli ollut Ruotsissa
 • keitä hän oli tuntenut Ruotsissa.

Ruotsin poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa olevansa vakuuttunut siitä, että kiinni otettu mies oli syyllinen terrori-iskuun. Poliisi kertoi myös pidättäneen myös toisen henkilön, jota oli syytä epäillä osallisuudesta terroritekoon. Syyttäjän päätöksellä mies vapautettiin, eikä häntä enää epäilty osallisuudesta terrori-iskuun. Mies otettiin säilöön, koska hänet oli aiemmin määrätty karkotettavaksi.

Supon mukaan terrorismin uhka-arvio pysyy Tukholman tapauksesta huolimatta ennallaan. Iskulla ei havaittu olevan yhteyksiä Suomeen. Lähteet: (hs.fi 7.4.2017, 8.4.2017, yle.fi 7.4.2017, 8.4.2017, 10.4.2017, mtv.fi 7.4.2017, 11.4.2017, ts.fi 7.4.2017, iltalehti.fi 8.4.2017)

BERLIINILÄISELLÄ JOULUTORILLA TERRORI-ISKU
Terroristi kaappasi maanantaina 19.12.2016 puolalaiselle kuljetusyhtiölle kuuluneen rekan ampumalla pistoolilla kuljettajan autoon, jonka jälkeen siirtyi itse kuljettajan paikalle. Terroristi suuntasi rekalla berliiniläiselle joulutorille noin iltaseitsemältä Suomen aikaa tarkoituksena ajaa mahdollisimman usean ihmisen päälle. Vauhdin pysähtyessä rekka oli tappanut 12 henkilöä. Lisäksi 48 oli loukkaantunut.

Berliinin poliisin johtaja ei ollut varma, ajoiko lähistöltä pidätetty mies rekkaa. Pidätetty oli 23-vuotias Pakistanista Saksaan saapunut pakolainen. Hän kielsi osallisuutensa tekoon. Todennäköistä oli, että poliisilla oli "väärä mies" säilössä ja, että oikea tekijä oli aseistettu ja edelleen vapaalla jalalla.

Myöhemmin tiistaina 20.12.2016 Saksan valtakunnansyyttäjänviraston tiedotteessa todettiin, ettei rikosteknisissä kokeissa saatu näyttöä siitä, että mies olisi ollut teon aikaan rekan hytissä, Pidätetty mies vapautettiin.

Raskaalla ajoneuvolla yleisöjoukkoon ajaminen viittasi tekotapana Jemenin al-Qaidan osaston "INSPIRE" -julkaisun artikkeliin, jossa kuvattiin, miten raskasta ajoneuvokalustoa käytetään "niittokoneena”. Terrori-iskujen kohteena ovat valtiot, jotka tukevat Israelia tai osallistuvat Irakin ja Afganistanin sotiin. Lähteet: (yle.fi 19.12.2016, 20.12.2016, hs.fi 19.12.2016, 20.12.2016, mtv.fi 19.12.2016, 20.12.2016, ts.fi 19.12.2016, 20.12.2016, iltasanomat.fi 19.12.2016, 20.12.2016)

POHJOLAN MATKAN LINJA-AUTOT TUHOTYÖN KOHTEINA
Pohjolan Matkan Vantaan varikolla paloi yhdeksän linja-autoa, joista viisi tuhoutui palossa täysin ja neljä vaurioitui pahoin. Lisäksi useita autoja vaurioitui lievemmin.

Kyseessä oli tuhotyö, jonka tekijäksi ilmoittautui Takku.net-verkkosivustolla eläinaktivistiryhmä EVR (Eläinten vapautusrintama). Tekijät kertoivat asettaneensa sytytyspaloja jokaisen paikalla olevan, noin 20 bussin renkaisiin.

Eläinaktivistit kertoivat tuhonneensa linja-autot vastalauseena linja-autoyhtiö Pohjolan Matkan yhteistyölle turkisyhtiö Saga Fursin kanssa. KRP:n rikoskomisario Kimmo Huhta-aho totesi 10.6.2016 mtv.fi-sivuilla julkaistussa artikkelissa, että "Kyllä tällaisella ilmoituksella pääsee epäiltyjen joukkoon, se on selvää."

Tuhotyöstä aiheutui alustavan arvion mukaan vähintään 1,5 miljoonan euron vahingot. Keskusrikospoliisi tutki rikosta törkeänä tuhotyönä. Lähteet: (mtv.fi 10.6.2016, yle.fi 10.6.2016, savonsanomat.fi 10.6.2016, sss.fi 10.6.2016, iltalehti.fi 10.6.2016)

RYSSELISSÄ USEITA TERRORI-ISKUJA
Brysselissä räjäytettiin tiistaiaamuna 22.3.2016 kolme pommia. Zaventemin lentokentän lähtöaulassa terroristit räjäyttivät aamukahdeksan jälkeen kaksi pommia. Hieman myöhemmin Maalbeekin metroasemalla EU-rakennusten lähistöllä terroristit räjäyttivät kolmannen pommin.

Räjähdyksissä kuoli 31 henkilöä ja noin 270 loukkaantui. Lievästi loukkaantuneiden joukossa oli kolme suomalaista. Terroristijärjestö Isis ilmoittautui iskujen tekijäksi samana päivänä julkaisemassaan lausunnossa.

Terroristit kuljettivat pommit lentokentälle matkalaukuissa. Turvakameran tallenteen perusteella tekijöiksi epäiltiin kolmea mieshenkilöä, joista kaksi sai surmansa räjähdysten yhteydessä. Kolmas mies onnistui pakenemaan lentoasemalta.

Brysselin terrori-iskujen ajoituksen taustalla oli Pariisin terrori-iskuista epäillyn Salah Abdeslamin pidätys perjantaina 18.3.2016 Brysselissä Molenbeekin kaupunginosasta. Pidätys nopeutti terroristisolun jo valmistelemien iskujen toteutusta ja oli samalla Isisin operatiivisen suorituskyvyn voimannäyttö ja kosto Salah Abdeslam pidätykselle. Lähteet: (yle.fi 22.3.2016, 23.3.2016, iltasanomat.fi 22.3.2016, 23.3.2016, hs.fi 22.3.2016, 23.3.2016)

PARIISISSA TUHOISIA TERRORI-ISKUJA
Ensitietojen mukaan ainakin 129 ihmistä kuoli ja 170 loukkaantui, joista noin 100 vakavasti kuudessa eri terrori-iskussa Pariisissa 13.11.2015. Iskujen taustalla uskottiin olevan Isisin taistelijoita. Tuhoisin isku tapahtui Bataclan-konserttisalissa, jossa kuoli noin sata ihmistä. Myös Stade de France -jalkapallostadionin ulkopuolella kuultiin kolme räjähdystä. Stadionilla oli käynnissä Ranskan ja Saksan välinen jalkapallo-ottelu, joka jatkui räjähdyksestä huolimatta.

Muut terrori-iskut oli kohdistettu ravintoloihin ja baareihin. Hyökkääjät iskivät mm. Le Petit Cambodge -nimiseen kambodzhalaisravintolaan, jossa ammuttiin 12 ihmistä. Pariisin keskustassa sijaitsevasta Les Halles -ostoskeskuksesta oli myös kuultu ammuntaa.

Pariisin iskujen tekijäksi ilmoittautunut Isis varoitti uusista terrori-iskuista. Isisin mukaan iskut olivat "myrskyn ensimmäiset", ja niitä jatketaan, kunnes Ranska lopettaa iskut järjestöä vastaan. Pariisin terrori-iskujen järjestelijäksi epäilty Abdelhamid Abaaoud kuoli keskiviikkona 18.11.2015 Ranskan poliisin suorittamassa rynnäkössä Pariisissa Saint Denis'n lähiössä. Lähteet: (yle.fi 14.11.2015, hs.fi 14.11.2015, mtv.fi 14.11.2015, uusisuomi.fi 19.11.2015)

ISIS RÄJÄYTTI VENÄLÄISEN MATKUSTAJAKONEEN ILMASSA
Venäläisen Metrojet-lentoyhtiön Airbus A321 -mallinen kone oli matkalla Egyptin Sharm el-Sheikhistä Pietariin. Noustuaan 31.10.2015 kello 5:58 Sharm-el-Sheikhin lentokentältä kone räjähti 31 000 jalan korkeudessa noin kello 6:20. Kone oli tuomassa lomailijoita kotiin Egyptin suositusta lomakohteesta.

Terrori-iskussa kuoli kaikki koneessa olleet 224 ihmistä, suurin osa heistä venäläisiä. Turmakoneessa oli 217 matkustajaa ja seitsemän hengen miehistö. Matkustajista 17 oli lapsia.

Britannian ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelujen yhteisessä operaatiossa analysoitiin Isisin Syyriassa ja Egyptissä olevien taistelijoiden viestiliikennettä satelliittien avulla. Viestien sävy ja sisältö vakuuttivat 99.9 % varmuudella asiantuntijat siitä, että joko matkustaja tai lentokoneen henkilöstön jäsen vei pommin koneeseen. Myöhemmin Isis ilmoittautui iskun tekijäksi. Lähteet: (mtv.fi 31.10.2015, ita-savo.fi 31.10.2015, aamulehti.fi 31.10.2015, savonsanomat.fi 8.11.2015)

CIA KÄYTTI ISKUSSA KAUKO-OHJATTAVAA LENTOKONETTA
CIA tappoi Pakistanissa tammikuussa 2012 kahden kauko-ohjattavan lentokoneen avulla Aslam Awan, jolla oli merkittävä rooli al-Qaidassa. Hän toimi mm. al-Qaidan ulkoisten operaatioiden suunnittelijana. Awan asui Abbottabadissa, kuten Osama bin Laden. Lähde: (huffingtonpost.com1 9.1.2012, iltasanomat.fi 20.1.2012)

NORJASSA TERRORI-ISKU
Seitsemän henkilöä kuoli ja useita haavoittui 22.7.2011 aamulla puoli neljältä paikallista aikaa (puoli viideltä Suomen aikaa) tapahtuneessa pommi-iskussa. Oslon yliopistolliseen sairaalaan toimitettiin hoidettavaksi kymmenen henkilöä, joista useiden vammat olivat vakavia.

Maanjäristykseksi luonnehdittu räjähdys vavisutti hallintorakennuksista koostuvaa korttelia. Korttelissa sijaitsi mm. pääministerin kanslia, oikeusministeriö, öljy- ja energiaministeriön rakennukset sekä useita mediataloja.

Pääministeri Jens Stoltenberg ei ollut räjähdyksen tapahtuessa rakennuksessa. Stoltenberg kommentoi tilannetta vakavaksi turvapaikastaan, jonka sijaintia ei kerrottu.

Räjähdyspaikalla löytynyt tuhoutunut ajoneuvo viittasi autopommiin, joka myöhemmin vahvistettiin. Poliisi ei vahvistanut tietoa. Norjan puolustusvoimien mukaan kyseessä saattoi olla 50-100 kilon räjähdysainelasti.

New York Timesin mukaan pommi-iskun tekijäksi ilmoittautui islamistinen terroristiryhmä Ansar al-Jihad al-Alami (Helpers Global Jihad), jonka lausuman mukaan isku oli kosto Norjan osallistumisesta Afganistanin operaatioon sekä profeetta Muhammedin pilkkaamisesta. Ilmoituksesta kertoi terrorismia tutkiva C.N.A. -tutkimuskeskus. Lähde: (nytimes.com 22.7.2011)

Julkilausuma oli perätön. Sen esitti Abu Suleiman -nimeä käyttävä blogisti islamistisella verkkosivulla. Tekijän paljastuttua hän perui sanansa. Abu Suleimanin kirjoituksia on pidetty keksittyinä ja epäluotettavina. Hänen kirjoitusten tavoitteena näyttäisi olevan länsimaissa asuvien islamistien radikalisointi.

Noin puoli kuudelta paikallista aikaa tapahtui toinen terroriteko. Poliisiksi pukeutunut mies tunkeutui Norjan työväenpuolueen nuorisojärjestön kesäleirille Utøyan saareen ja ampui ainakin 85 leiriläistä. Lisäksi useita haavoittui vakavasti.

Poliisi pidätti molemmista teoista (pommi-iskusta ja ammuskelusta) epäiltynä 32-vuotiaan norjalaissyntyisen miehen. Epäilty tunnusti tekonsa.  Terrori-iskujen tekijä Anders Behring Breivik on entinen Norjan edistyspuolueen nuorisojärjestön aktiivi. Facebook-sivullaan tekijä kuvaili itseään äärikristityksi ja konservatiiviksi.

Tekijä oli tilannut aiemmin keväällä 6000 kiloa lannoitetta, josta hän valmisti kotitekoisen nitraattipommin (ANFO). Tekijä oli perustanut maatalousyrityksen, jonka peitteellä hän pystyi tilaamaan lannoitteet huomiota herättämättä.

Pommissa käytetyt lannoitteet oli valmistanut norjalainen Yara International ASA. Vuonna 2007 Kemira GrowHow'sta tuli Yaran tytäryhtiö Suomen valtion myytyä omistamansa osakkeet Yaralle. Yaran pääkonttori sijaitsee Oslossa. Sillä on toimintaa yli 50 maassa mm. Puolassa ja myyntikonttoreita noin 150 maassa.

Lannoitteet toimittaneen liikkeen mukaan toimitus oli tyypillinen maatilan tilaus. Myös Suomessa useilla maatiloilla käytetään tavanomaista vahvempaa ammoniumnitraattia. Näitä korkean typpipitoisuuden sisältäviä lannoitteita tulee käsitellä räjähdysaineena.

Poliisi ryhtyi selvittämään tekijän yhteyksiä mm. äärioikeistoon. Silminnäkijöiden lausuntojen perusteella poliisi epäili, että pidätetyn lisäksi juttuun olisi sekaantunut myös toinen mieshenkilö. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan on selvää, että valmiuksien ja varautumisen täytyy olla Suomessa aiempaa korkeammalla asteella. Ennen valmiustilan nostoa pitää tilanne katsoa loppuun asti. Tuomiojan mukaan varautumista on Suomessa jo perustellusti nostettu. Lähde: (yle.fi 22.7.2011)

Norjan tapaus osoitti, että kansallinen terroriuhka ei muodostu yksinomaan kansainvälisestä terrorismista, johon voidaan varautua tiedustelutietoja vaihtamalla. Mitään järjestöä tai painavaa poliittista syytä terroriteon toteuttamiseen ei tarvita. Näihin terroritekoihin ei voi varautua, eikä niitä voi estää valmiustasoa nostamalla. Parasta terrorismin ehkäisyä on hyvä sosiaalipolitiikka. Lähteet: (hs.fi 22.7.2011, 23.7.2011, yle.fi 22.7.2011, 23.7.2011, nelonen.fi 22.7.2011, nytimes.com 22.7.2011, TV1 uutislähetys 22.7.2011 klo 20.30, mtv3 uutislähetys 22.7.2011 klo 22.00)

VANTAAN REKOLAN TURVALAITEKOPPI POLTETTIIN
Suomalainen anarkistiryhmä ilmoitti tiedotteessaan 13.6.2011 polttaneensa sunnuntain vastaisena yönä 11.6.-12.6.2011 junaliikenteen ohjaukseen käytettävän turvalaitekopin Vantaan Rekolassa. Tiedotteessa kuvattiin tekotapaa seuraavasti:

”Iskuun tarvitsimme vain sorkkaraudan, vessapaperia, muutaman kanisterillisen bensaa ja tulta. Mursimme oven ja käytimme sytytysnesteellä valeltua vessapaperia sytytyslankana, jotta ehtisimme rauhassa paeta paikalta ennen poliisin tai palokunnan saapumista.” Lähde: (takku.net 13.6.2011)

Teon johdosta junaliikenne Helsinki–Imatra- ja Helsinki–Tampere-osuuksilla myöhästeli ja G-junat sekä mm. 30 kaukojunavuoroa jouduttiin perumaan. Sama turvalaitekoppi poltettiin jo toistamiseen vuoden sisällä. Tuolloin nuori tekijä tuomittiin vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä noin 300 000 euron korvauksiin.

ANARKISTIRYHMÄ OTTI VASTUUN POMMI-ISKUISTA
Suomalainen anarkistiryhmä kertoi 6.6.2011 takku.net - sivustolla olevansa vastuussa mm. seuraavista teoista, joita se kuvaa solidaarisuusiskuiksi:

 • Helsingin Pukinmäen aseman viiden roska-astian polttaminen tiistaiyönä 13.4.2011.
 • Seuraavina kahtena yönä roska-astioiden polttaminen Laurintiellä, Ullantiellä, sekä Rekolan Jokirannassa.
 • Hyökkäys poliisia vastaan tiistaina 19.4.2011 sytyttämällä tulipalo Hermannin rantatielle ja hyökkäys poliisia vastaan aseina kiviä ja maalipommeja.
 • Helsingin Pukinmäessä poliisien käyttämän Kenttätien sulkeminen useilla palavilla roska-astioilla 31.5 - 1.6.2011.
 • Pommin asettaminen Pasilaan Turvatiimin auton alle Länsi-Pasilassa Esterinportti 2:ssa sijaitsevan Turvatiimin toimipaikan sisäpihalle.
 • Ryhmä kertoi jättäneensä ajastimella toimivan palopommin räjäyttämättä, jottei sivulliset tai muiden yritysten työntekijät altistuisi vaaralle. Tämän johdosta ryhmä asetti pommin kuljettajan puoleiselle sivulle näkyviin, jotta pihalle tulijat huomaisivat sen.
 • Polttopullojen heitto lauantaina 4.6.2011 kahdelle Tapaninvainion Kirkonkyläntiellä sijaitsevalle bensiiniasemalle. Julkisuudessa mainitun Neste Oilin kylmäaseman lisäksi Kirkonkyläntiellä sijaitsee Esson kylmäasema ja Teboilin huoltoasema.

Pommiuhkausten soitto tapahtui maanantaiaamuna 6.6.2011 seuraavien maiden suurlähetystöihin:

 • Valko-Venäjä
 • Venäjä
 • Espanja
 • Meksiko
 • Chile
 • Yhdysvallat
 • Saksa
 • Kreikka
 • Italia.

Rikoskomisario Markku Stenbergin mukaan poliisille ei tullut lähetystöistä ilmoituksia väitetyistä pommiuhkauksista. Lähde: (hs.fi 7.6.2011) Lähetystöihin suunnattujen pommiuhkausten motiiveista anarkistiryhmä totesi seuraavaa:

"Halusimme auttaa näiden maiden valtioiden edustajia tuntemaan sitä pelkoa, jota anarkistitoverimme joutuvat kohtaamaan jokapäiväisessä kamppailussa valtion väkivaltakoneistoa vastaan."

Muista motiiveistaan anarkistiryhmä totesi seuraavaa:

 • "Haluamme näillä iskuilla osoittaa solidaarisuutemme Sosiaalikeskus Sataman tovereiden taistelulle vapaan tilan puolesta. Lähetämme myös vallankumoukselliset terveiset Helsingin romanisiirtolaisille, jotka päivästä päivään joutuvat valtion väkivaltakoneiston sortamiksi."
 • "Iskuilla ilmaisemme myös tukemme jokaiselle anarkistivangille ja haluamme muistuttaa, että taistelu tulee jatkumaan valtioiden tukahdutusyrityksistä huolimatta. Tyhjien puheiden aika on ohi, eläköön anarkia!"

Lähde: (takku.net 6.6.2011 kello 10.44)

NESTEEN KYLMÄASEMALLE HEITETTIIN MOLOTOVIN COCKTAIL
Poliisi selvittää 4.6.2011 kello 01.15 lauantaiyönä Neste Oilin kylmäasemalle heitetyn pullon sisältämää palavaa nestettä ja pullon heittäjää. Huoltoaseman pihalla ei ollut valvontakameroita, joten se saattoi valikoitua tästä syystä tuhotyön kohteeksi.

Tapauksen huomannut taksikusi kiirehti sammuttamaan paloa. Paikalle saapunut poliisipartio auttoi sammutustöissä. Liekit ylsivät korkeimmillaan mittarikentän katoksen korkeudelle. Taksikuski havaitsi samaan aikaan yöllä kello 01.15 tumman henkilöauton ajavan pois paikalta vieressä olevan liikerakennuksen takaa Kirkonkyläntielle ja ajavan Tapaninkylän suuntaan. Lähteet: (ts.fi 4.6.2011, mtv3.fi 4.6.2011, nelonen.fi 4.6.2011, kouvolansanomat.fi 4.6.2011, aamulehti.fi 4.6.2011)

PASILASTA LÖYTYI KANISTERIPOMMI
Punaisen kanisterin sisään rakennettu omatekoinen pommi löytyi Helsingin Pasilasta rakennuksen sisäpihalta osoitteesta Esterinportti 2. Rakennuksessa sijaitsee mm. ruokakauppa ja ravintola Esteri. Ohikulkija havaitsi pommin aamulla kuuden aikaan. Poliisi sai yleisövihjeen pommiksi epäillystä kanisterista aamulla kahdeksan jälkeen. Pommi oli todennäköisesti viety paikalle aamuyöllä.

Poliisi eristi aamulla löytöpaikan Länsi-Pasilassa. Poliisin mukaan kanisterin räjähtämisestä ei ollut vaaraa, joten alueen eristys kesti vain hetken. Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön rikoskomisario Markku Stenberg kertoi, että kyseessä oli laitteisto, mikä voidaan luokitella pommiksi.

Poliisi ryhtyi tutkimaan kanisteripommin mekanismia ja sen sisältämää räjähdysainetta. Poliisilla ei ollut tietoa tekijästä. Tapausta tutkitaan tuhotyön yrityksenä. Lähteet: (iltasanomat.fi 3.6.2011, yle.fi 3.6.2011, mtv3.fi 3.6.2011)
Maailmalla levisi melko nopeasti viestejä, joissa "maailmanlaajuisen Jihadin kannattajat ylistivät Helsingin Pasilasta löydettyä räjähdettä ja lauantain vastaisen yön polttopulloiskua Tapaninvainion Nesteen kylmäasemalle.

Poliisi ei usko, että tapauksilla olisi ulkomaisia terroristikytkentöjä. Supon viestintäpäällikkö vahvisti, että se antaa Helsingin poliisille apua molempien tapausten osalta. Internetissä levitetyissä viesteissä iskuja kiiteltiin ja toivottiin niille jatkoa.

Viesteistä kertoi Twitterissä yhdysvaltalainen terrorismitutkija Evan Kohlmann. Hänen mukaan viestit oli allekirjoittanut Abu Suleiman al-Nasser eli al-Nasser Lideen Allah Abu Suleiman. Toistaiseksi viranomaiset eivät ole pystyneet vahvistamaan allekirjoituksen aitoutta suuntaan tai toiseen.

Abu Suleiman al-Nasser on al-Quaidan militantti ("sotaministeri") kumppani Irakissa. Abu Suleiman al-Nasser haluaa sitoa mahdollisimman useat pienetkin tuhotyöt Jihadiin, koska kansainvälisen islamilaisen terrorismin on nykyisin yhä vaikeampaa toteuttaa massiivisia terrori-iskuja Euroopassa.

Al-Quaida on havainnut, että myös pienillä yksilötason "ad hock" iskuilla saavutetaan yhteiskunnissa tavoiteltu pelotevaikutus. Paikalliset paketti- tai kirjepommit ja biologiset pommit (mm. pernaruttobakteeri) ovat tehokkaita aseita, jotka voidaan kohdistaa missä tahansa mihin tahansa yrityksiin mm. rahoituslaitoksiin. Lähteet: (hs.fi 5.6.2011, iltasanomat.fi 5.6.2011, iltalehti.fi 5.6.2011, Nelosen uutiset 5.6.2011)

BRITTIVAKOOJAT VAIHTOIVAT POMMINTEKO-OHJEEN KAHVILEIPÄRESEPTIIN
GCHQ (Government Communications Headquarters) murtautui vuonna 2010 neljännesvuosittain ilmestyvän Inspire-verkkojulkaisun palvelimelle ja vaihtoi lehden sivulla pomminteko-ohjeet kahvileipäreseptiin.
Verkkolehdessä julkaistun jutun alkuperäinen otsikko kehotti lukijaa "pommin tekoon äidin keittiössä", mutta Britannian tiedustelupalvelu vaihtoi pomminteko-ohjeen kahvileipäreseptiksi.

GCHQ:n tiedusteluasiantuntijat uskoivat, että pomminteko-ohjeet olivat aitoja. Inspire julkaisu on suunnattu erityisesti nuorille lukijoille Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Lehti jakaa lukijoilleen mm. pomminteko-ohjeita ja ohjeita, kuinka henkilöt voivat keskenään lähettää ja vastaanottaa salattuja viestejä.

Lehteä pidetään al-Qaidan verkkojulkaisuna. Lehden taustahahmon uskotaan olevan Jemenissä piileskelevä Anwar al-Awlaki, jota epäillään useiden terrori-iskujen suunnittelusta. Anwar al-Awlaki on radikaali saarnaaja ja Arabian niemimaalla vaikuttavana al-Qaidan keskeinen hahmo. Awlaki on Inspire-verkkojulkaisun säännöllinen avustaja ja tarjoaa neuvoja hengellisiin kysymyksiin terroristien rekrytoinneissa.

Britannian hallituksen viranomainen kertoi, että julkisessa verkossa tapahtuvat operaatiot ovat kasvava osa työtä. Britannian salakuuntelu viraston GCHQ, on kasvattanut resurssejaan jo useina vuosina peräkkäin. Vuonna 2010 Britanniassa hyväksyttiin ylimääräinen 500 miljoonan punnan lisärahoitus verkkorikollisuuteen liittyviin hankkeisiin. Al-Qaidaan liitettyjen verkkosivujen hakkerointi ei ole kuitenkaan riskitöntä tiedustelupalveluille. Sivulle murtautuminen saattaa paljastaa lähteitä ja menetelmiä myös vastapuolelle. Lähteet: guardian.co.uk 1.6.2011, 2.6.2011, armytimes.com 3.6.2011, marinecorpstimes.com 6.3.2011)

OSAMA BIN LADEN SAI SURMANSA ERIKOISRYHMÄN OPERAATIOSSA
Al-Qaidan johtohahmo Osama bin Laden sai surmansa 2.5.2011 Yhdysvaltain Navy Seals –erikoisryhmä 6:n operaatiossa. Erikoisryhmä 6 on erikoistunut terrorismitorjuntaan ja vaativiin erikoisoperaatioihin. Ryhmän olemassaolo ja toimintaa on pidetty salassa. Monet ryhmän jäsenistä jatkavat armeijan jälkeen uraansa tiedustelupalvelussa.

Ratkaiseva käänne terroristijohtajan jahdissa tapahtui noin kaksi vuotta aiemmin, kun amerikkalaiset paikansivat Osama bin Ladenin merkittävimmän viestinviejän asunnon. Asunto sijaitsi Pakistanissa Islamabadin koillispuolella Abbotabadin varuskuntakaupungissa noin 200 metrin päässä pakistanilaisesta sotilaskoulutuskeskuksesta.
Amerikkalaiset tiedusteluasiantuntijat olivat mallintaneet (profiloineet) bin Ladenin mahdollisen piilopaikan ja viestinviejän asuintalo vastasi mallia lähes täydellisesti. Amerikkalaisten huomio kiinnittyi seuraaviin seikkoihin:

 • taloa ympäröi monimetriset piikkilangalla varustetut suojamuurit
 • sisään pääsi vain kahdesta turvaportista
 • talon asukkailla ei ollut näkyviä tulonlähteitä
 • talosta ei ollut puhelin- tai nettiyhteyksiä ulkomaailmaan
 • kahden perheen sijaan talossa asui kolme perhettä
 • kolmannen perheen jäsenet vastasivat sitä perhettä, jonka kanssa Osama bin Ladenin arvioitiin elävän.

Ennen erikoisjoukkojen yllätyshyökkäystä CIA:n oli kuitenkin saatava varmistus, että Osama bin Laden todella asui talossa. Vallitsevissa olosuhteissa asiantilan varmistaminen oli mahdollista vain vertaamalla Pakistanin Abbottabadin asukkaiden DNA-näytteitä Bostonissa vuonna 2010 kuolleen Osama bin Ladenin siskon DNA-näytteeseen.

CIA päätti käynnistää Pakistanin Abbottabadissa tekaistun rokotuskampanjan, jonka peitteellä asukkaista otettiin salaa DNA-näytteitä. CIA palkkasi pakistanilaisen lääkärin Shakil Afridin vetämään tekaistua rokotuskampanjaa.

Shakil Afridi matkusti Abbottabadiin maaliskuussa 2011 ja aloitti hepatiitti B-rokotteiden (HBV) jakelun. Epäilyjen hälventämiseksi hän aloitti kaupungin köyhimmistä osista. Hepatiitti B-perusrokote annetaan kolmena eri annoksena, joista toinen annetaan kuukausi ja kolmas puoli vuotta ensimmäisen annoksen jälkeen.

Shakil Afridin maksoi runsaan palkkion rokotteen jakeluun osallistuneelle paikallisen terveyshallinnon hoitajille. Terveyshallinnon työntekijöillä ei ollut aavistustakaan, että kampanjan tarkoituksena oli ottaa DNA-näytteitä ja varmistaa Osama bin Ladenin olinpaikka.  Eräs rokotteita jakanut hoitaja kävi tietämättään myös Osama bin Ladenin talossa. Lähde: (quardian.co.uk 11.6.2011)

Samaan aikaan kaukana Yhdysvalloissa oli rakennettu tarkka kopio bin Ladenin asuintalosta, jossa Navy Seals - erikoisryhmä 6 harjoitteli ja valmistautui operaatioon. Kuukausia kestäneiden harjoittelu- ja tarkkailuvaiheiden jälkeen Yhdysvaltain presidentti Barack Obama teki hyökkäyspäätöksen 29.4.2011 kello 09.15.

Obama totesi seuraavaa: ”Harkittuani vaihtoehtoja, me menemme sinne”. Tämän päätöksen jälkeen Yhdysvalloissa oli iskusta tietoisia noin muutama sata henkilöä. Yhdysvallat ei kertonut turvallisuussyistä suunnitelmaansa etukäteen millekään maalle. CIA:lle oli käynyt selväksi, että Pakistanin tiedustelupalvelu Inter-Services Intelligence Agency (ISI) suojeli Osama bin Ladenia.

Lopulta presidentti Barack Obama antoi 1.5.2011 kello 22.30 käskyn amiraali McRavenille aloittaa hyökkäys. Operaation H-hetkellä 2.5.2011 kello 01.15 aamulla paikallista aikaa kaksi Chinook ja kaksi Black Hawk -helikopteria nousi ilmaan Jalalabadista, itäisestä Afganistanista ja suuntasi kohti Pakistanin ilmatilaa. Kohteessa helikopterit laskivat korkeutta, jolloin Navy Seals–erikoisryhmä 6 pudottautui köysillä helikoptereista maahan bin Ladenin piilopaikkaan muurien sisäpuolelle.

Yllättäen toinen helikoptereista Black Hawk 1 menetti roottorin nosteen ja iskeytyi pihalle 2 metrin päähän kohteesta. Kukaan ei loukkaantunut turmassa. Turman johdosta amiraali McRaven Black muutti Black Hawk 2:n laskeutumissuunnitelmaa, joka laskeutui alkuperäisen asuinrakennuksen katon sijaan pihalle. Pakistanin viranomaiset kertoivat bin Ladenin vartijoiden tulittaneen helikopteria. Yhdysvaltain viranomaiset kiistivät tämän tiedon ja kertoivat, että helikopteri putosi teknisten syiden vuoksi.

Pudonnut erikoisryhmän Black Hawk 1 oli nk. "häivehelikopteri", joka lentää matalalla ja nopeasti. Se on luultavasti UH-60 Blackhawk helikopterista hiljaisemmaksi ja tutkassa näkymättömäksi muokattu versio (mm. niitit peitetty, sisään vedettävä laskuteline, hiljainen viisi tai kuusilapainen pyrstöroottori). Helikoptereita lensivät Fort Campbellissa sijaitsevan ilmavoimien erikoisoperaatioiden rykmentti 160 lentäjät. Helikopteri räjäytettiin kappaleiksi erikoisryhmän toimesta.

Erikoisjoukon sotilaan kypärään kiinnitettyyn kameran välityksellä operaatiosta välittyi reaaliaikainen kuva Yhdysvaltoihin. Kuvaa seurasivat reaaliajassa mm. presidentti Barack Obama, varapresidentti Joe Bidenin ja ulkoministeri Hillary Clinton, terrorisminvastaisen ryhmän asiantuntija John Brennan ja CIA:n johtaja Leon Panetta.

Erikoisryhmällä oli käsky tappaa. Vangiksi ottaminen ei tullut kysymykseen. Osama bin Ladenin koodinimi oli "Crankshaft'” eli suomeksi kampiakseli. Osama bin Laden löytyi asuinrakennuksen kolmannesta kerroksesta ja sai ensimmäisen osuman vasempaan silmäänsä, jonka jälkeen häntä ammuttiin uudelleen. Tämän jälkeen Navy Seals–erikoisryhmä 6 varmisti bin Ladenin kuolleeksi ja lähetti valkoiseen taloon koodiviestin "Geronimo-E KIA".

 • Geronimo = Osama bin Ladenin koodinimi
 • E = vihollinen (Enemy)
 • KIA = kohde on kuollut (Killed In Action)

Operaatioon osallistunut erikoisjoukkojen sotilas kirjoitti myöhemmin kirjan "No Easy Day" salanimellä Mark Owen. Hän kertoi, että portaikossa kuului kaksi vaimeaa laukausta, jonka jälkeen Osama löytyi tärisevänä maasta makaamasta. Hänen vierellään verilammikossa oli kaksi itkevää naista. Osamalla oli luoti päässään, eikä hän ollut aseistettu tai tehnyt vastarintaa, kuten aiemmin on väitetty.

Operaatio kesti kokonaisuudessaan noin 40 minuuttia. Siinä sai surmansa bin Ladenin lisäksi kolme miestä ja yksi nainen. Yksi surmatuista oli bin Ladenin poika. Surmattujen lisäksi kaksi naishenkilöä haavoittui.

Osama bin Ladenin ruumis tunnistettiin kasvojen perusteella, käsiteltiin "islamilaisten tapojen ja käytäntöjen mukaisesti" ja laskettiin amerikkalaisten toimesta 2.5.2011 kello 09.00 aamulla Arabianmereen, koska Yhdysvaltain viranomaiset eivät halunneet bin Ladenin haudasta muodostuvan pyhiinvaelluspaikkaa. Presidentti Barack Obama vahvisti asian suorana lähetetyssä puheessaan. USA vahvisti Osama bin Ladenin henkilöllisyyden jälkeenpäin DNA-testillä.

Onnistuneen hyökkäyksen jälkeen USA kohotti suurlähetystöjensä valmiustilaa mahdollisten terrori-iskujen varalta. CIA-johtaja Leon Panetta piti lähes varmana, että al-Qaida kostaa bin Ladenin surman. Pakistanilaisen Tehrik-e-Talban -liikkeen edustaja Ehsanullah Ehsan kertoi, että Pakistanin hallitsijat, presidentti Zardari ja hänen armeijansa ovat Tehrik-e-Talban -liikkeen ensimmäisiä kohteita. Yhdysvallat on vuorossa näiden jälkeen.
Lähteet: (cbsnews.com 2.5.2011, yle.fi 2.5.2011, 3.5.2011, mtv3.fi, iltalehti.fi 2.5.2011, 3.5.2011, ts.fi 2.5.2011, aamulehti.fi 2.5.2011, 3.5.2011, hs.fi 6.5.2011, iltasanomat.fi 2.8.2011)

Pakistanilainen prikaatinkenraali Shaukat Qadir kertoi myöhemmin tutkineensa kahdeksan kuukautta al-Qaidan johtaja elämää Pakistanissa. Hän kertoi tutustuneensa Pakistanin tiedustelupalvelu Inter-Services Intelligence Agency (ISI) kuulustelijoiden aineistoihin, joita hän sai käyttöönsä Pakistanin armeijan päälliköltä kenraali Ashfaq Kayanilta.

Shaukat Qadirin mukaan Osama bin Ladenin paljasti todellisuudessa hänen vanhin vaimonsa Khairiah Saber, joka oli mustasukkainen itseään nuoremmalle Amal Ahmed Abdel-Fatahille, joka sai nukkua Osaman kanssa samassa sängyssä. Khairiahia kiinnosti myös Osama bin Ladenin kiinniottamisesta luvatut 25 miljoonaa dollaria, joita hänelle ei koskaan maksettu.

Qadirin mukaan Al-Qaida päätti vetää Osama bin Ladenin syrjään vuonna 2003, koska hänestä oli tullut jonkinlaisen rappeuttavan sairauden seurauksena henkisesti seniili. Lähde: (timeslive.co.za 9.3.2012)

SVEITSIN YDINVOIMATEOLLISUUDEN YHDISTYKSESSÄ RÄJÄHTI KIRJEPOMMI
Swissnuclear-yhdistykseen saapunut kirje räjähti, kun se avattiin. Sveitsin poliisin mukaan räjähdyksessä loukkaantui lievästi kaksi yhdistyksen naispuolista työntekijää. Sveitsissä oli meneillään kolmen uuden ydinvoimalan lupaprosessi. Lupaprosessi kuitenkin pysähtyi Japanin Fukushiman ydinturman jälkeen. Iskun tekijäksi ilmoittautui italialainen Federazione Anarchica Inrformale -anarkistiryhmä, joka oli myös Sveitsin Rooman ja Chilen Rooman-lähetystöjen iskujen takana. Lähde: (hs.fi 31.3.2011, yle.fi 1.4.2011)

SVEITSIN JA CHILEN ROOMAN-LÄHETYSTÖISSÄ RÄJÄHTI PAKETTIPOMMI
Italian ulkoministeriö vahvisti, että Sveitsin Rooman-lähetystössä räjähti pakettipommi. Pakettia avannut lähetystön virkailija sai vakavia vammoja molempiin käsiinsä.

Toinen pakettipommi räjähti Chilen Rooman-lähetystössä. Räjähdyksessä haavoittui yksi ihminen. Hänen vammansa eivät olleet vakavia. Iskujen tekijäksi ilmoittautui italialainen Federazione Anarchica Inrformale -anarkistiryhmä. Lähteet: (yle.fi 23.12.2010, hs.fi 23.12.2010)

TUKHOLMASSA RÄJÄHTI KAKSI POMMIA
Tukholmassa räjähti 11.12.2010 kello viisi iltapäivällä Olof Palmen kadulla kaasupulloilla täytetty auto. Räjähdyksessä loukkaantui lievästi kaksi henkilöä. Muutamaa minuuttia myöhemmin räjähti Bryggargatanilla todennäköisesti ennen aikojaan itsemurhapommittajan mukanaan kuljettama putkipommi. Räjähdyksissä kuoli iskun tekijä.

Ruotsin turvallisuuspoliisi säpo vahvisti sunnuntaina, että Tukholman keskustassa tapahtuneet räjähdykset olivat terroritekoja. Säpo kertoi 12.12.2010 pitämässään tiedostustilaisuudessa, että se sai iskuista varoitusviestin etukäteen. Terrori-iskusta epäiltiin 28-vuotiasta muslimitaustaista mieshenkilöä. Tukholman imaami tuomitsi iskun.

Säpon edustaja Anders Thornberg vahvisti, että nykyisen tiedon perusteella ole syytä nostaa valtakunnallista terroriuhka-arviota. Uhka-arviota nostettiin Ruotsissa jo lokakuussa 2010. Räjähdyksillä ei ollut myöskään yhteyttä Göteborgissa kahta viikkoa aiemmin annettuun terrorivaroitukseen. Lähteet: (yle.fi 12.12.2010, mtv3.fi 11.12.2010, 12.12.2010, hs.fi 11.12.2010, 12.12.2010)

VALTIONEUVOSTO TEHOSTI SAAPUVAN POSTIN VALVONTAA POMMIEN VARALTA
Valtioneuvoston turvallisuuspäällikön mukaan postilähetysten valvontaa lisättiin EU-maiden johtajille osoitettujen räjähdelähetysten johdosta. Valtionhallinnolle osoitetuissa postilähetyksissä ei kuitenkaan havaittu mitään epäilyttävää. Lähde: (iltasanomat.fi 3.11.2010)

YHDYSVALTOIHIN KOHDISTUI TERRORIUHKA
Saudi-Arabian kansalainen viimeiset kolme vuotta Jemenissä asuneen miehen epäiltiin lähettäneen terroripommeja Yhdysvaltoihin. 29.10.2010. Pommit oli osoitettu Chicagossa toimivia synagogia vastaan. Viranomaiset löysivät mm. lasertulostimen sisältävän räjähdepaketin, jossa räjähdysaine oli pakattu lasertulostimen värikasettiin.

Räjähteenä oli käytetty herkkää orgaanista PETN-räjähdettä. Pommien laukaisulaitteena oli käytetty todennäköisesti kiinalaisvalmisteisen Bird D736 tai Nokia 6120C mallisen matkapuhelimen piirilevyä. Täyttä varmuutta tästä ei kuitenkaan saatu. Lähde: (cnn.com 30.10.2010, 31.10.2010)

Ruotsissa Göteborgissa poliisi pidätti kaksi henkilöä epäiltynä terrori-iskun suunnittelusta. Poliisi sai vihjeen, jonka mukaan Göteborgin keskustassa aiottiin tehdä pommi-isku lauantaina 30.10.2010. Supon mukaan Ruotsin terroriuhka ei heijastu millään lailla Suomeen. Finnair joutui kuitenkin tehostamaan Yhdysvaltain vaatimuksesta lentorahdin turvatarkastuksia. Lähteet (pohjalainen.fi 30.10.2010, yle.fi 30.10.2010, hs.fi 30.10.2010)

FBI PALJASTI TERRORI-ISKUJA SUUNNITELLEEN MIEHEN
FBI pidätti 34-vuotiaan henkilön epäiltynä terrori-iskujen suunnittelusta Washingtonin metroasemiin. FBI seurasi miehen toimia pitkään jo ennen iskujen suunnittelun alkua. Mies uskoi suunnittelevansa terrori-iskua al-Qaidalle, mutta todellisuudessa kyse oli FBI:n peiteoperaatiosta.

FBI:n mukaan mies suunnitteli iskuja puolen vuoden ajan mm. valokuvaamalla metroasemia. Suunnitteilla oli ollut monta samanaikaista pommi-iskua. Pakistanissa syntynyt mies oli saanut Yhdysvaltain kansalaisuuden ja asui Washingtonin liepeillä. Teostaan mies voi saada jopa 50 vuoden vankeustuomion. Lähteet: (yle.fi 27.10.2010, 28.10.2010, hs.fi 27.10.2010)

NIGERIALAINEN MIES YRITTI RÄJÄYTTÄÄ LENTOKONEEN
Nigerialainen 23-vuotias mieshenkilö yritti räjäyttää Northwest Airlines -yhtiön lentokoneen erittäin voimakkaalla PETN (pentaerytritolitetranitraatti) räjähdysaineella, joka kuuluu samaan kemialliseen perheeseen kuin nitroglyseriini.

PETN syttyy iskusta, lämmöstä tai kitkasta. PETN-räjähteen räjähdysnopeus on 8400 m/s. Kuusi grammaa PETN-räjähdettä riittää puhkaisemaan reiän lentokoneen runkoon. Samaa PETN-räjähdysainetta käytti aiemmin myös kenkäpommittajana tunnettu mieshenkilö, joka yritti räjäyttää matkustajakoneen joulukuussa 2001.

Nigerialainen mies oli lähtenyt Lagosista KLM:n koneella ja vaihtanut Amsterdamin Schipholissa Northwest Airlines -yhtiön koneeseen, määränpäänä Detroit. Vain 20 minuuttia Detroitin lentokentältä matkustajat kuulivat kovan äänen, näkivät leimahduksen ja haistoivat savua.

Sen jälkeen muutama matkustaja hyökkäsi miehen kimppuun ja saivat estettyä räjäytyksen. Lopulta koneen stuertit taltuttivat miehen. Pommimies sai kahakassa kolmannen asteen palovammoja ja kaksi matkustajaa muita lieviä vammoja.

Al-Qaida-yhteyksien johdosta nigerialaisen miehen nimi oli Yhdysvaltojen terroristiyhteyksistä epäiltyjen listalla marraskuusta 2009 alkaen. Miehen nimi kuitenkin puuttui lentokieltolistalta. Finnair tuplasi nopeasti Helsinki–Vantaalta New Yorkiin lähtevien koneiden turvatarkastuksen. Matkustajat joutuivat kahdesti turvatarkastukseen, ennen lähtöalueelle siirtymistä ja myöhemmin lähtöportilla. Samoin tekivät myös muiden valtioiden ilmailuviranomaiset ja lentoyhtiöt Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä.

Turvamääräykset muuttuivat niin, että matkustajien on istuttava paikoillaan viimeisen lentotunnin ajan ennen laskeutumista. Tänä aikana matkustajat eivät saa koskea käsimatkatavaroihin, eivätkä saa pitää sylissään henkilökohtaisia matkatavaroita, peittoja tai tyynyjä. Lähteet: (uusisuomi.fi 27.12.2009, 26.12.2009, HS.fi 26.12.2009, 27.12.2009, iltalehti.fi 26.12.2009)

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama ilmaisi tapahtuman johdosta turhautumisensa siihen, että tiedustelupalvelu oli epäonnistunut. Obama totesi puheessaan useaan eri otteeseen "Järjestelmä petti", ja sanoi, ettei hän hyväksy sellaista. Hän totesi, että "Inhimilliset ja järjestelmän virheet olivat vaatia yli 300 ihmisen hengen". Lähteet: (HS.fi 6.1.2010, iltasanomat.fi 6.1.2010)

YHDYSVALTOJEN ULKOMINISTERIÖ JULKAISI ENSIMMÄISTÄ KERTAA VAROITUKSEN TERRORI-ISKUN UHKASTA SUOMESSA
Vuonna 2004 Yhdysvaltojen ulkoministeriö julkaisi ensimmäistä kertaa varoituksen terrori-iskun uhkasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ilmeisesti varoitus aiheutui Norjan Latvian-suurlähetystöön kohdistuneesta terrori-iskun uhkasta. Sulkeminen perustui tietoon yhteistyötä tekeviltä tiedustelupalveluilta.

Sulkemisen syynä oli radikaalin islamistiryhmän Norjaan kohdistunut uhkaus Latviassa. Norjalla oli tuohon aikaan joukkoja Afganistanissa. Alla oleva tiedote julkaistiin USA:n Suomen ja Latvian-suurlähetystöjen verkkosivuilla viikonloppuna.

The U.S. Department of State wishes to alert U.S. citizens, either resident in or traveling through the Nordic/Baltic region, that it has received threat information and urges all U.S. citizens in the Nordic and Baltic countries to be vigilant as to their surroundings, especially in centers of ground-based mass transit, and to report any unusual or suspicious persons, incidents or circumstances to the nearest police authorities.

The U.S. Department of State will continue to monitor this situation and will revise this announcement as appropriate should other information become available.

The U.S. Embassy in Helsinki is located at Itainen Puistotie 14. American citizens may contact the Embassy at telephone number 09-616-25-701 from 8:30 a.m. to 5:00 p.m. weekdays, or after hours at 09-616-25-0, or refer to the Embassy web site at www.usembassy.fi for more information.

For additional security information, Americans living and traveling abroad should regularly monitor the Department's Bureau of Consular Affairs Internet web site at http://travel.state.gov, where the current Worldwide Cautions, Public Announcements, and Travel Warnings can be found. Up-to-date information on security can also be obtained by calling 1-888-407-4747 toll free in the U.S., or, for callers outside the U.S. and Canada, a regular toll line at 1-317-472-2328. These numbers are available from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. Eastern Time, Monday through Friday (except U.S. federal holidays).

Supo kummeksui USA:n terrorivaroitusta
Amerikkalaisia kehotettiin tarkkaavaisuuteen erityisesti joukkoliikenteessä. Supon silloisen turvallisuusyksikön päällikön mukaan tietoa terroriuhkasta yritettiin varmentaa muilta tiedusteluviranomaisilta.

"Tähän mennessä emme ole saaneet viitteitä siitä, että jollakin muulla olisi sellaista tietoa, jonka perusteella voitaisiin ryhtyä joihinkin järjellisiin turvallisuustoimenpiteisiin".

Supon silloinen turvallisuusyksikön päällikkö kummeksui yhdysvaltalaisten perusteita varoittaa terrori-iskun uhasta juuri Baltiassa ja Pohjoismaissa. "Eivät hekään ole tätä meille muuten perustelleet kuin tämän ajankohdan eli presidentinvaalin osalta. Ja veikkaan, että hyvin läheltä pitäen samat tiedustelutiedot ovat käytössä molempien maiden tiedusteluviranomaisilla".

Yhdysvaltojen Suomen-suurlähetystö kehotti tiedotteessaan alueella matkustavia ja asuvia kansalaisiaan tarkkaavaisuuteen. Erityisesti varoitus koski joukkoliikennettä. Tiedote ei eritellyt uhkaa, mutta Latvian-suurlähetystö oli otsikoinut tiedotteen koskevan mahdollista terrori-iskua.

Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystö kommentoi varoitusta niukasti
Lähetystöneuvos Victoria Middleton kommentoi seuraavasti: "Lähetystö on vastuussa alueella asuvien kansalaistensa turvallisuudesta. Jos meillä on tällaista tietoa, me välitämme sen kansalaisillemme". Lähde: (HS.fi 2.11.2004)

Yhdysvallat varoittaa ulkomailla asuvia kansalaisiaan rutiinimomaisesti
Seuraava Suomea koskeva varoitus julkaistiin Yhdysvaltojen Suomen-suurlähetystön sivustolla toukokuussa 2018. Suurlähetystö kehotti kansalaisiaan varovaisuuteen yleisillä paikoilla liikuttaessa ja muuttamaan kulkureittejä ennalta-arvaamattomiksi sekä pitämään matalaa profiilia.

Yhdysvaltain hallitus oli huolissaan, että terroristit aikovat kohdistaa iskuja Yhdysvaltojen kansalaisiin, myös lapsiin. Vastaava turvallisuustiedote julkaistiin myös Ruotsissa. Lähde: (U.S. Embassy Finland, 4.5.2018)

SUOMALAISET TURISTIT VAARASSA KYPROKSELLA
Kaksi suomalaista henkilöä loukkaantui lievästi lomamatkallaan Kyproksella autopommin räjähdettyä parkkihallissa. Mercedes Benz -merkkinen auto räjähti parkkihallin paksun betonipilarin takana noin kuuden metrin päässä suomalaisista.

Räjähdystä seurasi valtava savunmuodostus. Betonipilari toimi pelastavana enkelinä. Räjähdys vei molemmilta henkilöiltä kuulon hetkeksi. Auton sirpale haavoitti lievästi toista henkilöä. Lähde: (Iltalehti 14.4.2000, sivu 5)

ELÄINAKTIVISTIEN ISKUISSA KÄYTETTIIN PALOPOMMEJA
Poliisin mukaan eläinaktivistit ovat koventaneet otteitaan. Alla on lueteltu eräitä vuonna 1999 tapahtuneita sabotaaseja.

 • Pohjanmaalla sijaitseva eläinrehukeskus yritettiin polttaa maaliskuussa 1999.
 • Rehusekoittamolle oli levitetty polttoainetta.
 • Kuorma-auton viereltä löytyi palopommi ja ilmeisesti käynnissä ollut ajastin.
 • Lehtimäellä poltettiin turkistarhan talousrakennus.
 • Vastaava tuhopoltto myös Juuan Vihtasuolla.
 • Elokuussa tuhotyön yritys turkisliikkeeseen Luumäellä.
 • Liha-alan teollisuuteen kohdistettu sabotaasitekoja.
 • Tuusniemellä paloi metsästysseuran omistama metsästysmaja.
 • Elokuussa paloi Karjaportin varastorakennus.

Lähde: (Ilta-Sanomat 23.10.1999 sivu A3)

POMMIUHKAUS HELSINKI - VANTAAN LENTOASEMALLA
Pommiuhkaus viivästytti Rooman lentoa noin kolme tuntia. Lipputoimisto vastaanotti puhelimitse tapahtuneen pommiuhkauksen iltapäivällä. Soittaja ilmoitti, että Roomaan lähtevässä koneessa oli pommi. Kone ja kaikki matkatavarat tutkittiin huolellisesti. Mitään ei löytynyt. Lähde: (Helsingin Sanomat 12.7.1998)

SAATANANPALVOJIEN TIHUTYÖT LISÄÄNTYNEET JOENSUUN SEUDULLA
Evankelisluterilaisilla ja ortodoksisilla hautausmailla oli tehty tuhopolttoja, kaadettu hautakiviä ja -ristejä sekä istutuksia oli tuhottu. Seurakunnat joutuvat lisäämään valvontaa entisestään ja toivovat valvontatyöhön apua myös kaupunkilaisilta.

Tuhotöiden jäljistä päätellen tekijöinä oli käytetty nuoria lapsia. Joensuussa nähdään erityisen huolestuttavana ilmiönä lapsien värväämisen saatananpalvojien toimintaan. Lähde: (Iltalehti 16.6.1998)

KAAOS -NIMINEN RYHMÄ YLLYTTI BRITISH AIRWAYS -LENTOYHTIÖN HENKILÖKUNTAA SABOTAASIIN
Kaaos -niminen ryhmä yllytti henkilökuntaa sabotoimaan lentotoimintaa. Lentokapteenille kehotettiin aiheuttamaan ruokamyrkytys kaatamalla koneen ensiapulaukusta löytyvät silmätipat kapteenille tarjottavaan ruokaan tai juomaan.

Kahvia kehotettiin kaatamaan koneen ohjaamon laitteisiin ja tyynyistä löytyviä untuvia koneen moottoriin. Poliisi uskoi, että yllyttäjät ovat alan asiantuntijoita ja tunsivat hyvin alan sanastoa. British Airways oli viime vuosina toteuttanut henkilökuntaan kohdistuvia sopeuttamisohjelmia, joilla saattoi olla yhteys tapahtumiin (kirjoittajan huomautus). Lähde: (Helsingin Sanomat 8.11.1997)

HELSINKI-VANTAAN LENTOKENTTÄ ONNETTOMUUSVALMIUDESSA
Tukholman lentokentälle saapunut pommiuhkaus aiheutti Helsinki-Vantaan lentokentällä onnettomuusvalmiushälytyksen. Uhkaaja kertoi, että Tukholmasta Helsinkiin saapuvassa Finnairin DC-9 koneessa oli räjähteitä. Uhkaus osoittautui aiheettomaksi. Lähde: (Helsingin Sanomat 4.10.1997)

POMMIUHKA HELSINGIN KALLIOSSA
Mies soitti poliisille ja uhkasi räjäyttää autossaan olevan bensiinin ja dynamiitin, ellei häntä vietäisi Hesperian sairaalaan. Poliisi joutui uhkauksen vuoksi evakuoimaan aamuyöllä kuuden kerrostalon asukkaat sisäpihoille. Uhkaajan hallusta ei kuitenkaan löytynyt räjähteitä. Lähde: (Helsingin Sanomat 26.5.1997)

POLIISI PIDÄTTI SUUR-SUOMI RY:N JOHTAJAN
Suur-Suomi ry:n johtaja lähetti kymmeniä uhkauskirjeitä mm. suurlähetystöihin, tiedotusvälineille ja poliitikoille. Puheenjohtaja uhkasi Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttejä väkivallalla, mikäli nämä eivät ota Helsinki Summit -97 kokouksen aikana kantaa miehitettyjen alueiden palauttamiseen. Lähde: (Helsingin Sanomat 21.3.1997)

AHDINKOON AJAUTUNUT YRITTÄJÄ AJELI RÄJÄHDYSAINEILLA LASTATULLA AUTOLLAAN YMPÄRI ETELÄ-SUOMEA
Mies lastasi autoonsa yli sata kiloa dynamiittia ja teki uhkaussoittoja useisiin verovirastoihin kertoen räjäyttävänsä myös itsensä. Poliisin arvion mukaan mies oli erittäin vaarallinen, koska hän oli työnsä puolesta (panostaja) räjähdysaineiden kanssa tekemisissä.

Hälytyksen saatuaan poliisit seurasivat liikkuvaa autopommia siviiliautoilla. Miehen ajoreitti kulki myös Helsingissä. Ristiinassa mies pysähtyi huoltoasemalle ottamaan huikopalaa, jolloin siviilipukuiset poliisit onnistuivat pidättämään hänet.

Poliisi luonnehti tilannetta erittäin vaaralliseksi myös sivullisille. Pakettiautoon lastattujen räjähteiden määrä (noin. 200 kg) oli moninkertainen verrattuna Pasilan poliisitalon autopommiin.

Mies oli toteuttanut sytyttimen virtapiirin kytkennän pakettiauton kaukovalokytkimellä (tomppelinloukku). Kytkentä oli toteutettu kiinnittämällä yhden johtimen pää kaukovalojen sulakkeeseen (+) ja toisen johtimen pää (-) istuimen kiinnityspulttiin. Kaukovalokytkimen painaminen olisi kytkenyt virtapiirin. Lähteet: (Ilta-Sanomat 29.1.1997, Ilta-Sanomat 30.1.1997, Iltalehti 30.1.1997 ja Ilta-Sanomat 27.2.1997)

Myöhemmin ilmeni, että viranomaiset jättivät kertomatta (salasivat), että louhinta-alan yrittäjän toiminta aiheutti Helsingissä suurräjähdyksen vaaran. Mies oli ajanut pakettiautollaan eduskuntatalon sisäpihalle ja uhannut räjäyttää autonsa heti, jos yksikin poliisi ilmaantuu paikalle.

Tilanne rauhoittui, kun henkilö pääsi puhumaan oikeusministeri Kari Häkämiehen kanssa. Puhelun aikana miehelle hankittiin veronpidätystodistus. Mikäli uhkaaja olisi laukaissut pomminsa eduskunnan sisäpihalla olisi osa eduskuntarakennuksesta sortunut ja sirpalevaikutukset ulottuneet useiden satojen metrien päähän. Välittömässä hengenvaarassa oli satoja ihmisiä.

Tapahtumien taustalla oli yrittäjän konkurssi. Haminan verotoimisto ei katsonut aiheelliseksi, että yrittäjä olisi aloittanut liiketoimintansa uudelleen. Mies katsoi, ettei hän saanut osakseen oikeudenmukaista kohtelua ja totesi tilanteensa toivottomaksi.

Uhattuaan räjäyttää ensin Haminan verotoimiston hän oli päätynyt monien vaiheiden kautta eduskuntatalon sisäpihalle, josta lähti jatkamaan matkaansa Ristiinan suuntaan. Poliisi oli ottanut Mikkelin tapauksesta oppia.  Tilanteen kriittisyyden johdosta miestä seurattiin huomiota herättämättä siviilipuvuissa henkilöautoilla.

Myöhemmin yrittäjä tuomittiin Haminan käräjäoikeudessa kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen. Tuomon jälkeen henkilö matkusti louhintatöihin Malesiaan. Lähde: (Helsingin Sanomat 18.12.1999, sivu A5)

OULUN LENTOKENTÄLLÄ POMMIUHKAUS
Finnairin Oulun toimistossa työskentelevä lentovirkailija vastaanotti pommiuhkauksen kello 18:00, juuri kun Finnairin vuoro AY-3468 Oulusta Helsinkiin oli valmiina lähtöön. Soittaja ilmoitti koneessa olevasta pommista. Kone tyhjennettiin ja kaikki matkustajat joutuivat tiukkaan tarkastukseen. Matkustajille ei kerrottu viivästyksen syytä. Lento myöhästyi puolitoista tuntia. Lähde: (Iltalehti 23.1.1997)

RUOTSISSA VAKAVASTI OTETTAVIA POMMIUHKAUKSIA
Soittaja - "Pommin asettajat hyvin vaarallisia ja vähät välittävät mistään". VSBS esitti Ruotsin hallitukselle vaatimuksia työttömien, eläkeläisten ja sairaiden elinolosuhteiden kohentamiseksi. Koska vaatimuksiin ei ole reagoitu, VSBS uhkasi pääministeri Göran Petterssonia pommi-iskulla.

Vaatimuksia oli tehostettu joulun alla Göteborgin ja Malmön kauppakeskuksiin suunnatuilla pommiuhkauksilla. Poliisi löysi pommeja Göteborgin rautatieaseman lähistöllä sijaitsevasta bussiterminaalista ja Åhlensin tavaratalosta. Poliisi tutki pommikoirien avulla myös Malmön Triangelnin kauppakeskuksen. Näistä kohteista ei pommeja löytynyt.

Uhkaukset saapuivat kirjeitse useille ruotsalaislehdille. Kirjeissä kerrottiin, että hallituksen kansliaan oli jo lähetetty dynamiittisauvoja ja sytytysnalleja. Kirjeet oli allekirjoittanut ryhmä, joka kutsui itseään "Vi som byggde Sverige" eli "Me jotka rakensimme Ruotsin". Ryhmän lyhennys on VSBS. Lähteet: (Iltalehti 21.12.1996, Iltalehti 23.12.1996 ja Helsingin Sanomat 23.12.1996)

POMMIUHKA KUOPION RISSALAN LENTOTERMINAALISSA
Kuopion lentoaseman terminaali jouduttiin tyhjentämään pommiuhan vuoksi. Uhkaus osoittautui kuitenkin aiheettomaksi. Poliisi ei löytänyt terminaalista pommia. Lähde: (Iltalehti 20.11.1996)

HELSINGISSÄ POMMIMIES AJOI VARASTETULLA AUTOLLA PÄIN KIRKKOA
Nuori 19-vuotias mieshenkilö jäi kiinni törmätessään varastetulla autolla poliisien takaa-ajamana päin Pihlajamäen kirkkoa. Miehen autosta löytyi räjähteitä (noin puoli kiloa), nalleja ja osittain keskeneräinen pommi.

Puolustusvoimien edustaja piti ilmeisenä, että tarvikkeet oli varastettu heiltä. Pidätetty mies ei alkuvaiheen kuulusteluissa kertonut mistä räjähteet oli hankittu ja mihin kohteeseen pommi oli tarkoitettu. Myöhemmin mies kertoi saaneensa pommin valmistuksessa tarvittavat välineet Espoon suomalais-vietnamilaiselta heroiiniliigalta. Lähteet: (Ilta Sanomat 30.4.1996 ja Ilta Sanomat 4.5.1996)

PYHTÄÄN POLIISILAITOSTA VASTAAN POMMI-ISKU
Ainoastaan tulilangan sammuminen esti 3,4 kilon aniittipommin räjähtämisen. Pommi oli asetettu poliisilaitoksen ulko-oven eteen peittelemättä. Tulilanka oli heti sytytetty. Räjähteen sytytinjärjestelmänä toimi tulilanka ja nalli. Poliisin arvion mukaan tulilankaa oli sen verran taivuteltu, että langan ruutisydän oli vahingossa katkennut. Lähde: (Ilta-Sanomat 28.2.1996)

Poliisi ei saanut ennakkoon mitään uhkailuja. Pommia luonnehdittiin amatöörin työksi, mikä viittaa siihen, että asialla oli joku viranomaisiin suivaantunut paikkakuntalainen. Kotkan rikospoliisi tutki tapausta tuhotyön yrityksenä.

Pommi-isku osoittautui tilaustyöksi. Syytteeseen joutui kaksi miestä, joista toinen kertoi kuulusteluissa ryhtyneensä tekoon palkkiota vastaan. Syytetyt eivät paljastaneet kuulusteluissa työn teettäjän henkilöllisyyttä. Lähde: (Ilta-Sanomat 22.1.1998)

POMMIUHKA USA:N SUURLÄHETYSTÖSSÄ
Lähetystöön sisälle päässyt mies uhkasi räjäyttää pommin. Virkailijat saivat ohjatuksi miehen erilliseen huoneeseen ja poliisit edelleen ulos rakennuksesta. Mies toimitettiin psykiatriseen hoitoon. Lähde: (Ilta Sanomat 18.1.1996 ja 19.1.1996)

POMMIUHKA IRANIN SUURLÄHETYSTÖSSÄ
Tuntematon soittaja uhkasi tehdä pommi-iskun Helsingin Kulosaaressa sijaitsevaan Iranin lähetystöön. Poliisi suhtautui uhkaan vakavasti ja asetti poliisivartion. Lähde: (Iltalehti 10.1.1996)

PASILAN POLIISITALOA VASTAAN POMMI-ISKU
Pasilan poliisitaloon kohdistettu voimakas pommi räjähti yöllä 25.8.1995. Pommi oli sijoitettu viereiselle parkkipaikalle pysäköityyn varastetuksi osoittautuneeseen autoon. Poliisitalon ulkokehälle oli sijoitettu ulkovalvontakamerat. Kameroista ei ollut kuitenkaan mitään hyötyä, koska ne oli sijoitettu kuvaamaan rakennuksen seinustaa. Lisäksi tapahtumapaikkaa lähinnä oleva kamera oli epäkunnossa.

Tapaus on enemmän sääntö kuin poikkeus ja rikolliset osaavat hyödyntää vallitsevaa tilannetta. Ulkovalvontakamerajärjestelmä on kokonaisuus, jonka kaikkien komponenttien tulee olla toimivia. Kamerajärjestelmä ei ole tehokas jos:

 • yksikin kamera on rikki
 • ristiinvalvonta puuttuu
 • kameroiden välittämää informaatiota ei seurata monitoreista
 • kuvan laatu on suttuinen
 • kuvanauhoja ei arkistoida asianmukaisesti
 • kuvakulma ei ulotu ympäristöön, jossa teon valmistelu tapahtuu
 • järjestelmän ylläpitovastuuta ei ole määritelty.

PASILAN POLIISITALON POMMI-ISKU JÄI SELVITTÄMÄTTÄ
Poliisi on kulkenut tutkimuslinjat loppuun. Tutkimuslinjat koskivat ainakin:

 • äärioikeistolaisia voimia
 • järjestäytynyttä rikollisuutta
 • huumekauppiaita
 • yksittäisiä "mielipuolia"
 • ulkomaalaisryhmittymiä.

Alamaailma ei vasikoinut poliisitalon räjäyttäjää. Tämän havainnon johdosta poliisi uskoi, että kyseessä oli kostosisku, joka oli suunniteltu, ohjattu ja tilattu kaltereiden takaa
. Räjäytyksen olivat toteuttaneet käskyläiset. Käskyläisten epäillään valmistaneen myös iskussa käytetyn isokokoisen pommin. Yksi epäillyistä jäi kiinni USA:ssa (vuonna 1996) suuren autovarkaus- ja salakuljetusjutun yhteydessä.

Neljä vuotta myöhemmin poliisi tarkensi, että räjäytys oli todennäköisesti pääkaupunkiseudun ammattimaista huumekauppaa organisoivien henkilöiden käsialaa. Poliisin mukaan räjäytyksellä kuitattiin "huumevelkoja". Jutun tutkinta eteni, mutta pidätyksiin tarvittava näyttö jäi puuttumaan, jolloin sisäministeriö lupasi jutun ratkeamiseen johtavasta vihjeestä 100.000 markan palkkion. Palkkio ei kuitenkaan houkutellut asiasta tietäviä puhumaan. Lähde: (TV1 -uutislähetys 13.9.1999)

KOLME VANGITTU TALONMIEHEN KODIN RÄJÄYTTÄMISESTÄ
Haminalaisen miehen epäiltiin osallistuneen Tampsan tanssilavan talonmiehen kodin räjäyttämiseen 14.1.1993. Haminalaismiehen ei uskottu toimineen yksin. Lähde (Ilta-Sanomat 28.1.1995)

POMMIMIES OIKEUTEEN TAMPEREELLA
Poliisi nappasi Tampereella otsalamppu päässä autoilleen miehen, jonka hallusta löydettiin mm. voimakas omatekoinen pommi, väärennetty poliisin virkamerkki ja poliisiradio. Miehen asunnolla suoritetussa kotietsinnässä löytyi sekoittamista vailla olleet ainekset, sähkönallit ja pommiaihiot reilun kilon kokoiseen pommiin.

Mies oli lueskellut "anarkistin keittokirjaa", joka sisälsi mm. pomminteko-ohjeita. Miehen kotoa löytyi paperilappuja, joissa kerrottiin "päämääristä", vastustajista ja keinoista "päämäärien" saavuttamiseksi. Lähde: (Ilta-Sanomat 11.1.1995)

RIKOSPOLIISI ETSII LENTOKONEPOMMIN ASETTAJAA
Voimakas lentokoneen etupenkille asetettu pommi hajotti kuusipaikkaisen kaksimoottorisen pienkoneen kappaleiksi keskiviikon vastaisena yönä Helsingin Malmin lentokentällä. Lentoasemalla oli valvontakamerat, mutta kukaan ei ollut seuraamassa valvontamonitoreja. Lähde: (Iltalehti 10.3.1994)

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön