Avainhenkilöturvallisuus - SecMeter

Sisältöön

Avainhenkilöturvallisuus

Yritysturvallisuus > Henkilöturvallisuus
Avainhenkilöllä tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnan kannalta vaikeasti korvattavaa henkilöä.

Avainhenkilön tunnusmerkkejä ovat mm. seuraavat piirteet:

  • Henkilö hallitsee kriittisten ydinjärjestelmien toimintaan liittyvät tekniset yksityiskohdat.
  • Henkilö omaa luottamukselliset suhteet liiketoiminnan kannalta tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin.
  • Henkilö omaa toimialalta sellaista kriittistä tietoa, jota muilla ei ole.

Avainhenkilöstö muodostaa yrityksen tärkeimmän voimavaran
Avainhenkilöriskit korostuvat erityisesti pienten yritysten ja erityisosaamiseen liittyvien kompetenssien kohdalla. Yrityksen tulee huolehtia monin tavoin avainhenkilöresurssien käytettävyydestä. Turvallisuuteen liittyvät asiat on ratkaistava jo rekrytointivaiheessa. Myöhemmin syntyviä turvallisuusongelmia ratkaistaan tilannekohtaisesti esimerkiksi henkilön fyysisen turvallisuuden joutuessa uhatuksi. Avainhenkilöstön lojaliteetti ratkaistaan henkilöstöpolitiikan keinoin.

Avainhenkilön sitouttaminen sopimuksin
Avainhenkilöiden kohdalla on tapauskohtaisesti harkittava seuraavia sopimuksia

  • kilpailukieltosopimusta
  • osakkuus- tai osakassopimusta.

Liiketoimintojen kriittiset palvelut ja kehittämishankkeet
Liiketoimintaa vaarantaviin erityistilanteisiin toimintojen on varauduttava ennakolta siten, että palvelulupausten edellyttämä palvelutaso voidaan turvata ja kriittiset aikasidonnaiset kehittämishankkeet kyetään viemään suunnitellusti läpi. Yrityksen toimintojen on

  • määriteltävä avainosaamisalueet ja avainosaajat
  • seurattava avainosaamisalueissa tapahtuvia muutoksia
  • huolehdittava avainosaajien varahenkilöiden nimeämisistä
  • huolehdittava avainosaamisalueiden päällekkäisistä tehtäväkuvista (toimenkuva, vastuumatriisi)
  • varmistettava avainosaamisen säilyminen lomautus- ja henkilöstömäärän sopeuttamistilanteissa.

Toiminnoissa tulee selvittää, mitä henkilöresursseja liiketoiminnan häiriötön jatkuvuus edellyttää ja ovatko lisähenkilöresurssit tarpeellisia. Ratkaisevan tärkeillä henkilöillä tulee olla nimetyt varahenkilöt. Ratkaisevan tärkeiden henkilöiden osalta on mm. selvitettävä, tukeeko valmius etätyön tekemiseen liiketoiminnan jatkuvuutta.

Kriittisten kehittämishankkeiden osalta on syytä selvittää myös toimittajien (yhteistyökumppaneiden) varautumistasot. Esimerkiksi yhteistyökumppanin avainhenkilön sairastuminen voi vaarantaa hankkeen etenemisen aikataulun mukaisesti.

SOFIA PANKIN KAKSI AVAINHENKILÖÄ EROSIVAT
Kaksi uuden Sofia pankin johtoryhmän jäsentä jätti tehtävänsä. Pankkitoiminnasta ja tietohallinnosta vastanneet johtajat veivät mukanaan kaksi pankin muuta asiantuntijaa. Pankin toimitusjohtajan mukaan näiden henkilöiden lähtö oli harmillista, mutta lähdön syy jäi epäselväksi. Riveihin syntyneet aukot saatiin täytettyä pankin sisältä. Lähteet: (kauppalehti.fi 21.10.2009, 10.12.2009)

VIIDEN JURISTIN RYHMÄ VAIHTOI TYÖPAIKKAA
Viiden juristin ryhmä siirtyi asianajotoimisto Krogeruksen palvelukseen Castrén & Snellmanilta. Siirtyminen oli laatuaan ensimmäinen suomalaisten asianajotoimistojen puitteissa. Lähteet: (Tuomas Niskakangas, HS.fi 2.6.2008, Kauppalehti 2.6.2008)

KHT -TOIMISTO KAAPPASI KILPAILIJAN ASIANTUNTIJAT
Rahoitustoimintojen ja riskirahoituksen osaamisen asiantuntemusta siirtyi kilpailijalle Coopers & Lybrandin rahoituskonsulttien siirtyessä Ernst & Youngin palvelukseen. Asiantuntemuksen vaihtumisen uskotaan johtavan myös asiakkuuksien siirtymiseen uudelle yritykselle. Lähde: (Kauppalehti 23.8.1996)

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön