Huumausainetestaus - SecMeter

Sisältöön

Huumausainetestaus

Yritysturvallisuus > Henkilöstöturvallisuus
Valtioneuvoston asetusta huumausainetestien tekemisestä (7.4.2005/218) sovelletaan työterveyshuoltolain (1383/2001) 3 §:n 6 a kohdassa tarkoitetun huumausainetestin toteuttamiseen liittyvien näytteiden ottamiseen, analysointiin ja tulkintaan sekä huumausainetestin luotettavuuden ja laadun valvontaan.

Työnantajan oikeutta käsitellä huumausainetestin perusteella laadittuun todistukseen merkittyjä tietoja säädetään yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 3 luvussa.

Työterveyshuoltolain nojalla suoritettuun terveystarkastukseen sisältyvän huumausainetestin testitulosten käsittelystä säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001).

Työntekijöiden perusoikeuksien kunnioittaminen oli työnantajien henkilöön kohdistamien testien ja selvitysten osalta 1990-luvulle tultaessa varsin vaatimattomalla tasolla. Lainsäädäntö oli vanhentunutta ja jätti tilaa moninaisille yksipuolisille toimintatavoille. Työntekijöitä voitiin velvoittaa erilaisiin testeihin ja heistä voitiin pyytää myös turvallisuusselvityksiä kevein perustein henkilölle kertomatta. Vuosien myötä paine epäkohtien poistamiseksi oli kasvanut ja tavoittanut myös lainsäätäjän.

Työministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää tietosuojaongelmia erityisesti henkilöstövalintojen, testausten ja valvonnan osalta. Henkilötietojen väärinkäytön vaara oli lisääntynyt lainsäädännön vanhentuessa. Työlainsäädännöstä puuttui säännökset mm. työhönottotestauksista, huume- ja geenitesteistä sekä työsuhteen aikaisesta valvonnasta. Työryhmän tuloksia odotettiin vuoden 1997 loppuun mennessä.

Elettiin aikaa, jolloin mm. Merita-pankki edellytti kaikilta pankin työntekijöiltä Hiv-testausta. Aids-tukikeskuksen sosiaalityöntekijä totesi, että testaaminen on selvästi lain vastainen toimenpide. Ongelmana nähtiin työntekijöiden haluttomuus käräjöidä työnantajaa vastaan. Sosiaalityöntekijän mielestä:

 • Hiv-testiä ei saanut kytkeä työpaikkaan.
 • Henkilöä ei saanut pakottaa testiin.

Meritan johtavan työterveyslääkärin mukaan testejä oli tehty yli kymmenen vuotta vuosina 1985 - 1997, siis jo ennen Merita-pankkia SYP:n aikana. Työterveyslääkärin mukaan:

 • testaaminen oli laillista
 • henkilökunta suhtautui testiin erittäin myötämielisesti
 • henkilöitä ei pakotettu testiin
 • kukaan ei menettänyt työpaikkaansa hiv-positiivisuuden vuoksi.

Lähteet: (Ilta-Sanomat 20.9.1997 ja Iltalehti 20.9.1997)

Suomessa testataan vuosittain yli satatuhatta työntekijää. Testejä tehdään eniten kuljetus-, energia- ja turvallisuusaloilla sekä terveydenhuollossa. Positiivisia tuloksia on noin 1-2 prosenttia eli samaa luokkaa kuin henkilöturvallisuusselvityksissä.

Helsinki suunnitteli kaikkien uusien työntekijöidensä alistamista huumetesteihin. Suunnitelmien mukaan huumetesti tehtäisiin jokaiselle henkilölle, joka lähetetään työhöntulotarkastukseen.

Vallitsevan käytännön mukaan Helsinki on testannut henkilöitä ainoastaan harkinnanvaraisesti sellaisissa tapauksissa, joissa on ilmennyt aihetta. Suunnitelman mukaisesti henkilö todettaisiin sopimattomaksi kaupungin palvelukseen, jos varmistettu testitulos olisi positiivinen. Henkilö voitaisiin kuitenkin ottaa palvelukseen kuuden kuukauden kuluttua, mikäli uusintatestin tulos olisi negatiivinen.

Mitkä aineet ovat huumausaineita?
Huumausaineiksi luokiteltuja aineita on satoja. Huumausaineita ovat mm.

 • psykoaktiiviset aineet (muuntohuumeet) esimerkiksi amfetamiinit ja barbituraatit
 • huumaavat kasvit esimerkiksi kat-kasvit (Catha edulis) ja Psilosybe-sienet
 • aineet, joita käytetään huumaantumistarkoituksessa, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten
 • aineet, jotka ovat farmakologisilta ominaisuuksiltaan huumausaineeksi rinnastettavissa olevia lääkeaineita.

Luettelo: (Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 543/2008)

Pääperiaate
Henkilökunnan terveys ja turvallisuus ovat työympäristön keskeisiä laatutekijöitä. Jokaisen työntekijän tulisi sitoutua työsopimuksen yhteydessä yrityksen yleisiin turvallisuusperiaatteisiin, joiden mukaan huumaavien aineiden väärinkäyttö työaikana tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen ilman lääketieteellistä perustetta on kielletty.

Käytön tunnistaminen
Alkoholin käyttö voidaan tunnistaa työpaikalla henkilön normaalista poikkeavasta käytöksestä, alkoholin tuoksuisesta hengityksestä tai mitata alkometrillä. Huumausaineiden luotettava tunnistaminen voi tapahtua vain luotettavan huumausainetestin avulla.

Huumausaine analysoidaan virtsanäytteestä. Huumausaineet ilmenevät virtsanäytteessä suurempina pitoisuuksina ja säilyvät pidempään kuin veri- tai sylkinäytteessä. Pisimpään huumeet ovat todettavissa hiuksista. Näytteet on analysoitava akkreditoidussa laboratoriossa, jolla on tähän asianmukaisesti hyväksytyt menetelmät.

Huumausaineiden käyttö voi ilmetä työpaikalla usealla eri tavalla. On kuitenkin epätodennäköistä, että huumausaineiden väärinkäyttäjä itse kertoisi asiasta ja hakeutuisi työterveysasemalle.

Huumausaineiden käyttö tulee todennäköisesti esille työyhteisön tekemien havaintojen perusteella. Toisaalta mielikuvat huumausaineiden käyttäjistä ovat varsin virheellisiä. Varmoja ulkoisia tunnusmerkkejä ei voida antaa. Selvästi havaittavat piirteet sopivat vain huumausaineiden väärinkäyttäjien pieneen vähemmistöön.

Milloin huumausainetesti voidaan tehdä uutta työsopimusta solmittaessa?
Huumausainetesti voidaan tehdä tehtävään valitun työntekijän vapaaehtoisella suostumuksella työhöntulotarkastuksen yhteydessä mahdollisuutena työkyvyn tarkistamiseen.

Työterveyshuolto tekee testin työterveyshuoltolain perusteella, osana työkyvyn arviointia, jolloin työterveyshuolto arvioi itse testin tarpeellisuuden, ei työnantaja.

Työterveyshuolto ei saa luovuttaa huumausainetestin todistusta työnantajalle, vaan antaa yleisen lausunnon työntekijän työkykyisyydestä ja soveltuvuudesta työhön.

Työnantajan on ilmoitettava työnhakijalle jo hakumenettelyn yhteydessä, että kysymys on työtehtävästä, jonka perusteella työnantajalla on tarkoitus käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja tai kysymys on työtehtävästä, jossa työnantajalla on tarkoitus velvoittaa työntekijä esittämään huumausainetestiä koskeva todistus.

Työnantaja voi asettaa työntekijälle kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa todistus on esitettävä. Huumausainetestiä koskeva todistus voidaan pyytää tehtävistä, jotka edellyttävät mm.

 • tarkkuutta
 • luotettavuutta
 • itsenäistä harkintakykyä
 • hyvää reagointikykyä.
 • Työtehtävistä, joiden suorittaminen huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai niistä riippuvaisena voi
 • vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia
 • vaarantaa liike- ja ammattisalaisuuksia
 • vaarantaa työntekijän tai toisen henkeä
 • vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta
 • vaarantaa liikenneturvallisuutta
 • lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä
 • aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suurempaa taloudellista vahinkoa, jos vaarantamista tai riskien syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää.

Milloin huumausainetesti voidaan tehdä työsopimussuhteessa olevalle työntekijälle?
Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle ennen työehtojen muuttamista, että kysymys on työtehtävästä, jonka perusteella työnantajalla on tarkoitus käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja tai kysymys on työtehtävästä, jossa on tarkoitus velvoittaa työntekijä esittämään huumausainetestiä koskeva todistus.

Varsinaiseen huumausainetestiin ei voi velvoittaa, mutta käytännössä todistusta ei voi esittää ilman asianmukaisesti toteutettua huumausainetestiä. Työnantaja voi asettaa työntekijälle kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa todistus on esitettävä. Jos työntekijä ei toimita todistusta, seurauksena voi olla työsuhteen päättäminen tai varoitus.

Huumausainetestiä koskeva todistus voidaan pyytää tehtävistä, jotka edellyttävät itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja joissa työtehtävien suorittaminen huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai huumausaineista riippuvaisena:

 • vakavasti vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta
 • vakavasti vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta
 • vakavasti vaarantaa liikenneturvallisuutta
 • voi lisätä huomattavasti merkittävien ympäristövahinkojen riskiä
 • vakavasti vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja voi siten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia
 • vaarantaa taloudellisesti merkittävää liike- ja ammattisalaisuutta tai voi aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle merkittävää taloudellista vahinkoa, jos liike- ja ammattisalaisuuden vaarantamista tai taloudellisen riskin syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää
 • voi merkittävästi lisätä työnantajan hallussa olevien huumausainelain 2 §:ssä tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.

Testattavalle työntekijälle on annettava kaikissa tapauksissa selvitys huumausainetestin tarkoituksesta ja sisällöstä. Testauksen yhteydessä on mahdollista korostaa, ettei ketään epäillä huumausaineiden väärinkäyttäjäksi, vaan testaus on mahdollisuus osoittaa työnantajalle omaavansa terveet elämäntavat.

Testi ja tulosten tulkinta
Työntekijän huumausainetestin voi pyytää työnantaja tai terveydenhuollon toimintayksikkö. Työnantajan velvollisuus on osoittaa, että suoritettava testi on ehdottoman luotettava ja luottamuksellinen. Testaukseen osallistuvilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä edellytetään perehtyneisyyttä huumausainetestaukseen.

Negatiivinen testitulos kertoo, että huumeista aiheutuvaa riskiä tai haittaa ei ole voitu todentaa. Jos testi on tehty ammattitaidolla ja hyvän käytännön mukaisesti, on tulos luotettava.

Työnhakijalle tai työntekijälle suoritetun huumausainetestin positiivinen testitulos on varmistettava laatuvalvotussa laboratoriossa. Testi saattaa myös osoittaa, että haittavaikutusta ei ole voitu varmasti todeta, mutta sellaisen riski on olemassa. Tällainen tulos voi aiheutua siitä, että huumaavan aineen määrä elimistössä on niin vähäinen, ettei sillä ole haitallista merkitystä työkyvyn kannalta.

Edellä kuvattuun tulokseen sisältyy mahdollisuus huumausaineiden käyttöön jatkossa tavalla, josta aiheutuu myöhemmin työssä ja työyhteisössä ilmeneviä haittoja. Riskinä on, että työturvallisuus vaarantuu, henkilöstön piirissä ilmenee uusia käyttäjiä tai työpaikalta häviää käyttöomaisuutta.

Pikatestit
Immunologiaan perustuva testaus on ryhmäspesifistä, jolloin positiivisen tuloksen syynä voi olla jokin lääkeaine. Esimerkiksi opiaattipositiivisen pikatestituloksen saattaa aiheuttaa kodeiini tai yskänlääkkeissä esiintyvä folkodiini, joka on aminoalkyyli eetterin morfiinia. Luotettavaan testitulokseen kelpaa vain testilaboratorion kromatografis-massaspektrometrinen menetelmä. Immunologiseen pikatestiin liittyy mm. seuraavia rajoitteita:

 • Testistä ei ilmene rauhoittavien lääkeaineiden käyttötarkoitus (hoito/väärinkäyttö).
 • Viikonlopun kannabiskäytön voi havaita ainoastaan alkuviikon testeissä.
 • Unikonsiemensämpylän syöjälle testitulos on positiivinen opiaattien osalta.

Todistus
Todistuksen huumausainetestistä saa antaa ainoastaan työnantajan osoittaman terveydenhuollon ammattihenkilö ja akkreditoitu laboratorio.

Mikäli työnantaja pyytää huumausainetestiin, annetaan testin tulosta koskeva todistus työntekijälle, joka toimittaa sen työnantajalle. Todistus osoittaa, onko työntekijä käyttänyt huumetta muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen.

Mikäli terveydenhuolloin toimintayksikkö pyytää huumausainetestiin, annetaan lausunto terveystarkastuksesta suoraan myös työnantajalle. Todistus osoittaa, onko henkilö sopiva, rajoituksin sopiva tai ei sopiva kyseiseen työtehtävään. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus antaa selitys positiiviselle testitulokselle.

Työnantajalla on oikeus käsitellä huumausainetestin perusteella annettuun todistukseen merkittyjä tietoja, jos työntekijä on positiivisen huumausainetestituloksen perusteella sitoutunut huumausaineiden väärinkäytön vuoksi toteutettavaan hoitoon ja todistuksen tietojen käsittely liittyy hoidon toteutumisen seurantaan.

Seuraamukset
Seuraamukset arvioidaan tapauskohtaisesti, kuten muutkin sopimusrikkomukset työsopimuslain perusteella. Yrityksen henkilöstöllä ei ole velvoitetta osallistua huumausainetestiin, ellei siitä ole yhdessä erikseen sovittu. Työnantajan on suositeltavaa sopia yt-menettelyissä ne työtehtävät, joihin valittavilta edellytetään huumausainetestiä.

Työsuhteen päättäminen edellyttää vakavaa työvelvoitteiden rikkomista. Työntekijän huumeidenkäyttö yksinomaisena irtisanomisperusteena ei anna oikeutta työsuhteen päättämiseen.

Huumausaineiden käyttö on moitittavaa, jos työntekijä esiintyy työaikana huumeiden vaikutuksen alaisena, työntekijän kyky selviytyä työtehtävistä on heikentynyt tai työntekijän toiminta vaarantaa työturvallisuuden. Työnantajan on ennen työsuhteen päättämistä tarjottava työntekijälle hoitoonohjausmenettelyä tai harkittava varoituksen antamista.

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön