Vakuuttaminen - SecMeter

Sisältöön

Vakuuttaminen

Yritysturvallisuus > Riskienhallinta


Vakuuttaminen on osa yrityksen riskienhallintatoimintaa, jossa riskinkatokyky pyritään ostamaan vakuutusyhtiöltä.

 • Vakuuttamisen tulee olla halvempaa kuin riskin kantaminen.
 • Vakuuttamisen tulee kattaa vakuutettavissa olevat avainriskit.
 • Vaatimuksia asettavat lainsäädäntö ja yrityksen sidosryhmät.


TEHTÄVÄLISTA

 1. Selvitä, onko yrityksellä johdon hyväksymä vakuutuspolitiikka?
 2. Selvitä, onko yrityksen vakuutussalkun koordinointi vastuutettu nimetylle henkilölle?
 3. Selvitä, onko yrityksen riskinkantokyvyn ylittävät vakuutuskelpoiset riskit vakuutettu?

Yrityksen riskien vakuuttaminen on vakuutusyhtiöiden liiketoimintaa. Vakuutusyhtiöt eivät yleensä edellytä yritykseltä tavanomaista enempää riskienhallintatoimenpiteitä tai edellyttävät niitä erittäin rajoitetusti (suojeluohjeet). Vahinkovakuuttamisen kansainvälinen kilpailu estää pitkälle menevien vaatimusten asettamisen.

Yrityksen omatoimisilla riskienhallintatoimenpiteillä ei myöskään ole yleensä merkittävää vaikutusta vakuutusmaksujen suuruuteen. Mahdolliset alennukset määräytyvät toimialakohtaisesti vaikuttaen lähinnä murto- ja palovakuutuskustannuksiin. Vahinkovakuutusten kilpailuttamisella on kustannustasoon merkittävin vaikutus.
Vakuutukset jakautuvat kolmeen ryhmään:

 • Henkilöstövakuutukset (suurin osa lakisääteisiä).
 • Omaisuusvakuutukset (kiinteistö-, irtaimisto- ja omaisuusvakuutukset).
 • Toimintaan liittyvät vakuutukset (keskeytys- ja vastuuvakuutukset).

Etätyön osalta on tarkistettava, onko työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus voimassa myös etätyössä ja kattaako vakuutus esimerkiksi kotona tapahtuvat epäsuorat tapaturmatilanteet. Yrityksen on mahdollista hankkia etätyöntekijöilleen vapaaehtoinen etätyövakuutus, joka täydentää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen turvaa.

Keskeytysvakuutus korvaa erikseen sovittaessa toiminnan keskeytymisestä aiheutuneen liikevaihdon, myyntikatteen, palkat sekä palkkojen sivukulut. Tallenteet korvataan vain, mikäli ne on erikseen sovittu vakuutuksen kohteiksi.

Vastuuvakuutus koskee vain sopimusosapuolia. Vastuuvakuutus ei korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneita vahinkoja. Vastuuvakuutuksen käyttö edellyttää, että on tehty virhe ja organisaatio myöntää virheensä. Vakuutus ei korvaa virhettä, jota ei ole tapahtunut.

Toiminnan vastuuvakuutus ei korvaa sopimusosapuolelle aiheutuneita vahinkoja. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa ainoastaan kolmannelle osapuolelle aiheutuneita vahinkoja. Vakuutus on luonteeltaan seurauksia lieventävä kontrolli. Vuotuinen vakuutusmeno muodostuu vakuutusmaksusta ja vakuutusehtojen täyttämisestä aiheutuvista menoista.

Yleensä vahinko korvataan vakuutuksen perusteella, mikäli se on aiheutunut ennalta arvaamatta äkillisen ulkoisen syyn seurauksena. Omaisuuserän korvaus perustuu jälleenhankinta-arvoon, josta tehdään ikävähennys. Vakuutuksien perusteella ei pääsääntöisesti korvata esimerkiksi

 • haittaohjelmien aiheuttamia vahinkoja
 • tuntemattomasta syystä kadonneiden tietojen aiheuttamia vahinkoja
 • vakuutussopimuksessa mainittua aikarajaa vanhempien tietojen uudelleen rekonstruointia
 • ohjelmien virheistä aiheutuvia vahinkoja
 • yritysvakoilun tai tietovuodon aiheuttamia vahinkoja
 • asiakasmenetyksiä.

Periaatteita

 • Vakuuttamisprosessille määritellään omistaja, joka vastaa yrityksen vakuutussalkusta.
 • Päätetään vakuutusten hallinnoinnista ja vakuutusten hoitajista esimerkiksi:

 • kiinteistön täysarvovakuutus, hallinto-osasto
 • vastuuvakuutukset, hallinto-osasto
 • vahinkovakuutukset, hallinto-osasto
 • henkilövakuutukset, henkilöstöosasto
 • tietotekniikkavakuutukset, tietohallinto-osasto.

 • Henkilö-, vastuu- ja vahinkovakuutukset kilpailutetaan kokonaisuutena säännöllisin väliajoin.
 • Työeläkevakuutuksia ei kilpailuteta.
 • Selvitetään vakuutuksiin liittyvät mahdolliset päällekkäisyydet.
 • Päätetään yrityksen riskinkantohalun raja.
 • Selvitetään omavastuuosuuksien vaikutus vakuutusmaksuihin.
 • Päätetään mitä vakuutuskelpoisia käyttöomaisuuseriä vakuutetaan ja mitä ei vakuuteta.
 • Tarpeettomat vakuutukset irtisanotaan.
 • Laaditaan vakuutuspolitiikka ja vakuutussuunnitelma.

Vakuutussalkun hallinta
Vakuutuspolitiikka ja vakuutussuunnitelma, jossa on kuvattu vakuutussalkun hallinnan kannalta oleelliset asiat kuten vakuutusten hoito, kilpailuttaminen ja kaikki yrityksen voimassa olevat vakuutukset (vakuutuskartta), on yleensä vastuutettu riskienhallintapäällikölle.

Vakuutusten hoidon kannalta on kuitenkin tärkeätä erottaa vapaaehtoiset ja lakisääteiset henkilövakuutukset vahinko, omaisuus, ja toiminnan vastuuvakuutuksista, koska jälkimmäiset vakuutukset liittyvät tyypillisesti riskienhallintapäällikön toimialaan.

Henkilöstöosasto on sen sijaan luonnollinen paikka kaikkien henkilövakuutusten hallinnointiin. Osa vakuutuksista liittyy henkilöstöpolitiikkaan ja on osa henkilöstön luontaisetuja esim. vapaaehtoinen tapaturmavakuutus.

Osa henkilövakuutuksista on lakisääteisiä kuten työeläkevakuutus ja työntekijän tapaturmavakuutus. Henkilöstön autoetuihin liittyvät liikenne- ja autovakuutukset kuuluvat myös henkilöstöosastolla tai hallinto-osastolla hallinnoitaviin vakuutuksiin.

Lassila & Tikanojan jätelaitoksen palo 27.3.2017
<
>
Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön