Kulunvalvonta - SecMeter

Sisältöön

Kulunvalvonta

Yritysturvallisuus > Toimitilaturvallisuus
Työtuomioistuin on 26.5.1999 (TT:1999-31) antamallaan yksimielisellä tuomiolla katsonut, että työpaikan työturvallisuus ja sen osana tarvittavan valvonnan järjestäminen kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Työnantajalla on oikeus valvoa myös työntekopaikan alueella tapahtuvaa liikkumista ja ottaa käyttöön kulunvalvontajärjestelmä.

Työntekijäpuolen uhkaus kieltäytyä kulunvalvontalaitteiden käytöstä tulkittiin työnjohto-oikeuteen kohdistuvaksi työtaistelutoimenpiteeksi.

Työtuomioistuimen mukaan työnantaja ei menetellyt epäasiallisesti ilmoittaessaan asian saattamisesta työtuomioistuimen käsiteltäväksi työtaistelutoimenpiteenä.

Kantaja katsoi, että työnantaja oli laajentanut työnjohto-oikeuden koskemaan myös työajan ulkopuolelle jäävää aikaa, koska kulunvalvontakirjaus suoritetaan tehtaan portilla ja työaikaleimaus tehdassaleissa olevilla leimauslaitteilla.

Kulunvalvonnan uudelleenjärjestelyllä ei ollut yhteyttä palkanmaksun perusteena sovittuun työajan seurantaan. Työntekijäpuolen käsityksen mukaan valvonta olisi ollut mahdollista, mikäli työaika ja palkanmaksu olisivat määräytyneet jo portilla tapahtuvan kulunvalvonnan yhteydessä.


TEHTÄVÄLISTA

 1. Selvitä, kirjataanko organisaatiossa vierailevat henkilöt vieraskirjaan?
 2. Selvitä, onko yrityksen tiloissa vierailevilla henkilöillä aina isäntä (saattaja) mukana?
 3. Selvitä, onko vierailijoiden tapaamista varten olemassa työtiloista erillään olevat vastaanottotilat?

Henkilöliikenteen kulunvalvonta
Työsuojelulain 2 luvun 8 § mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Lukituksesta ja kulunvalvonnasta huolehtiminen sekä asiattomien henkilöiden pääsyn estäminen työpaikoille on henkilöturvallisuuden keskeinen osa-alue.

Henkilökortti
Kuvallinen henkilökortti on fiksu tapa kertoa asiakkaalle, minkä yrityksen edustajan kanssa hän on tekemisissä. Kuvalliset henkilökortit ovat kulunvalvonnan ja turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Henkilökortti on selkeä signaali sidosryhmille ja ulkopuolisille, että organisaatiossa on kiinnitetty huomiota turvallisuusnäkökohtiin.

Asiakkaat ja sidosryhmät arvostavat toimintavarmuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta.
Henkilökorttien käyttö mahdollistaa organisaatiossa henkilökunnan tunnistamisen, lisää yhteenkuuluvuutta ja imagoa sekä helpottaa vieraiden asiointia. Kuvallinen todiste kuulumisesta yrityksen henkilöstöön on myös tarpeen liikuttaessa muissa toimipisteissä sekä mahdollisesti erilaisten henkilöstöetujen ja alennusten hyödyntämisessä.

Kuvallinen henkilökortti soveltuu kaiken kokoisille organisaatioille. Nykyisin jopa yhden hengen konsulttiyritykset käyttävät henkilökortteja. Kuvallinen henkilökortti voi nykyisin olla

 • pelkkä ID-kortti,
 • varustettu kulunvalvontaominaisuudella
 • varustettu käyttövaltuusominaisuuksilla
 • varustettu kulunvalvonta- ja käyttövaltuusominaisuuksilla.

Kulunvalvonta-, käyttövaltuus- ja lounasruokailuleimaukset voidaan nykyisin integroida yhdelle etäluettavalle sirulle ja hallinnoida yhdestä järjestelmästä tai erillisinä siten että kulkuoikeudet tunnistetaan korttiin laminoidun passiivisen etälukutunnistimen avulla ja käyttövaltuudet samaan korttiin liitetyn kontaktillisen sirun avulla.

Ominaisuuksien integroinnilla voidaan varmistua mm. siitä, että työasema ei jää auki henkilön poistuessa työhuoneesta, koska korttia tarvitaan myös ovista kulkemiseen. "Siperia" opettaa nopeasti henkilön ottamaan kulkukortti mukaan työhuoneesta poistuttaessa.

Henkilökortin käyttöperiaatteet

 • Henkilökuntaan kuuluvien velvollisuutena on pitää näkyvillä kuvallista henkilökorttia liikkuessaan yrityksen toimitiloissa tai piha-alueilla.
 • Henkilökorttia pidetään näkyvästi esillä.
 • Vierailijat käyttävät omia selkeästi henkilökunnan korteista erottuvia tunnisteita.
 • Kortittomat henkilöt ohjataan vahtimestarin luokse.
 • Vahtimestareiden ja esimiesten velvollisuus on seurata henkilökorttien käyttöä ja huomauttaa mikäli henkilökuntaan kuuluva laiminlyö kortin käyttövelvollisuuden.

Henkilökunnan kulunvalvonta

 • Henkilökunnan kulku toimitiloihin sallitaan "virallisista" kulunvalvontapäätteillä varustetuista ovista.
 • Henkilökunnan tulee rekisteröidä kulku henkilökohtaisella tunnisteellaan kulunvalvontapäätteellä jokaisen kulkukerran yhteydessä (sisään/ulos). Viallisista lukijapäätteistä ja ovista tulee ilmoittaa vahtimestarille.
 • Työpaikalla ja kiinteistön alueella liikuttaessa on henkilökunnan pidettävä näkyvillä voimassa oleva kulkukortti.
 • Epäselvissä tilanteissa vahtimestareilla tulee olla oikeus todentaa kiinteistön alueella tapaamansa henkilö erikseen sovittavin toimenpitein (YT-prosessi).

Vierailijoiden kulunvalvonta

 • Vierailijoiden kulku tapahtuu aina pääoven kautta.
 • Vierailijoiden vastaanottamisesta laaditaan erillinen ohje.
 • Vierailijan tulosta ilmoitetaan etukäteen erikseen sovittavan käytännön mukaisesti pääsisäänkäynnin vahtimestarille.
 • Vierailijan ilmoittaminen tapahtuu valitun käytännön mukaisesti esimerkiksi sähköiseen vieraskirjaan, sisäisellä sähköpostilomakkeella, puhelimitse tai jättämällä ilmoitus henkilökohtaisesti.
 • Vierailijoiden kohdalla tulee erottaa kulunvalvonnalliset prosessit muista yhteistyöprosesseista.
 • Vahtimestarille ilmoittautuminen liittyy kulunvalvontaprosessiin, eikä prosessin yhteyteen tule kytkeä sitoumusten tai luottamuksellisten henkilötietojen keruuta.
 • Sosiaaliturvatunnusta, vaitiolositoumusta tai muita tietoja ei vierailijalta edellytetä.
 • Vierailijan isäntä/emäntä ilmoittaa vieraansa nimen ja yrityksen sekä joissakin erityistapauksissa myös vierailun syyn.
 • Vierailijan ilmoittautuessa vahtimestarille, hänelle luovutetaan suoraan vierailijakortti. Erillisiä ilmoittautumislomakkeita ei täytetä.
 • Vahtimestari ilmoittaa vieraan saapumisesta isännälle/emännälle, jonka tulee noutaa vierailija viipymättä lämpiöstä tai ilmoitettava viivästymisen kesto ja syy.
 • Turvallisuussyistä vierailijoita ei vastaanoteta työtiloissa, ellei siihen ole poikkeuksellista tarvetta.
 • Vierailijat vastaanotetaan aina tätä tarkoitusta varten suunnitelluissa erillisissä tiloissa. Tiloissa tulee olla riittävästi neuvotteluhuoneita ja mahdollisuus yrityksen esittelyyn.
 • Vierailijan isäntä/emäntä vastaa vierailijastaan koko vierailun ajan.

Vierailijaryhmiä on huomattavasti vaikeampi kontrolloida kuin yksittäistä vierasta. Isäntä/emäntä voi kertoa ryhmää vastaanottaessaan talon käytännöistä esimerkiksi seuraavat seikat:

 • Päällysvaatteet ja laukut on jätettävä säilytystiloihin.
 • Vierailijoiden tulee pitää vierailijakortti näkyvillä.
 • Valo- ja videokuvaus on tiloissa kielletty.
 • Mahdollinen tilojen esittely tapahtuu videolta.
 • Isännättömiä/emännättömiä tai ilman ennakkoilmoitusta saapuneita vieraita ei oteta vastaan ilman erityistä syytä. Näissä tilanteissa vieraan vastaanottamisesta päättää isäntä/emäntä.
 • Vieraskortin voimassaoloaika on yksi työpäivä. Erityistilanteissa voimassaoloaikaa voidaan pidentää. Tällöinkin vieraan tulee luovuttaa poistuessaan kortti vahtimestarille.
 • Pitkäkestoisissa vierailuissa isännän/emännän tehtävänä on opastaa vierasta turvallisuuskäytäntöjen noudattamisessa.
 • Vierailun päätyttyä isäntä/emäntä tai hänen edustajansa saattaa vierailijan vastaanottopisteeseen ja varmistaa, että vierailijakortti luovutetaan takaisin.

Tavaraliikenteen kulunvalvonta

 • Tavaran haltijalla tulee olla tavaran kuljetukseen oikeuttava osaston/yksikön antama lupa.
 • Kuljetukseen oikeuttava lupa on esitettävä pyynnöstä vahtimestarille tai vartijalle.
 • Jätteiden poiskuljetukseen on oikeutettu ainoastaan kiinteistöhuollon hyväksymä yritys.
 • Alueelle ei saa tuoda eikä sijoittaa myrkyllisiä, räjähdys- tai palovaarallisia aineita.
 • Vierailijoiden mukanaan tuomat tavarat sijoitetaan vierailun ajaksi lukittaviin säilytyskaappeihin. Vierailijan mukaan ottamista tavaroista vastaa isäntä.

ULKOPUOLINEN HENKILÖ PÄÄSI MINISTERI HEIKKI HAAVISTON TYÖHUONEESEEN
"Ulkoministeri Heikki Haaviston työhuoneessa vieraili maanantaiaamuna kutsumaton kiusallinen vieras". Vahtimestarit antoivat 10 - 15 minuuttia erään ministeri Haavistoa tapaamaan saapuneen vierailijaryhmän perässä tulleelle naiselle vierailijakortin ja opastivat hänet talon monien lukittujen ovien ja kerrosten kautta ministeri Haaviston työhuoneeseen. Henkilö ei kuulunut seurueeseen vaan häiriköi Haaviston luona.

Ulkoministeriön turvallisuuspäällikkö totesi tapauksesta seuraavaa "Täällä käy monenlaisia henkilöitä. Emme voi komentaa ihmisiä riviin ja ruveta kovistelemaan henkilötunnuksia suurelta vierasjoukolta, ellei sitten ole tietoa, että tilanne on kiristynyt tai on uhkaa". Lähde: (Ilta-Sanomat 14.1.1994)

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön