Poikkeusolot - SecMeter

Sisältöön

Poikkeusolot

Yritysturvallisuus > Valmiussuunnittelu
Poikkeusoloja edeltävissä tilanteissa yhteiskunnan resurssien uudelleen allokointi, yleinen levottomuus ja sotilaalliset uhkakuvat lisäävät yrityksen turvallisuustarvetta. Suomessa yhteiskunnan huoltovarmuus perustuu lakisääteiseen ja vapaaehtoiseen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön (PPP, Public-Private Partnership).

Yrityksen vapaaehtoinen varautuminen on vallitseva linjaus. Juridisiin sopimuksiin pohjautuva varautuminen koskee pääsääntöisesti vain harvoja yhteiskunnan huoltovarmuuteen liittyviä toimijoita.

Yrityksen tulee pohtia omaa poikkeusolojen rooliaan ja siihen varautumista. Hyvä lähtökohtana pohdinnalle on yrityksen omien asiakkaiden poikkeusolojen palvelutarpeiden ja -odotusten selvittäminen. Vastuu asianmukaisten varautumiseen liittyvien perustehtävien toteuttamisesta jo normaaliaikana on yrityksen johdolla.

Johtaminen
Normaalioloissa yhteiskunnan toimintaan ja turvallisuuteen liittyvää viestintää hoidetaan julkisuuslain ja -asetuksen sekä valtionhallinnon viestintäsuosituksen linjausten mukaisesti. Poikkeusoloissa yhteiskunnan toimintaan ja turvallisuuteen liittyvää viestintää hoidetaan valmiuslaissa ja puolustustilalaissa mainituin vastuin ja valtuuksin.

Yrityksen omiin toimintoihin liittyviä operatiivisia suojelu- ja valmiustoimia johdetaan yrityksen omien sisäisten järjestelyjen mukaisesti, yleensä poikkeusoloja varten perustetusta johtokeskuksesta (ORG-JOKE). Johtamisjärjestelyiden tarkoituksena on liittää yritykse toimitilakiinteistö kaupungin/kunnan väestönsuojelujärjestelmään suunnitellulla tavalla.

Viestien ja hälytysten vastaanottoa varten on johtokeskukseen järjestettävä päivystys. Mikäli viranomaiset eivät muuta määrää johtokeskuksessa päivystetään työaikana esimerkiksi klo 06:00-18:00 välisenä aikana. Aika jaetaan 3 x 4 tunnin päivystysjaksoihin. Yhtä aikaa päivystää kaksi henkilöä. Saapuneista ilmoituksista ja operatiivisista toimista pidetään lokikirjaa ja tilannekuva pidetään ajan tasalla. Päivystäjät antavat tarvittaessa hälytyksiä koko henkilöstön suojaamiseksi vaaroilta.

Hälyttäminen
Työpaikkojen henkilöstöä on kyettävä varoittamaan henkilöturvallisuutta vaarantavista tilanteista. Poikkeusoloja varten on luotava hälytysjärjestelmä, jonka avulla pystytään antamaan tilannekohtaisia toimintaohjeita tai siirtämään henkilöstö suojaan. Turvallisuuskuulutus on eräs mahdollisuus varoittaa henkilöstöä vaaratilanteista. Turvallisuuskuulutus annetaan ennalta sovitusta kuulutuspisteestä, yleensä turvallisuusvalvomosta tai poikkeusolojen johtokeskuksesta.

Tilannejohtajan hälytysohje

 • Arvioi, onko tilannekuvan perusteella syytä käynnistää hätäpoistuminen.
 • Valitse ja ohjeista oikea (lähin) poistumisreitti.
 • Pyri torjumaan paniikki ja kehota väkeä poistumaan rauhallisesti kävellen.
 • Ilmoita yhteinen kokoontumispaikka kiinteistön ulkopuolelta.
 • Valitse tilannekuvaan sopiva määrämuotoinen kuulutus.

Kokoontumispaikan sijainnin määrää tilanne, missä osassa kiinteistöä uhka on. Pommiuhkatilanteessa pyritään aina käyttämään identifioidusta pommin sijoituspaikasta kaukana olevia kokoontumisalueita.

Muissa rajatuissa vaaratilanteissa voidaan käyttää lähinnä olevaa aluetta. Ellei kokoontumisalueesta mainita erikseen, noudatetaan lähimmän tunnetun alueen periaatetta.

Kokoontumispaikat tulee suunnitella ennalta. Pommiuhkauksen tapahduttua on syytä kokoontua turvallisen matkan päähän työpaikasta viheralueille, koska mahdollinen pommi voi olla sijoitettu myös esimerkiksi pysäköintirakennukseen.

Turvallisuuskuulutuksen rakenneosat
Turvallisuuskuulutus muodostuu seuraavista osista:

Aloitus
Aloitusosassa pyydetään kuulijaa kiinnittämään huomio tulevaan toimintakehotukseen.

Toimintakehotus
Toimintakehotus kertoo kuulijalle toimintatavan.

Toimintakehotuksen toistaminen
Toimintakehotuksen toistolla varmistetaan, että kehotus on kuultu.

Lopetus
Lopetusosa kertoo kuulijalle turvallisuuskuulutuksen loppumisen.


TOIMITILAN EVAKUOINTI

Huomio, huomio! Turvallisuuskuulutus henkilökunnalle ja vierailijoille!
Henkilökuntaa ja vierailijoita pyydetään poistumaan välittömästi kokoontumispaikalle. Toimikaa rauhallisesti ja noudattakaa annettuja ohjeita.
Hissien käyttö on ehdottomasti kielletty.

5 sekunnin tauko…

Toistan ...
Henkilökuntaa ja vierailijoita pyydetään poistumaan välittömästi kokoontumispaikalle. Toimikaa rauhallisesti ja noudattakaa annettuja ohjeita.
Hissien käyttö on ehdottomasti kielletty.
Turvallisuuskuulutus loppu!


YLEISMYRKYLLINEN KAASUVAARA

Huomio, huomio! Turvallisuuskuulutus henkilökunnalle ja vierailijoille!
Henkilökuntaa ja vierailijoita pyydetään siirtymään välittömästi rakennuksen ylimpiin kerroksiin. Kerrosvalvojat opastavat.
Sulkekaa ovet. Toimikaa rauhallisesti ja noudattakaa kuulutuksessa annettuja ohjeita.
Hissien käyttö on ehdottomasti kielletty.

5 sekunnin tauko…

Toistan ...
Huomio, huomio! Turvallisuuskuulutus henkilökunnalle ja vierailijoille!
Henkilökuntaa ja vierailijoita pyydetään siirtymään välittömästi rakennuksen ylimpiin kerroksiin. Kerrosvalvojat opastavat.
Sulkekaa ovet. Toimikaa rauhallisesti ja noudattakaa kuulutuksessa annettuja ohjeita.
Hissien käyttö on ehdottomasti kielletty.
Turvallisuuskuulutus loppu!


RADIOAKTIIVINEN LASKEUMA

Huomio, huomio! Turvallisuuskuulutus henkilökunnalle ja vierailijoille!
Henkilökuntaa ja vierailijoita pyydetään siirtymään väestönsuojiin. Kerrosvalvojat opastavat. Sulkekaa ovet. Toimikaa rauhallisesti ja noudattakaa kuulutuksessa annettuja ohjeita.
Hissien käyttö on ehdottomasti kielletty

5 sekunnin tauko…

Toistan
Henkilökuntaa ja vierailijoita pyydetään siirtymään väestönsuojiin. Kerrosvalvojat opastavat. Sulkekaa ovet. Toimikaa rauhallisesti ja noudattakaa kuulutuksessa annettuja ohjeita.
Hissien käyttö on ehdottomasti kielletty.
Turvallisuuskuulutus loppu!


POISTUMISHARJOITUS

Huomio, huomio! Turvallisuuskuulutus henkilökunnalle ja vierailijoille!
Valmistautukaa poistumisharjoitukseen!

30 sekunnin tauko…

Poistumisharjoitus!
Henkilökuntaa ja vierailijoita pyydetään poistumaan välittömästi rakennuksesta kokoontumispaikalle. Kerrosvalvojat opastavat. Toimikaa rauhallisesti ja noudattakaa kuulutuksessa annettuja ohjeita.
Hissien käyttö on ehdottomasti kielletty.

5 sekunnin tauko…

Toistan…
Huomio, huomio! Turvallisuuskuulutus henkilökunnalle ja vierailijoille!
Poistumisharjoitus!
Henkilökuntaa ja vierailijoita pyydetään poistumaan välittömästi rakennuksesta kokoontumispaikalle. Kerrosvalvojat opastavat. Toimikaa rauhallisesti ja noudattakaa kuulutuksessa annettuja ohjeita.
Hissien käyttö on ehdottomasti kielletty.
Turvallisuuskuulutus loppu!

Kaasuonnettomuus
Ympäristöonnettomuustilanteissa on toimittava ennakoivaa varovaisuusperiaatetta noudattaen. Useimmat myrkylliset kaasut ovat ilmaa kevyempiä.

Onnettomuuden läheisyyden ja vallitsevan säätilan (tuulen voimakkuus ja suunta) johdosta saattaa katutasossa sijaitsevissa työtiloissa tulla kysymykseen suojaväistö ylempiin kerroksiin.
Mikäli viranomaiset ilmoittavat kaasuvaarasta toimitaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Jos epäilys kaasuvaarasta syntyy yksittäisen henkilön ilmoittamana tai muutoin, on havainnosta ilmoitettava yleiseen hätänumeroon puh. 112.

Havainnon jälkeen on pysyttävä sisätiloissa ja mahdollisuuksien mukaan ylimmissä kerrostasoissa. Taloilmastointi ohjataan pois päältä laitosmiehen toimesta. Väestönsuojaan ei saa mennä. Välittömästi kuulutuksen jälkeen varmistu seuraavista asioista:

 • Ulko- ja porrastasanteiden ovet on pidettävä suljettuina.
 • Päätteet ja lämpöä aiheuttavat laitteet suljetaan.
 • Porrashuoneissa liikkumista vältetään.
 • Noudatetaan täydellistä tupakointikieltoa.
 • Huonovointiset henkilöt siirretään toimitilan ylimpään kerrokseen.
 • Paluu työpaikoille tapahtuu, kun vaaratilanteen väistymisestä on annettu ilmoitus.

Ydinonnettomuus
Työpaikalla on mahdollista varautua ydinonnettomuuden aiheuttaman laskeuman varalle normaalein väestönsuojelullisin toimenpitein. Suojaus perustuu väestönsuojien jatkuvaan toimintavalmiuteen ja valmiuden ylläpitoon.

Ydinlaskeumavaaran uhatessa noudatetaan pelastusorganisaatiolle annettua työpaikkakohtaista turvallisuusohjetta. Viranomaiset ovat antaneet omat ohjeensa laitoksille esim. kouluille, päiväkodeille ja hoitolaitoksille. Näissä laitoksissa olevien omaisten turvallisuudesta huolehditaan laitossuojeluohjeiden mukaisesti.

Hälytyksen jälkeen

 • Siirry sisätiloihin.
 • Ovet ja ilmastointi suljetaan.
 • Avaa radio ja kuuntele tiedonantoja.
 • Vältä yleisen puhelinverkon tarpeetonta kuormittamista.
 • Pysyttele sisätiloissa, kunnes ulosmeno on turvallista.

Suojautuminen
Toimitilassa suojautuminen on välttämätöntä, mikäli väestönsuoja ei ole riittävän lähellä tai suoja ei ole muutoin käytettävissä.

 • Sulje ilmastointi, tiivistä ovet ja ikkunat (esim. ilmastointiteipillä). Hätätilanteessa voidaan käyttää mitä tahansa tilkkeeksi soveltuvaa materiaalia.
 • Suojaudu toimitilan keskiosiin mahdollisimman suuren rakennusmassan sisään. Mitä paksumpi kiviseinä sen parempi on säteilyn vaimennus. Hyvä suojautumispaikka on esimerkiksi holvitila.
 • Suojautumispaikan ilmastointitapa on suunniteltava mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi jättämällä ovi hieman raolleen ja laittamalla aukkoon kostea kangas.
 • Hengitystiet voidaan suojata myös kostealla monin kerroin taitetulla kankaalla, pyyhkeellä, vanulla, kaulaliinalla tai hatulla. Villamateriaaleista valmistetut tekstiilit ovat tehokkaita.
 • Suojautumistilanteessa on syytä varata mukaan yleisradiovastaanotin, juomavettä ja eväspaketti.
 • Suojaa elintarvikkeet tiiviillä muovikelmulla.
 • Kuuntele radiosta viranomaisten antamia ohjeita.
 • Muista, että ulkona altistut säteilylle voimakkaimmin.

Joditabletit
Radioaktiivisen laskeuman yhteydessä ympäristöön vapautuu radioaktiivista jodia. Radioaktiivinen jodi kulkeutuu elimistössä kilpirauhaseen. Seurauksena saattaa ilmetä kilpirauhaskasvaimia ja kilpirauhasen vajaatoimintaa.

Terveydelliset haitat voidaan ehkäistä kyllästämällä kilpirauhanen ennakolta kaliumjodidilla, joka saadaan yhdestä joditabletista. Joditablettien käyttöä suositellaan ydinonnettomuudesta johtuvissa säteilyvaaratilanteissa 3-40-vuotiaille ja raskaana oleville sikiön suojaamiseksi.Joditabletti ei anna suojaa muuta säteilyä vastaan.

Joditabletti on nautittava oikea-aikaisesti ennen radioaktiivisen laskeuman saapumista. Liian aikaisin tai myöhään nautittuna suojausvaikutus heikkenee. Paras hyöty saadaan, jos joditabletti otetaan viranomaisten määrittelemillä alueilla pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti.

Yliherkkyys tai kilpirauhasen toimintahäiriö voi estää tabletin nauttimisen. Näiden henkilöiden on pyrittävä heti pois odotetulta laskeuma-alueelta tai suojauduttava muuta väestöä tehokkaammin.

Evakuointi
Sisäasiainministeriö, lääninhallitukset ja pelastusviranomaiset vastaavat väestön evakuointien suunnittelusta ja toimeenpanosta. Evakuointi on keino suojata väestöä. Lähtökohtaisesti väestö suojataan asuinpaikkakunnalla.

Evakuoinnin laajuus on riippuvainen väestölle vaaraa aiheuttavasta tekijästä. Poikkeusoloissa vaara-alue voi olla esimerkiksi kokonainen kunta tai kaupunki, jolloin tilanne voi edellyttää välitöntä vaara-alueella asuvan siviiliväestön evakuointia. Evakuointi voidaan käynnistää tilanteissa, joissa väestö voi mm.


 • joutua vihollisen erikoisjoukkojen toiminnan tai muun yllättävän iskun kohteeksi
 • joutua strategisen iskun kohteeksi
 • asua alueilla, jonne ryhmittyy omia joukkoja tai joille voi yltää vihollisen asevaikutus.

Huomioitavaa
Viranomaiset päättävät väestön sijoituspaikkakunnista tapauskohtaisesti tilanteen edellyttämällä tavalla. Viranomaisen toimeenpanema alueellinen evakuointi vaarantaa välittömästi yrityksen toiminnan jatkuvuuden. Evakuointitilanteissa parhaiten pärjäävät ne yritykset, jotka ovat suunnitelleet ja toteuttaneet ennakolta operatiivisen toiminnan hajauttamisen.

Toiminnan hajauttaminen tarjoaa henkilöstölle joustavan työnteon mallin. Tietojärjestelmän kahdentaminen jo normaaliaikana eri paikkakunnille turvaa mahdollisimman pitkälle toiminnan jatkuvuuden kaikissa toimintaolosuhteissa myös poikkeusoloissa. Ulkoistettujen tietojärjestelmien osalta on palveluntarjoajalta varmistettava, että yrityksen tiedot ja tietokannat on mahdollista evakuoida toiselle paikkakunnalle.

Poikkeusolojen varajohtamispaikka (ORG-JOKE)
Yrityksen toimintojen operatiiviset tavoitteet turvaava toimintamalli on suunniteltava ja toteutettava ennakolta. Suurehkon yrityksen koko henkilöstön evakuoiminen perheineen ja tietojärjestelmien siirtäminen toiselle paikkakunnalle on poikkeusoloissa epärealistinen tavoite.

Yrityksen johtamisjärjestelmän eheyden turvaaminen on kuitenkin operatiivisen toiminnan kannalta tärkeää. Johtaminen voi tapahtua esimerkiksi keskitetysti toiselle paikkakunnalle perustetusta varajohtamispaikasta. Tällöin käytännön järjestelyt ovat huomattavasti helpompia toteuttaa, koska johtoryhmän osalta kyse on muutamasta henkilöstä korkeintaan kymmeniin henkilöihin. Kahdennettua tietojärjestelmää ei tarvitse myöskään ryhtyä siirtämään.

Varajohtamispaikka on suunniteltava ja valmiudet luotava jo normaaliaikana sekä mahdollisesti haettava viranomaisilta päätös tilan varaamiseksi poikkeusolojen varatilaksi. Tilanteen eskaloituessa on syytä laatia siirtymissuunnitelma, joka kattaa toiminnan hajautuksen ja varajohtamispaikan käyttöönottoon liittyvät tehtävät.

Varatilan tietoliikenneyhteyksien ja puhelinvaihteen toiminnan varmistaminen ennakolta ovat keskeisiä varautumiseen liittyviä tehtäviä. Sähkön, veden ja majoitustilojen saanti on myös syytä suunnitella ja varmistaa hyvissä ajoin.

Sabotaasimahdollisuuden huomiointi
Huoltovarmuuskriittisten yritysten toimitilat ja toiminnot ovat sabotöörien potentiaalisia kohteita, koska toimitilat pitävät sisällään operatiivisen toiminnan kannalta kaikki merkittävät henkiset ja aineelliset resurssit. Poikkeusoloihin varautumisessa yrityksen tulee varautua myös sabotaasin mahdollisuuteen.

Nukkujat ovat vastapuolen terroristi- tai tiedusteluorganisaation Suomeen soluttamia tai Suomesta värväämiä vakoilijoita tai sabotöörejä. Nukkujat elävät ja toimivat arjessa kuten normaalit kansalaiset. Tämä toimintatapa mahdollistaa nukkujille välittömän ja tehokkaan operatiivisen toimintavalmiuden.

Yhdessä toimipaikassa sijaitsevat yrityksen resurssit on lamautettavissa tai tuhottavissa yhdellä iskulla. Poikkeusoloissa turvallisuusriskien kasvaessa yrityksen tulisi harkita radikaalia turvaamistoimenpidettä ja hajauttaa operatiivinen toiminta maantieteellisesti eri työpisteisiin.

Puolustusvoimilla ei ole poikkeusoloissa resursseja suojata yritysten toimitiloja tai yksittäisiä rakennuksia. Tämän johdosta poikkeusoloihin varauduttaessa tulee fyysisten kontrollien toimeenpanon olla keskeisellä sijalla. Toimitilojen rakenteelliseen turvallisuuteen kohdistuvan suunnittelun ja kehittämisen tulee perustua kehäsuojausperiaatteelle, joka etenee deduktiivisesti yleisistä asioista kohti yksityiskohtia. Suunnittelu lähtee liikkeelle aluesuojauksesta ja etenee vaiheittain kohti yrityksen yksittäisiä elintärkeitä toimitiloja. Suunnittelukohteita ovat mm:

 • aluesuojaus
 • pihasuojaus
 • kuorisuojaus
 • tilasuojaus
 • kohdesuojaus.

Toimintajärjestelmän mitoitus
Poikkeusoloissa viranomaisten kyky reagoida yrityksen hälytyksiin vaihtelee paitsi alueellisesti niin myös hetkellisten hälytysruuhkien mukaan.

Yrityksen omien toimintajärjestelmien tehokkuus on mitoitettava yhteiskunnan tarjoamien palveluiden saatavuuden (vasteajan) perusteella. Keskeisiä toimintajärjestelmän tarkastelukohteita ovat mm:

 • terveydenhuollon ja ensiavun saatavuus
 • polttoaineiden, sähkön ja veden jakelu
 • omatoimisen vartioinnin järjestelyt
 • vartiointiliikkeen palveluiden käytettävyys
 • pelastuslaitoksen palvelukyky
 • poliisin palvelukyky
 • aseellisen avun saatavuus
 • vakuutusten voimassaolo.

Sabotaasiteon selvittely

 • Loukkaantuneille annetaan tarvittavaa apua.
 • Tuhoalue eristetään yleisöltä tutkimuksia varten.
 • Tuhojälkiä ei sotketa tai heti siivota.
 • Havainnot uhkauksista, ympäristössä liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista tulee kerätä sekä ilmoittaa viranomaisille (poliisille tai sotilaspartiolle).

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.


Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.
Takaisin sisältöön