Johtaminen - SecMeter

Sisältöön

Johtaminen

Yritysturvallisuus > Johtaminen
Yrityksen johtaminen on työnjohtovallan käyttöä, joka kohdistuu henkilöstöön. Johtamista on mm. määritellä tavoitteita, delegoida tehtäviä ja seurata niiden toteutumista.

Johtamisen perusedellytys on työlain mukainen oikeus johtaa työntekoa, antaa työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä työntekijöille.

Työnjohtovallan käytöstä on yleensä sovittu laajentavasti tai rajoittavasti työehtosopimuksella.

Yritysjohtajan tehtäviin liittyy muitakin oikeuksia kuin oikeus johtamiseen, kuten oikeus päättää hallinnollisista asioista esimerkiksi mitä, miten, missä ja milloin työtä tehdään.

Ihmisen elämä ja myös työelämä on valintojen tekemistä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Ellei tiedä mitä pitäisi tavoitella, on tavoitteeseen johtavien valintojen ja päätösten tekeminen haasteellista. Työelämässä valintojen ja päätösten tekeminen korostuu erityisesti työtä johdettaessa.

Asiantuntijuus ja päätöksenteko on yrityksessä yleensä erotettu toisistaan. Asiantuntijat päättävät asioista harvoin. Tämä piirre liittyy yleisesti länsimaisiin johtamisjärjestelmiin. Käytännössä on kuitenkin tärkeätä sopia yrityksen johtamisen periaatteista ja eri roolien rajapinnoista.

Johtajan rooli
Johtajalla ei yleensä ole alaisina yksittäisiä henkilöitä, vaan kokonaisia toimintoja (palvelu- tai liiketoimintayksiköitä). Johtajan tehtävänä on mm. johtaa vastuullaan olevia toimintoja yrityksen johtamis- ja hallintojärjestelmässä mainituin velvollisuuksin ja valtuuksin siten, että niillä on parhaat mahdolliset edellytykset edistää yrityksen tavoitteiden toteutumista. Johtajan keskeisiä haasteita ovat mm. tavoitteiden selkeä määrittely ja analyyttinen johtamisote.

Esimiehen rooli
Esimiehen tehtävänä on mm. johtaa ja motivoida alaisiaan, organisoida operatiivista toimintaa ja delegoida tehtäviä alaisille yrityksen johtamis- ja hallintojärjestelmässä mainituin velvollisuuksin ja valtuuksin.

Asiantuntijan rooli
Asiantuntijat tai päälliköt, jotka eivät ole esimiesasemassa, eivät omaa mm. henkilöstöresurssien käyttöön liittyvää päätösvaltaa. Asiantuntijan tehtävänä on antaa neuvoja ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Asiantuntijavastuu rajoittuu päätettyjen työsuoritusten toteutukseen sovitulla tavalla, ehdotusten tai suositusten analysoinnin oikeellisuuteen sekä niihin sisältyvien epävarmuustekijöiden kuvaamiseen.

Kapea-alainen asiantuntijuus voi kuitenkin joskus muodostua sokeudeksi, joka estää näkemästä asioita laajempina kokonaisuuksia. Tämä voi estää järkevien ratkaisujen ja päätösten syntymisen. Järjen avulla ihminen käyttää älyään, tekee havaintoja ja kokee ympäristöä. Järjenkäytössä yhdistyy tunne ja äly. Usein puhutaan myös tunneälystä. On ymmärrettävä omien valintojen ja päätösten vaikutukset myös työyhteisön tavoitteisiin, hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja ilmapiiriin.

Hyvän johtamisen edellytykset

 • Yrityksellä tulee olla hyödyllinen, moraalisesti ja eettisesti hyväksyttävä tarkoitus ja tavoitteita, joihin henkilöstö voi sitoutua ja joista voi innostua.
 • Yritys tulee olla organisoitu niin, että se on helposti hallittava ja tukee parhaalla mahdollisella tavalla toiminnan tarkoitusta sekä asetettuja tavoitteita.
 • Jokaisella työyhteisön jäsenellä tulee olla selkeä käsitys siitä, mikä on yrityksen tarkoitus ja mikä on henkilön oma rooli ja tehtävä työyhteisössä.
 • Hyvään johtamiseen ja turvallisuuskulttuuriin kuuluu, että henkilöstö uskaltaa nostaa turvallisuuskysymykset ja huolenaiheet avoimesti käsittelyyn, eikä heitä siitä leimata tai rangaista.

Asioista on uskallettava puhua, olla eri mieltä ja kyseenalaistaa vallitsevia toimintatapoja. Työn menettäminen sen johdosta, että nostaa turvallisuusasioita esille on huonoa johtamis- ja turvallisuuskulttuuria. Hyvä yrityskulttuuri perustuu avoimuuteen ja rehellisyyteen sekä tukee yhteisöllisyyttä kohtelemalla kaikkia työyhteisön jäseniä vaikeissakin tilanteissa tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Johtamiseen liittyvä työ on

 • tavoitteiden asettelua
 • toimintatavoitteista sopimista
 • tulosten arviointia ja
 • kehittämispäätösten tekoa.

Johtaja

 • Johtaja on henkilö, joka osoittaa ihmisille suunnan ja saa myös muut näkemään yhteisen tavoitteen ja sitoutumaan siihen.
 • Johtaja on kiinnostunut alaistensa hyvinvoinnista ja välittää heistä.
 • Johtaja on osa ryhmää ja hoitaa niitä tehtäviä, joissa johtajaa tarvitaan.
 • Johtamalla "etulinjassa" oppii tuntemaan alaiset.

Päätöksenteko
Johtajan tehtävänä on tehdä asianmukaisia päätöksiä. Päätöksenteko on valintaprosessi, johon vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

 • pakottavat tekijät, kuten sopimukset ja lainsäädäntö
 • kustannustekijät
 • tunnistetut riskit
 • pohdinnan tuloksena muodostuva henkilökohtainen näkemys ja intuitio.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön